Procedurevergadering

Extra procedurevergadering SZW

Procedurevergadering: "Extra procedurevergadering SZW"Deze vergadering is geweest

Bijlagen

Agenda procedurevergadering
Download Herziene agenda extra procedurevergadering vc SZW 2 maart 2010
Besluitenlijst procedurevergadering
Download Besluitenlijst extra procedurevergadering vc SZW 2 maart 2010

Deelnemers


Agendapunten

1
Voorstel van wet van het lid Koser Kaya tot wijziging van de Wet arbeid en zorg in verband met de uitbreiding van de duur van het adoptieverlof bij interlandelijke adoptie

Te behandelen:

2
Voorstel van wet van de leden Koser Kaya en Blok tot wijziging van de Pensioenwet met betrekking tot de medezeggenschap van pensioengerechtigden in pensioenfondsbesturen

Te behandelen:

3
Wijziging van Boek 7, titel 10, van het Burgerlijk Wetboek in verband met het limiteren van de hoogte van de vergoeding bij ontbinding van de arbeidsovereenkomst op grond van artikel 7:685 van het Burgerlijk Wetboek voor personen met een jaarsalaris van €75.000 of hoger

Te behandelen:

4
Wijziging van de Algemene Ouderdomswet in verband met opname van de mogelijkheid om op verzoek van de pensioengerechtigde het ouderdomspensioen geheel of ten dele op een later tijdstip te laten ingaan

Te behandelen:

6
Wijziging van de Algemene Ouderdomswet, de Wet inkomstenbelasting 2001 en de Wet op de loonbelasting 1964 in verband met verhoging van de leeftijd waarop recht op ouderdomspensioen ontstaat

Te behandelen:

8
Goedkeuring van de op 18 juli 2007 te ’s-Gravenhage totstandgekomen Notawisseling houdende wijziging van het op 30 juni 2000 te ’s-Gravenhage totstandgekomen Verdrag inzake sociale zekerheid tussen de Regering van het Koninkrijk der Nederlanden en de Regering van Nieuw-Zeeland (Trb. 2008, 3 en 42)

Te behandelen:

11
Goedkeuring van het op 16 april 2009 te Ankara totstandgekomen Aanvullend Akkoord bij het Verdrag tussen het Koninkrijk der Nederlanden en de Republiek Turkije overeenkomstig de artikelen 7 en 26 van het Europees Verdrag inzake sociale zekerheid, gesloten op 14 december 1972, en houdende herziening van het Verdrag inzake sociale zekerheid, gesloten tussen het Koninkrijk der Nederlanden en de Republiek Turkije op 5 april 1966 (Trb. 2009, 79)

Te behandelen:

12
Wijziging van de Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte werkloze werknemers in verband met het opnemen in deze wet van een vermogenstoets, waarbij het eigen huis buiten beschouwing wordt gelaten, ten aanzien van personen die werkloos worden tussen het 50ste en 55ste levensjaar

Te behandelen:

14
Notities en brieven reeds geagendeerd voor algemeen overleg
16
Motie van het lid Van Hijum c.s. (31 700 XV, nr. 28) om de verantwoordelijkheid voor de financiering van de REA-scholingsinstituten uiterlijk per 1 januari 2011 over te dragen aan het ministerie van OCW, met behoud van een financiële prikkel tot plaatsing op de arbeidsmarkt

Te behandelen:

17
Raad Werkgelegenheid en Sociaal Beleid

Te behandelen:

30
Notities en brieven nog niet geagendeerd voor algemeen overleg
45
Geplande commissie-overleggen

Details

Geplande algemeen overleggen die doorgang vinden:
Raad Werkgelegenheid en Sociaal Beleid (4 maart 2010)
SER scan jaarverslagen bedrijfslichamen 2008 en monitor financiële relaties 2008 en 2009 (10 maart 2010)
Financiering REA-scholingsinstituten (10 maart 2010)

Bespreking al of niet doorgaan van geplande algemene overleggen in eerstvolgende procedurevergadering:
Arbeidsongeschiktheid (17 maart 2010)
Arbeidsmarktbeleid (24 maart 2010)
AOW-partnertoeslag 2015 (24 maart 2010)
SUWI-onderwerpen (25 maart 2010)
Re-integratie (7 april 2010)

 

Nog in te plannen algemeen overleggen: te besluiten in eerstkomende procedurevergadering
Pensioenonderwerpen
Handhaving
Leven lang leren
Witboek ‘Schoon genoeg; Op naar een betere toekomst voor de schoonmaaksector’
Richtlijn Gelijke Behandeling
Arbo-onderwerpen
ILO-aangelegenheden
Medezeggenschap (tweede termijn, eerste termijn vond plaats op 17 februari 2010)

46
Overige geplande commissie-activiteiten

Details

Rondetafelgesprek Pensioenonderwerpen: vindt doorgang
Rondetafelgesprek Gelijke behandeling: vindt doorgang
Werkbezoek binnenland (UWV, re-integratie): wordt niet voorbereid

Werkbezoek buitenland: wordt niet voorbereid