Procedurevergadering : Extra procedurevergadering commissie OCW

De vergadering is geweest

4 maart 2010
10:00 - 11:30 uur
Locatie: Statenlokaal
Commissie: Onderwijs, Cultuur en Wetenschap

Bijgaand treft u aan een zogenoemde groslijst van bij uw commissie aanhangige wetsvoorstellen, notities en brieven van de regering en van geplande overleggen, ten behoeve van het eventueel “controversieel verklaren” van onderwerpen.
De commissie kan namelijk aan de plenaire vergadering voorstellen om een of meer onderwerpen uit deze lijst niet verder te behandelen met het kabinet, nu dit demissionair is. Een voorstel van de commissie om een dossier controversieel te verklaren behoeft een gewone meerderheid in de commissie (een meerderheid van het aantal aanwezige leden).
Nadat de commissie heeft bepaald welke onderwerpen volgens haar als controversieel moeten worden aangemerkt, worden deze op een verzamellijst geplaatst die plenair behandeld zal worden.
Ook kan een commissie aangeven welke plenaire debatten, die al gepland staan, volgens haar geen doorgang kunnen vinden. Doorgaans vloeit dat rechtstreeks voort uit het controversieel verklaren van de betreffende onderwerpen.
Het eventueel annuleren van geplande commissie-activiteiten behoort tot de competentie van de commissies zelf. Die zullen dus niet op de verzamellijst worden opgenomen.

Bijlagen

Deelnemers

 • J.M. (Jan) de Vries (CDA)
 • J.J. (Jan Jacob) van Dijk (CDA)
 • J.J.G.M. Biskop (CDA)
 • M. Kraneveldt-van der Veen (PvdA)
 • M. Besselink (PvdA)
 • G.C.F.M. Depla (PvdA)
 • H. van Leeuwen (SP)
 • J.J. (Jasper) van Dijk (SP)
 • M. Smits (SP)
 • M.G.J. Harbers (VVD)
 • T. Dibi (GroenLinks)
 • E.W. Anker (ChristenUnie)
 • B.J. van der Vlies (SGP)

Agendapunten

 1. 1

  Wijziging van de Wet op het hoger onderwijs en wetenschappelijk onderzoek in verband met aanpassing van het accreditatiestelsel

  Te behandelen:

  Loading data
 2. 2

  Wijziging van de Wet op het voortgezet onderwijs ter vereenvoudiging van de wettelijke regels over de sectorvakken bij het onderwijs in de leerwegen bij scholen voor middelbaar algemeen voortgezet onderwijs of voorbereidend beroepsonderwijs

  Te behandelen:

  Loading data
 3. 3

  Voorstel van wet van het lid Hamer houdende regels met betrekking tot een tegemoetkoming in de kosten van kinderopvang en waarborging van de kwaliteit van kinderopvang (Wet basisvoorziening kinderopvang en ontwikkelingsstimulering)

  Te behandelen:

  Loading data
 4. 4

  Wijziging van de Wet op het primair onderwijs en de Wet op de expertisecentra onder meer in verband met aanpassing van de methode van jaarlijkse prijsbijstelling ten aanzien van de materiële voorzieningen

  Te behandelen:

  Loading data
 5. 5

  Voorstel van wet van het lid Jan Jacob van Dijk houdende wijziging van de Wet op het onderwijstoezicht inzake de aanscherping van het toezicht bij nieuw bekostigde scholen

  Te behandelen:

  Loading data
 6. 6

  Vaststelling van regels over referentieniveaus voor de taal- en rekenvaardigheden van leerlingen (Wet referentieniveaus Nederlandse taal en rekenen)

  Te behandelen:

  Loading data
 7. 7

  Wijziging van de Wet op het voortgezet onderwijs en de Wet op het hoger onderwijs en wetenschappelijk onderzoek in verband met het uitbreiden van de mogelijkheden om tot leraar te worden benoemd in het voortgezet onderwijs

  Te behandelen:

  Loading data
 8. 8

  Wijziging van de Wet op het primair onderwijs in verband met onder meer een discretionaire bevoegdheid van de minister ten aanzien van kwalitatief goede scholen met minder dan 23 leerlingen met perspectief op hoger aantal leerlingen

  Te behandelen:

  Loading data
 9. 9

  Wijziging van de Wet studiefinanciering 2000 en de Wet tegemoetkoming onderwijsbijdrage en schoolkosten in verband met onder meer niet-indexering normbedragen voor 2011 en 2012 en aanpassing aanvullende beurs

