Procedurevergadering : Extra-procedurevergadering commissie BZK

De vergadering is geweest

4 maart 2010
12:00 - 16:00 uur
Locatie: Thorbeckezaal
Commissie: Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties

Bijlagen

Deelnemers

 • Voorzitter
  J.A.W.J. Leerdam (PvdA)
 • M.L. de Pater-van der Meer (CDA)
 • J. Schinkelshoek (CDA)
 • E.J. Bilder (CDA)
 • P. Kalma (PvdA)
 • P.M.M. Heijnen (PvdA)
 • S.Th.M. Laaper (PvdA)
 • A.A.G.M. van Raak (SP)
 • W.I.I. van Beek (VVD)
 • L.J. Griffith (VVD)
 • H. Brinkman (PVV)
 • N. Azough (GroenLinks)
 • E.W. Anker (ChristenUnie)
 • B. van der Ham (D66)
 • C.G. van der Staaij (SGP)

Agendapunten

 1. 1

  Voorstel van wet van de leden Halsema, Kalma en Van der Ham houdende verklaring dat er grond bestaat een voorstel in overweging te nemen tot verandering in de Grondwet, strekkende tot opneming van bepalingen inzake het correctief referendum

  Initiatiefwetsvoorstel; 1e termijn heeft plaatsgevonden

  Te behandelen:

  Loading data
 2. 2

  Voorstel van wet van de leden Kalma, Halsema en Van der Ham, houdende regels inzake het raadgevend referendum (Wet raadgevend referendum)

  Initiatiefwetsvoorstel; 1e termijn heeft plaatsgevonden.

  Te behandelen:

  Loading data
 3. 3

  Wijziging van de Wet rechtspositie ministers en staatssecretarissen en enige andere wetten in verband met de wijziging van de hoogte van de bezoldiging van de ministers, de minister president, de staatssecretarissen, de leden van de Raad van State, de leden van de Algemene Rekenkamer en de Nationale ombudsman

  Meegedeeld is dat het wetsvoorstel zal worden ingetrokken; zie TK 30424 nr. 17

  Te behandelen:

  Loading data
 4. 4

  Instelling van een adviescollege op het terrein van de rechtspositie van politieke ambtsdragers, leden van de Hoge Colleges van Staat en topambtenaren (Wet adviescollege rechtspositie politieke ambtsdragers en topambtenaren)

  Meegedeeld is dat het wetsvoorstel zal worden ingetrokken; zie TK 30424 nr. 17

  Te behandelen:

  Loading data
 5. 5

  Regeling van de toewijzing van een extra zetel voor Nederland in het Europees Parlement

  Te behandelen:

  Loading data
 6. 6

  Wijziging van de Wet subsidiëring politieke partijen met het oog op verlaging van de subsidies

  Te behandelen:

  Loading data
 7. 7

  Samenvoeging van de gemeenten Breukelen, Loenen en Maarssen, en van de gemeenten Abcoude en De Ronde Venen

  Te behandelen:

  Loading data
 8. 8

  Regels met betrekking tot de naleving van Europese regelgeving door publieke entiteiten (Wet Naleving Europese regelgeving publieke entiteiten)

  Te behandelen:

  Loading data
 9. 9

  Wijziging van de Kieswet houdende verhoging van de voorkeurdrempel, beperking van de mogelijkheid tot het aangaan van lijstencombinaties alsmede vaststelling van het tijdstip van de stemming voor de verkiezing van de leden van de Eerste Kamer

  Te behandelen:

  Loading data
 10. 10

  Regeling van de tijdelijke vervanging van wethouders en gedeputeerden wegens zwangerschap en bevalling of ziekte

  Te behandelen:

  Loading data
 11. 11

  Regels betreffende de regulering van prostitutie en betreffende het bestrijden van misstanden in de seksbranche (Wet regulering prostitutie en bestrijding misstanden seksbranche)

  Te behandelen:

  Loading data
 12. 12

  Wijziging van de Wet schadeloosstelling leden Tweede Kamer, de Wet vergoedingen leden Eerste Kamer en de Algemene pensioenwet politieke ambtsdragers in verband met de rechtstreekse betaling van vergoedingen aan politieke ambtsdragers

  Te behandelen:

  Loading data
 13. 13

  Wijziging van de Wet rechtspositie ministers en staatssecretarissen, de Wet schadeloosstelling, uitkering en pensioen leden Europees Parlement, de Provinciewet, de Gemeentewet, de Waterschapswet en de Algemene pensioenwet politieke ambtsdragers in verband met de rechtstreekse betaling van vergoedingen aan politieke ambtsdragers

