Procedurevergadering

Extra procedurevergadering commissie OCW

Procedurevergadering: "Extra procedurevergadering commissie OCW"Deze vergadering is geweest

Bijlagen

Agenda procedurevergadering
Download Herziene agenda extra procedurevergadering OCW 4 maart 2010
Besluitenlijst procedurevergadering
Download Besluitenlijst procedurevergadering commissie OCW 4-3-2010

Deelnemers


Agendapunten

2
3
Voorstel van wet van het lid Hamer houdende regels met betrekking tot een tegemoetkoming in de kosten van kinderopvang en waarborging van de kwaliteit van kinderopvang (Wet basisvoorziening kinderopvang en ontwikkelingsstimulering)

Te behandelen:

4
Wijziging van de Wet op het primair onderwijs en de Wet op de expertisecentra onder meer in verband met aanpassing van de methode van jaarlijkse prijsbijstelling ten aanzien van de materiële voorzieningen

Te behandelen:

5
Voorstel van wet van het lid Jan Jacob van Dijk houdende wijziging van de Wet op het onderwijstoezicht inzake de aanscherping van het toezicht bij nieuw bekostigde scholen

Te behandelen:

8
Wijziging van de Wet op het primair onderwijs in verband met onder meer een discretionaire bevoegdheid van de minister ten aanzien van kwalitatief goede scholen met minder dan 23 leerlingen met perspectief op hoger aantal leerlingen

Te behandelen:

9
Wijziging van de Wet studiefinanciering 2000 en de Wet tegemoetkoming onderwijsbijdrage en schoolkosten in verband met onder meer niet-indexering normbedragen voor 2011 en 2012 en aanpassing aanvullende beurs

Te behandelen:

10
Wijziging van de Wet op het hoger onderwijs en wetenschappelijk onderzoek in verband met het uitbreiden van de mogelijkheden van selectie van studenten en van verhoging van het collegegeld alsmede in verband met het aanscherpen van de toelatingsvereisten voor aansluitende masteropleidingen in het wetenschappelijk onderwijs (ruim baan voor talent)

Te behandelen:

11
Wijziging van de Wet op het onderwijstoezicht en enige andere wetten in verband met de invoering van geïntegreerd toezicht en de gewijzigde rol van de Inspectie van het onderwijs bij het toezichtproces

Te behandelen:

12
Wijziging van de Wet op het primair onderwijs, de Wet op de expertisecentra, de Wet op het voortgezet onderwijs, de Wet educatie en beroepsonderwijs en de Wet verzelfstandiging Informatiseringsbank in verband met het gebruik van het persoonsgebonden nummer bij onder meer de uitwisseling van leer- en begeleidingsgegevens van leerlingen

Te behandelen:

14
Wijziging van de Wet op het primair onderwijs, de Wet op de expertisecentra, de Experimentenwet onderwijs en de Wet medezeggenschap op scholen in verband met volledige decentralisatie van arbeidsvoorwaarden in het primair onderwijs

Te behandelen:

15
Wijziging van onder meer de Wet educatie en beroepsonderwijs inzake de invoering van een competentiegerichte kwalificatiestructuur voor het beroepsonderwijs

Te behandelen:

16
Voorstel van wet van het lid Dibi tot wijziging van de Wet op het primair onderwijs, de Wet op de expertisecentra en de Wet op het voortgezet onderwijs in verband met de invoering van media-educatie als kerndoel

Te behandelen:

18
Voorstel van wet van de leden Hamer, Jasper van Dijk, Dibi en Pechtold houdende wijziging van de Wet op het primair onderwijs, de Wet op de expertisecentra, de Wet op het voortgezet onderwijs, de Wet educatie en beroepsonderwijs en de Algemene wet gelijke behandeling inzake toelating tot onderwijsinstellingen van leerlingen of deelnemers (regeling toelatingsrecht onderwijs)

Te behandelen:

23
Voortgangsrapportage Lastendruk OCW

Details

Algemeen overleg Voortgangsrapportage Lastendruk OCW gepland op 17 maart 2010

Te behandelen:

32
Nog niet besproken brieven van de regering die zijn ontvangen sinds de laatste procedurevergadering OCW van 18 februari 2010

Te behandelen:

33
Aangehouden brieven

Te behandelen:

46
Algemeen overleggen

Details

AO's plannen of annuleren conform de in deze procedurevergadering genomen besluiten.

47
Ongeplande activiteiten

Details

  1. Werkbezoek Duitsland (geen doorgang)
  2. Werkbezoek aan SO en VSO ZMLK 'De Schelp' te Haarlem (wel doorgang, vóór 9 juni a.s.)
  3. Gesprek met Landelijk Kenniscentrum Gemengde Scholen inzake 12 pilotgemeenten (uitstellen tot nieuwe Kamer)
  4. Rondetafelgesprek Ervaringen en knelpunten inzake dalende leerlingen in krimp-regio's (uitstellen tot nieuwe Kamer)
  5. Rondetafelgesprek Evaluatie Wet op de vaste boekenprijs (uitstellen tot nieuwe Kamer)
48
Gesprek met een delegatie van de Tsjechische Republiek op 4 maart 2010, 16.00-16.45 uur

Details

Is reeds geannuleerd.

49
Gesprek met Rathenau Instituut over Werkprogramma 2009-2010 op 11 maart 2010, 14.00-15.00 uur

Details

Uitstellen tot nieuwe Kamer.

50
Gesprek met de Inspecteur-generaal over het Onderwijsverslag 2008-2009 op 27 mei 2010, 10.00-11.00 uur

Details

Nieuwe datum zoeken.

51
VAO Hoger onderwijs en toekomst studiefinanciering

Details

In deze procedurevergadering is gesproken over al of niet controversieel verklaren van dit VAO, maar dit blijkt achteraf niet aan de commissie te zijn. De griffie heeft reeds bij de woordvoerders geïnventariseerd of zij het VAO willen handhaven en dat blijkt het geval te zijn.

52
VAO Zeer zwakke mbo-opleidingen

Details

In deze procedurevergadering is gesproken over al of niet controversieel verklaren van dit VAO, maar dit blijkt achteraf niet aan de commissie te zijn. De griffie heeft reeds bij de woordvoerders geïnventariseerd of zij het VAO willen handhaven en dat blijkt het geval te zijn.