  Te behandelen:

  Loading data
 10. 10

  Wijziging van de Wet op het hoger onderwijs en wetenschappelijk onderzoek in verband met het uitbreiden van de mogelijkheden van selectie van studenten en van verhoging van het collegegeld alsmede in verband met het aanscherpen van de toelatingsvereisten voor aansluitende masteropleidingen in het wetenschappelijk onderwijs (ruim baan voor talent)

  Te behandelen:

  Loading data
 11. 11

  Wijziging van de Wet op het onderwijstoezicht en enige andere wetten in verband met de invoering van geïntegreerd toezicht en de gewijzigde rol van de Inspectie van het onderwijs bij het toezichtproces

  Te behandelen:

  Loading data
 12. 12

  Wijziging van de Wet op het primair onderwijs, de Wet op de expertisecentra, de Wet op het voortgezet onderwijs, de Wet educatie en beroepsonderwijs en de Wet verzelfstandiging Informatiseringsbank in verband met het gebruik van het persoonsgebonden nummer bij onder meer de uitwisseling van leer- en begeleidingsgegevens van leerlingen

  Te behandelen:

  Loading data
 13. 13

  Wijziging van enige onderwijswetten inzake samenwerkingsscholen

  Te behandelen:

  Loading data
 14. 14

  Wijziging van de Wet op het primair onderwijs, de Wet op de expertisecentra, de Experimentenwet onderwijs en de Wet medezeggenschap op scholen in verband met volledige decentralisatie van arbeidsvoorwaarden in het primair onderwijs

  Te behandelen:

  Loading data
 15. 15

  Wijziging van onder meer de Wet educatie en beroepsonderwijs inzake de invoering van een competentiegerichte kwalificatiestructuur voor het beroepsonderwijs

  Te behandelen:

  Loading data
 16. 16

  Voorstel van wet van het lid Dibi tot wijziging van de Wet op het primair onderwijs, de Wet op de expertisecentra en de Wet op het voortgezet onderwijs in verband met de invoering van media-educatie als kerndoel

  Te behandelen:

  Loading data
 17. 17

  Voorstel van wet van het lid Van der Ham tot wijziging van de Mediawet (financiering lokale omroep)

  Te behandelen:

  Loading data
 18. 18

  Voorstel van wet van de leden Hamer, Jasper van Dijk, Dibi en Pechtold houdende wijziging van de Wet op het primair onderwijs, de Wet op de expertisecentra, de Wet op het voortgezet onderwijs, de Wet educatie en beroepsonderwijs en de Algemene wet gelijke behandeling inzake toelating tot onderwijsinstellingen van leerlingen of deelnemers (regeling toelatingsrecht onderwijs)

  Te behandelen:

  Loading data
 19. 19

  Voorhang Canonbesluit van 22 januari 2010 (Stb. 223)

  Te behandelen:

  Loading data
 20. 20

  Bibliotheekvernieuwing

  Algemeen overleg Bibliotheekvernieuwing, inmiddels gepland op 17 maart 2010

  Te behandelen:

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data
 21. 21

  Emancipatiebeleid

  Algemeen overleg Emancipatiebeleid gepland op 10 maart 2010

  Te behandelen:

  Loading data

  Loading data
 22. 22

  Macrodoelmatigheid

  Algemeen overleg Macrodoelmatigheid gepland op 11 maart 2010

  Te behandelen:

  Loading data

  Loading data
 23. 23

  Voortgangsrapportage Lastendruk OCW

  Algemeen overleg Voortgangsrapportage Lastendruk OCW gepland op 17 maart 2010

  Te behandelen:

  Loading data
 24. 24

  Toekomstverkenning publieke omroep

  Algemeen overleg Toekomstverkenning publieke omroep gepland op 24 maart 2010

  Te behandelen:

  Loading data

  Loading data

  Loading data
 25. 25

  Toekomst rugzak in het mbo

  Algemeen overleg Toekomst rugzak in het mbo gepland op 24 maart 2010

  Te behandelen:

  Loading data

  Loading data
 26. 26

  Toezicht en de handhaving van kwaliteit kinderopvang

  Algemeen overleg Toezicht en de handhaving van kwaliteit kinderopvang gepland op 25 maart 2010

  Te behandelen:

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data
 27. 27

  Ontwikkelingsrichtingen voor het middelbaar beroepsonderwijs

  Algemeen overleg Ontwikkelingsrichtingen voor het middelbaar beroepsonderwijs gepland op 25 maart 2010