  Te behandelen:

  Loading data
 14. 14

  Samenvoeging van de gemeenten Bergen, Gennep en Mook en Middelaar

  Te behandelen:

  Loading data
 15. 15

  Samenvoeging van de gemeenten Renswoude, Scherpenzeel en Woudenberg, wijziging van de grens tussen de nieuwe gemeente en de gemeenten Barneveld en Utrechtse Heuvelrug en een wijziging van de grens tussen de provincies Gelderland en Utrecht

  Te behandelen:

  Loading data
 16. 16

  Samenvoeging van de gemeenten Bolsward, Nijefurd, Sneek, Wûnseradiel en Wymbritseradiel

  Te behandelen:

  Loading data
 17. 17

  Samenvoeging van de gemeenten Bodegraven en Reeuwijk

  Te behandelen:

  Loading data
 18. 18

  Samenvoeging van de gemeenten Lith en Oss

  Te behandelen:

  Loading data
 19. 19

  Samenvoeging van de gemeenten Margraten en Eijsden

  Te behandelen:

  Loading data
 20. 20

  Samenvoeging van de gemeenten Wervershoof, Andijk en Medemblik

  Te behandelen:

  Loading data
 21. 21

  Wijziging van de Algemene wet gelijke behandeling, het Burgerlijk Wetboek, de Wet gelijke behandeling op grond van handicap of chronische ziekte, de Wet gelijke behandeling op grond van leeftijd bij de arbeid en de Wet gelijke behandeling van mannen en vrouwen (aanpassing definities van direct en indirect onderscheid aan richtlijnterminologie)

  Te behandelen:

  Loading data
 22. 22

  Voorstel van wet van het lid Van Raak tot wijziging van de Algemene pensioenwet politieke ambtsdragers en enige andere wetten in verband met de toepassing van het sociale zekerheidsstelsel op politieke ambtsdragers (Wet sociale zekerheid politieke ambtsdragers)

  Initiatiefwetsvoorstel; advies RvSt gevraagd.

  Te behandelen:

  Loading data
 23. 23

  Samenvoeging van de gemeenten Bussum, Muiden, Naarden en Weesp

  Te behandelen:

  Loading data
 24. 24

  Wijziging van de Paspoortwet in verband met de mogelijkheid om de verstrekking van een reisdocument te weigeren in geval van onttrekking aan strafvervolging of tenuitvoerlegging van een straf in het buitenland en in verband met een wijziging in de differentiatiemogelijkheden van de gemeentelijk tarieven

  Te behandelen:

  Loading data
 25. 25

  Wijziging van de Gemeentewet, de Provinciewet en de Waterschapswet in verband met de verruiming van de bevoegdheid van de raad, provinciale staten en het algemeen bestuur om kwijtschelding van belastingen te verlenen

  Te behandelen:

  Loading data
 26. 26

  Vervolgprocedure behandeling ontwerp Besluit veiligheidsregio's

  Te behandelen:

  Loading data

  Loading data

  Loading data
 27. 27

  Vorming baten-lastendienst 4FM met tijdelijke status per 1 april 2010 (VSO ligt bij kabinet)

  Te behandelen:

  Loading data
 28. 28

  Aanpassingsbesluit veiligheidsregio's

  Te behandelen:

  Loading data
 29. 29

  Dienstverlening en (interbestuurlijke) administratieve lasten (AO op 10 maart 2010)

  Te behandelen:

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data
 30. 30

  Burgerparticipatie (AO op 18 maart 2010)

  Te behandelen:

  Loading data
 31. 31

  Operationeel Actieplan Polarisatie en Radicalisering 2010 (AO op 23 maart 2010)

  Te behandelen:

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data
 32. 32

  AIVD-onderwerpen (AO op 30 maart 2010)

  Te behandelen:

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data
 33. 33

  Handvest Burgerschap (AO op 7 april 2010)

  Te behandelen:

  Loading data

  Loading data
 34. 34

  Awgb (WGO nog niet opnieuw gepland; was op 15 februari 2010)

  Te behandelen:

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data
 35. 35

  Communicatiesysteem C2000 (AO nog niet gepland; was voorzien in maart)

  Te behandelen:

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data
 36. 36

  ICT bij de overheid (AO nog niet gepland; was voorzien voor maart/april)

  Te behandelen:

  Loading data
 37. 37

  Notitie herzieningsprocedure van de Grondwet (AO nog niet gepland; oproep reacties loopt en daarna volgt eerst rondetafelgesprek (zie rubriek VI)

