Debat geweest
4 maart 2010 | 12:00 - 16:00
Procedurevergadering

Extra-procedurevergadering commissie BZK

Procedurevergadering: "Extra-procedurevergadering commissie BZK"Deze vergadering is geweest

Bijlagen

Agenda procedurevergadering
Download Herziene agenda extra procedurevergadering BZK 4 februari 2010
Besluitenlijst procedurevergadering
Download Besluitenlijst extra-procedurevergadering commissie BZK 4 maart 2010

Deelnemers


Agendapunten

1
Voorstel van wet van de leden Halsema, Kalma en Van der Ham houdende verklaring dat er grond bestaat een voorstel in overweging te nemen tot verandering in de Grondwet, strekkende tot opneming van bepalingen inzake het correctief referendum

Details

Initiatiefwetsvoorstel; 1e termijn heeft plaatsgevonden

Te behandelen:

2
Voorstel van wet van de leden Kalma, Halsema en Van der Ham, houdende regels inzake het raadgevend referendum (Wet raadgevend referendum)

Details

Initiatiefwetsvoorstel; 1e termijn heeft plaatsgevonden.

Te behandelen:

3
Wijziging van de Wet rechtspositie ministers en staatssecretarissen en enige andere wetten in verband met de wijziging van de hoogte van de bezoldiging van de ministers, de minister president, de staatssecretarissen, de leden van de Raad van State, de leden van de Algemene Rekenkamer en de Nationale ombudsman

Details

Meegedeeld is dat het wetsvoorstel zal worden ingetrokken; zie TK 30424 nr. 17

Te behandelen:

4
Instelling van een adviescollege op het terrein van de rechtspositie van politieke ambtsdragers, leden van de Hoge Colleges van Staat en topambtenaren (Wet adviescollege rechtspositie politieke ambtsdragers en topambtenaren)

Details

Meegedeeld is dat het wetsvoorstel zal worden ingetrokken; zie TK 30424 nr. 17

Te behandelen:

9
Wijziging van de Kieswet houdende verhoging van de voorkeurdrempel, beperking van de mogelijkheid tot het aangaan van lijstencombinaties alsmede vaststelling van het tijdstip van de stemming voor de verkiezing van de leden van de Eerste Kamer

Te behandelen:

11
12
Wijziging van de Wet schadeloosstelling leden Tweede Kamer, de Wet vergoedingen leden Eerste Kamer en de Algemene pensioenwet politieke ambtsdragers in verband met de rechtstreekse betaling van vergoedingen aan politieke ambtsdragers

Te behandelen:

13
Wijziging van de Wet rechtspositie ministers en staatssecretarissen, de Wet schadeloosstelling, uitkering en pensioen leden Europees Parlement, de Provinciewet, de Gemeentewet, de Waterschapswet en de Algemene pensioenwet politieke ambtsdragers in verband met de rechtstreekse betaling van vergoedingen aan politieke ambtsdragers

Te behandelen:

15
Samenvoeging van de gemeenten Renswoude, Scherpenzeel en Woudenberg, wijziging van de grens tussen de nieuwe gemeente en de gemeenten Barneveld en Utrechtse Heuvelrug en een wijziging van de grens tussen de provincies Gelderland en Utrecht

Te behandelen:

21
Wijziging van de Algemene wet gelijke behandeling, het Burgerlijk Wetboek, de Wet gelijke behandeling op grond van handicap of chronische ziekte, de Wet gelijke behandeling op grond van leeftijd bij de arbeid en de Wet gelijke behandeling van mannen en vrouwen (aanpassing definities van direct en indirect onderscheid aan richtlijnterminologie)

Te behandelen:

22
Voorstel van wet van het lid Van Raak tot wijziging van de Algemene pensioenwet politieke ambtsdragers en enige andere wetten in verband met de toepassing van het sociale zekerheidsstelsel op politieke ambtsdragers (Wet sociale zekerheid politieke ambtsdragers)

Details

Initiatiefwetsvoorstel; advies RvSt gevraagd.