  Te behandelen:

  Loading data

  Loading data

  Loading data
 28. 28

  Veiligheid in en om onderwijs

  Algemeen overleg Veiligheid in en om onderwijs gepland op 31 maart 2010

  Te behandelen:

  Loading data
 29. 29

  Onderzoeksscholen en promovendi

  Algemeen overleg Onderzoeksscholen en promovendi gepland op 15 april 2010

  Te behandelen:

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data
 30. 30

  Nog te ontvangen kabinetsreactie op inbrengen verslag schriftelijk overleg

  Te behandelen:

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data
 31. 31

  Nog in te dienen inbrengen verslag schriftelijk overleg

  Te behandelen:

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data
 32. 32

  Nog niet besproken brieven van de regering die zijn ontvangen sinds de laatste procedurevergadering OCW van 18 februari 2010

  Te behandelen:

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data
 33. 33

  Aangehouden brieven

  Te behandelen:

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data
 34. 34

  Aangehouden dossier Regeldruk en verantwoordingslasten

  Te behandelen:

  Loading data

  Loading data

  Loading data
 35. 35

  Aangehouden dossier Openbaar onderwijs

  Te behandelen:

  Loading data
 36. 36

  Onderwijsraadadvies 'Onderwijs en maatschappelijke verwachtingen'

  Te behandelen:

  Loading data
 37. 37

  Aangehouden dossier onderwijskwaliteit BES-landen

  Te behandelen:

  Loading data
 38. 38

  Aangehouden dossier Cultuurparticipatie

  Te behandelen:

  Loading data
 39. 39

  Aangehouden dossier Onderwijsbegeleiding

  Te behandelen:

  Loading data
 40. 40

  Aangehouden dossier Laaggeletterdheid

  Te behandelen:

  Loading data
 41. 41

  Aangehouden dossier Leerlingenvervoer

  Te behandelen:

  Loading data
 42. 42

  Aangehouden dossier zwakke scholen

  Te behandelen:

  Loading data
 43. 43

  Te zijner tijd te plannen AO Ouderbetrokkenheid in het funderend onderwijs

  Te behandelen:

  Loading data
 44. 44

  Te zijner tijd te plannen AO Nieuwe archiefregeling

  Te behandelen:

  Loading data

  Loading data
 45. 45

  Toezeggingen AO segregatie

  Te behandelen:

  Loading data
 46. 46

  Algemeen overleggen

  AO's plannen of annuleren conform de in deze procedurevergadering genomen besluiten.

 47. 47

  Ongeplande activiteiten

  1. Werkbezoek Duitsland (geen doorgang)
  2. Werkbezoek aan SO en VSO ZMLK 'De Schelp' te Haarlem (wel doorgang, vóór 9 juni a.s.)
  3. Gesprek met Landelijk Kenniscentrum Gemengde Scholen inzake 12 pilotgemeenten (uitstellen tot nieuwe Kamer)
  4. Rondetafelgesprek Ervaringen en knelpunten inzake dalende leerlingen in krimp-regio's (uitstellen tot nieuwe Kamer)
  5. Rondetafelgesprek Evaluatie Wet op de vaste boekenprijs (uitstellen tot nieuwe Kamer)
 48. 48

  Gesprek met een delegatie van de Tsjechische Republiek op 4 maart 2010, 16.00-16.45 uur

  Is reeds geannuleerd.

 49. 49

  Gesprek met Rathenau Instituut over Werkprogramma 2009-2010 op 11 maart 2010, 14.00-15.00 uur

  Uitstellen tot nieuwe Kamer.

 50. 50

  Gesprek met de Inspecteur-generaal over het Onderwijsverslag 2008-2009 op 27 mei 2010, 10.00-11.00 uur

  Nieuwe datum zoeken.

 51. 51

  VAO Hoger onderwijs en toekomst studiefinanciering

  In deze procedurevergadering is gesproken over al of niet controversieel verklaren van dit VAO, maar dit blijkt achteraf niet aan de commissie te zijn. De griffie heeft reeds bij de woordvoerders geïnventariseerd of zij het VAO willen handhaven en dat blijkt het geval te zijn.

 52. 52

  VAO Zeer zwakke mbo-opleidingen

  In deze procedurevergadering is gesproken over al of niet controversieel verklaren van dit VAO, maar dit blijkt achteraf niet aan de commissie te zijn. De griffie heeft reeds bij de woordvoerders geïnventariseerd of zij het VAO willen handhaven en dat blijkt het geval te zijn.