  Te behandelen:

  Loading data
 38. 38

  Poldercrash en C2000 (AO nog niet gepland; wacht op overige rapport(en) en kabinetsreactie)

  Te behandelen:

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data
 39. 39

  Herinrichting van het verkiezingsproces (AO nog niet gepland; wacht op nadere voorstellen)

  Te behandelen:

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data
 40. 40

  Rampenbestrijding en crisisbeheersing (AO nog niet gepland; wacht op nadere brieven om een compleet AO te kunnen voeren)

  Te behandelen:

  Loading data

  Loading data
 41. 41

  Doorontwikkeling politiebestel (AO nog niet gepland; wacht op nadere voorstellen, voorzien medio 2010)

  Te behandelen:

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data
 42. 42

  Jaarverslag BZK (WGO nog niet gepland; wacht op jaarverslag in mei 2010)

  Te behandelen:

  Loading data

  Loading data

  Loading data
 43. 43

  Gesprek met CTIVD i.v.m. nieuwe samenstelling CTIVD en Jaarverslag CTIVD 2009 (Gesprek nog niet gepland; wacht op jaarverslag)

  Te behandelen:

  Loading data
 44. 44

  Gesprek met Nationale ombudsman over jaarverslag 2009 (Gesprek nog niet gepland; wacht op jaarverslag, dat 17 maart 2010 wordt aangeboden)

  Te behandelen:

  Loading data

  Loading data
 45. 45

  Eindrapport van de Gateway NUP (plenair debat nog niet gepland)

  Te behandelen:

  Loading data
 46. 46

  In afwachting van wetsvoorstel financiering politieke partijen.

  Te behandelen:

  Loading data

  Loading data
 47. 47

  Fiche: Mededeling inzake hergebruik van overheidsinformatie (wacht op implementatiewetsvoorstel)

  Te behandelen:

  Loading data
 48. 48

  Aanbieding voorstudies over het “recht op een eerlijk proces” (wacht op nadere brief)

  Te behandelen:

  Loading data
 49. 49

  Onderzoek naar de tijdbesteding van wijkagenten, zoals toegezegd tijdens het wetgevingsoverleg politie (wacht op nadere voorstellen)

  Te behandelen:

  Loading data
 50. 50

  Kabinetsreactie op het Rob-advies Slagvaardig bestuur (wacht op heroverwegingen)

  Te behandelen:

  Loading data
 51. 51

  Startbrief over de gemeenschappelijke registratie niet-ingezetenen (wacht op nadere informatie)

  Te behandelen:

  Loading data
 52. 52

  Kabinetsstandpunt inzake de evaluatie van de Wet openbaarmaking uit publieke middelen gefinancierde topinkomens (wacht op kabinetsstandpunt)

  Te behandelen:

  Loading data

  Loading data
 53. 53

  Reactie op verzoek van de leden Van Raak en Van Gent over hoe de bonussen in de normeringen en codes worden meegenomen (wacht op nadere voorstellen)

  Te behandelen:

  Loading data

  Loading data
 54. 54

  Uitvoeringsvoorstel Parlementaire Zelfreflectie (discussie over toekomstagenda is reeds afgerond)

  Te behandelen:

  Loading data
 55. 55

  Beleid met betrekking tot waarnemend burgemeesters als er perspectief is op herindeling (wacht op nadere informatie)

  Te behandelen:

  Loading data
 56. 56

  Toezeggingen en uitvoering moties inzake beleidskader gemeentelijke herindeling (betrokken bij herindelingsvoorstellen)

  Te behandelen:

  Loading data
 57. 57

  Stand van zaken experimenten gedragscontracten en - bevelen volgens het FF Kappe-model (wacht op wetsvoorstel wijz. Gemeentewet iv.m. bevoegdheden burgemeesters)

  Te behandelen:

  Loading data
 58. 58

  Leeftijdsbewustpersoneelsbeleid bij overheidssectoren (Motie Heijnen, 32123 VII, nr. 36)

  Te behandelen:

  Loading data
 59. 59

  Uitvoering gew. motie Van der Staaij (32123 VII nr. 51) over sms-bombardementen bij gestolen mobieltjes

  Te behandelen:

  Loading data
 60. 60

  Modelconvenant rampenzender beschikbaar

  Te behandelen:

  Loading data
 61. 61

  Beleidsreactie op POLDIS 2008 - Criminaliteitsbeeld Discriminatie

  Te behandelen:

  Loading data
 62. 62

  Groenboek over een Europees burgerinitiatief

  Te behandelen:

  Loading data

  Loading data
 63. 63

  Aanbevelingen van de Onderzoeksraad voor veiligheid over 2007 en 2008 en de reactie van de betreffende departementen

  Te behandelen:

  Loading data
 64. 64

  Problematische jeugdgroepen in Nederland: omvang en aard. Het eerste landelijke beeld

  Te behandelen:

  Loading data
 65. 65

  Het Huis voor democratie en rechtsstaat in Den Haag

  Te behandelen:

  Loading data
 66. 66

  Handleiding hokken en keten voor gemeenten, de handreiking voor ouders en keeteigenaren en een landelijke gedragscode voor ouders en keeteigenaren

  Te behandelen:

  Loading data
 67. 67

  Evaluatie Jaarwisseling 2009-2010

  Te behandelen:

  Loading data
 68. 68

  Onderzoek Nationale ombudsman naar telefonische dienstverlening door de overheid

  Te behandelen:

  Loading data
 69. 69

  Meldkamers in Nederland

  Te behandelen:

  Loading data
 70. 70

  Vernieuwing van de publieke kennisinfrastructuur van Nederland

  Te behandelen:

  Loading data
 71. 71

  ICT en bescherming persoonsgegevens

  Te behandelen:

  Loading data

  Loading data
 72. 72

  Brieven die abusievelijk niet behandeld zijn in een procedurevergadering

  Te behandelen:

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data
 73. 73

  Geplande plenaire debatten

  1. Het plenaire debat over de uitgelekte gatewayreview van het NUP en de inhuur van externen door BZK kan opnieuw worden ingepland

    
 74. 74

  Geplande commissie-overleggen

  1. AO Dienstverlening en (interbestuurlijke) administratieve lasten gaat door en blijft op 10 maart 2010.
  2. AO Burgerparticipatie komt te vervallen (was 18 maart 2010).
  3. AO Actieplan Polarisatie en radicalisering gaat door en blijft op 23 maart 2010.
  4. AO AIVD-onderwerpen gaat door en blijft op 30 maart 2010.
  5. AO Handvest Burgerschap komt te vervallen (was 7 april 2010).
  6. WGO Awgb komt te vervallen (was nog niet opnieuw ingepland)
  7. AO C-2000 onderwerpen wordt ingepland voor het meireces
  8. AO ICT bij de overheid wordt ingepland voor het meireces
  9. AO Notitie herzieningsprocedure van de Grondwet komt te vervallen
  10. AO Poldercrash en C2000 wordt t.z.t. ingepland als de nadere informatie is ontvangen
  11. AO Herziening van het verkiezingsproces komt te vervallen (was nog niet ingepland)
  12. AO Rampenbestrijding en crisisbeheersing wordt t.z.t. ingepland als de nadere informatie is ontvangen
  13. AO Doorontwikkeling politiebestel komt te vervallen (was nog niet ingepland)
  14. WGO Jaarverslag BZK wordt t.z.t. ingepland als de nadere informatie is ontvangen
 75. 75

  Overige geplande commissie-activiteiten

  1. Werkbezoek aan Gooi- en Vechtstreek i.h.k.v. gemeentelijke herindeling op 5 maart 2010 is reeds uitgesteld.
  2. Petitie door Viziris, Accessibility en CG-raad op 9 maart 2010 gaat door.
  3. Gesprek met Chinese parlementaire delegatie op 31 maart 2010 gaat vooralsnog door(inventarisatie deelname loopt)
  4. Gesprek met Kiesraad gaat door (was voorzien op 10 maart; Kiesraad komt met een nieuwe datum)
  5. Oproep voor reacties (reeds geplaatst) en rondetafelgesprek (nog niet ingepland) over herziening Grondwet komen te vervallen
  6. Petitie door burgemeesters uit meerdere regio's i.v.m. politiebezuinigingen (uitgesteld; was op 16 februari 2010); doorgang wordt overgelaten aan de petitieaanbieders
  7. Gesprek met Nationale ombudsman over jaarverslag 2009 wordt na ontvangst van het jaarverslag op 17 maart 2010 ingepland
  8. Gesprek met CTIVD over nieuwe samenstelling en Jaarverslag 2009 wordt na ontvangst van het jaarverslag in het voorjaar ingepland
  9. Buitenlandse werkbezoeken tijdens deze Kamerperiode zijn niet meer aan de orde (inventarisatie komt te vervallen) 
 76. 76

  Rondvraagpunt van het lid Kalma over evaluatie gemeentenraadsverkiezingen

  Te behandelen:

  Loading data