Te behandelen:

24
Wijziging van de Paspoortwet in verband met de mogelijkheid om de verstrekking van een reisdocument te weigeren in geval van onttrekking aan strafvervolging of tenuitvoerlegging van een straf in het buitenland en in verband met een wijziging in de differentiatiemogelijkheden van de gemeentelijk tarieven

Te behandelen:

25
Wijziging van de Gemeentewet, de Provinciewet en de Waterschapswet in verband met de verruiming van de bevoegdheid van de raad, provinciale staten en het algemeen bestuur om kwijtschelding van belastingen te verlenen

Te behandelen:

31
Operationeel Actieplan Polarisatie en Radicalisering 2010 (AO op 23 maart 2010)

Te behandelen:

32
AIVD-onderwerpen (AO op 30 maart 2010)

Te behandelen:

34
Awgb (WGO nog niet opnieuw gepland; was op 15 februari 2010)

Te behandelen:

37
Notitie herzieningsprocedure van de Grondwet (AO nog niet gepland; oproep reacties loopt en daarna volgt eerst rondetafelgesprek (zie rubriek VI)

Te behandelen:

39
Herinrichting van het verkiezingsproces (AO nog niet gepland; wacht op nadere voorstellen)

Te behandelen:

41
Doorontwikkeling politiebestel (AO nog niet gepland; wacht op nadere voorstellen, voorzien medio 2010)

Te behandelen:

43
Gesprek met CTIVD i.v.m. nieuwe samenstelling CTIVD en Jaarverslag CTIVD 2009 (Gesprek nog niet gepland; wacht op jaarverslag)

Te behandelen:

47
Fiche: Mededeling inzake hergebruik van overheidsinformatie (wacht op implementatiewetsvoorstel)

Te behandelen:

54
Uitvoeringsvoorstel Parlementaire Zelfreflectie (discussie over toekomstagenda is reeds afgerond)

Te behandelen:

57
Stand van zaken experimenten gedragscontracten en - bevelen volgens het FF Kappe-model (wacht op wetsvoorstel wijz. Gemeentewet iv.m. bevoegdheden burgemeesters)

Te behandelen:

73
Geplande plenaire debatten

Details

 1. Het plenaire debat over de uitgelekte gatewayreview van het NUP en de inhuur van externen door BZK kan opnieuw worden ingepland

   
74
Geplande commissie-overleggen

Details

 1. AO Dienstverlening en (interbestuurlijke) administratieve lasten gaat door en blijft op 10 maart 2010.
 2. AO Burgerparticipatie komt te vervallen (was 18 maart 2010).
 3. AO Actieplan Polarisatie en radicalisering gaat door en blijft op 23 maart 2010.
 4. AO AIVD-onderwerpen gaat door en blijft op 30 maart 2010.
 5. AO Handvest Burgerschap komt te vervallen (was 7 april 2010).
 6. WGO Awgb komt te vervallen (was nog niet opnieuw ingepland)
 7. AO C-2000 onderwerpen wordt ingepland voor het meireces
 8. AO ICT bij de overheid wordt ingepland voor het meireces
 9. AO Notitie herzieningsprocedure van de Grondwet komt te vervallen
 10. AO Poldercrash en C2000 wordt t.z.t. ingepland als de nadere informatie is ontvangen
 11. AO Herziening van het verkiezingsproces komt te vervallen (was nog niet ingepland)
 12. AO Rampenbestrijding en crisisbeheersing wordt t.z.t. ingepland als de nadere informatie is ontvangen
 13. AO Doorontwikkeling politiebestel komt te vervallen (was nog niet ingepland)
 14. WGO Jaarverslag BZK wordt t.z.t. ingepland als de nadere informatie is ontvangen
75
Overige geplande commissie-activiteiten

Details

 1. Werkbezoek aan Gooi- en Vechtstreek i.h.k.v. gemeentelijke herindeling op 5 maart 2010 is reeds uitgesteld.
 2. Petitie door Viziris, Accessibility en CG-raad op 9 maart 2010 gaat door.
 3. Gesprek met Chinese parlementaire delegatie op 31 maart 2010 gaat vooralsnog door(inventarisatie deelname loopt)
 4. Gesprek met Kiesraad gaat door (was voorzien op 10 maart; Kiesraad komt met een nieuwe datum)
 5. Oproep voor reacties (reeds geplaatst) en rondetafelgesprek (nog niet ingepland) over herziening Grondwet komen te vervallen
 6. Petitie door burgemeesters uit meerdere regio's i.v.m. politiebezuinigingen (uitgesteld; was op 16 februari 2010); doorgang wordt overgelaten aan de petitieaanbieders
 7. Gesprek met Nationale ombudsman over jaarverslag 2009 wordt na ontvangst van het jaarverslag op 17 maart 2010 ingepland
 8. Gesprek met CTIVD over nieuwe samenstelling en Jaarverslag 2009 wordt na ontvangst van het jaarverslag in het voorjaar ingepland
 9. Buitenlandse werkbezoeken tijdens deze Kamerperiode zijn niet meer aan de orde (inventarisatie komt te vervallen)