Procedurevergadering : Procedurevergadering commissie OCW

De vergadering is geweest

30 september 2010
10:00 - 11:00 uur
Locatie: Groen van Prinstererzaal
Commissie: Onderwijs, Cultuur en Wetenschap

Bijlagen

Deelnemers

 • Voorzitter
  N. Albayrak (PvdA)
 • T.M.Ch. Elias (VVD)
 • M.G.J. Harbers (VVD)
 • M. Çelik (PvdA)
 • H.J. Beertema (PVV)
 • K.G. Ferrier (CDA)
 • M. Smits (SP)
 • B. van der Ham (D66)
 • J.S. Voordewind (ChristenUnie)

Agendapunten

 1. 1

  Op dinsdag 5 oktober worden er mini-vakwedstrijden georganiseerd tussen 12.00 en 14.00 uur op het Plein. Centraal staan mbo-studenten, allen nationaal kampioen in hun vak, die politici uitdagen om het tegen hen op te nemen.

 2. 2

  De leden Beertema, Celik en Smits melden zich aan voor het kennismakingsgesprek met de PO-raad op dinsdag 5 oktober 2010 om 16.15 uur.

 3. 3

  De besluitenlijst van de pv van 16 september jl.

  Vastgesteld.

 4. 4

  Brievenlijst

 5. 5

  Tijdelijke wet mediaconcentraties

  Te behandelen:

  Loading data

  Loading data

  Loading data
 6. 6

  Afschrift brief Raad voor Cultuur aan staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap m.b.t. advies beleidsplan 2011-2015; Nederlands Instituut voor Beeld en Geluid

 7. 7

  Notitie Conferentie UNESCO-verdrag Bescherming Immaterieel Cultureel Erfgoed

  Te behandelen:

  Loading data
 8. 8

  Rapportage Beloningskader Presentatoren Publieke Omroep (BPPO)

  Te behandelen:

  Loading data
 9. 9

  Afschrift brief Raad voor Cultuur aan staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap m.b.t. advies HAFF (Holland Animation Filmfestival) en NIAF (Nederlands Instituut voorAnimatiefilm)

 10. 10

  Opstellen Toekomst- en onderzoeksagenda Tweede Kamer 2011

  Te behandelen:

  Loading data

  Loading data
 11. 11

  Verzoek uitstel toezegging advies artikel 23 Grondwet alsmede uitstel indiening wetsvoorstel gelaatsbedekkende kleding onderwijs

  Te behandelen:

  Loading data
 12. 12

  Nadere informatie over de situatie van dove kinderen die in Haren naar school willen

  Te behandelen:

  Loading data
 13. 13

  Situatie van dove kinderen bij het doveninstituut in Haren

  Te behandelen:

  Loading data
 14. 14

  Afschrift antwoord op de brief van de Nederlandse FODOK (Nederlandse Federatie van Ouders van Dove Kinderen) over de internaatsindicaties dove leerlingen van tweetalig onderwijs in Haren

  Te behandelen:

  Loading data
 15. 15

  Reactie op de brief van de Nederlandse Federatie van Ouders van Dove Kinderen (FODOK) over de internaatsindicaties dove leerlingen van tweetalig vso in Haren.

  Te behandelen:

  Loading data

  Loading data
 16. 16

  Resultaten van het onderzoek dat JOB en LAKS hebben uitgevoerd via studentenpanels inzake de criteria voor goede loopbaanoriëntatie en –begeleiding

  Te behandelen:

  Loading data
 17. 17

  Verzoek tot uitstel toezeggingen maatschappelijke stage en onderwijstijd.

  Te behandelen:

  Loading data
 18. 18

  Verzoek uitstel toezegging concept ministeriële regeling commissie fusietoets

  Te behandelen:

  Loading data
 19. 19

  Jaarverslag 2009 Rathenau Instituut

  Te behandelen:

  Loading data

  Loading data
 20. 20

  Toestemming deelname College voor Examens aan RTG slaag/zakregeling in het voortgezet onderwijs

  Te behandelen:

  Loading data
 21. 21

  Voorhang Regeling vaststelling bedragen programma’s van eisen basisonderwijs, (v)so en bekostiging materiële instandhouding samenwerkingsverband voor het jaar 2011

  Te behandelen:

  Loading data
 22. 22

  Informatie openstaande toezeggingen en specifiek over de voortgangsrapportage misbruik studiefinanciering (uitwonendenbeurs)

  Te behandelen:

  Loading data
 23. 23

  Lijst van vragen en antwoorden inzake de reactie op advies 'Ontwikkeling en ondersteuning van onderwijs' van Onderwijsraad

  Te behandelen:

  Loading data

  Loading data
 24. 24

  Beleidsreactie op Examenverslag mbo 2009

  Te behandelen:

  Loading data
 25. 25

  Nota Werken in het onderwijs 2011

  Te behandelen:

  Loading data
 26. 26

  Ontwerpbesluit houdende wijziging van het Besluit studiefinanciering 2000 en het Besluit tegemoetkoming onderwijsbijdrage en schoolkosten in verband met onder meer niet-indexering normbedragen voor 2011 en 2012

  Te behandelen:

  Loading data
 27. 27

  Trends in beeld 2010

  Te behandelen:

  Loading data
 28. 28

  Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (VIII) voor het jaar 2011

  Te behandelen:

  Loading data
 29. 29

  EU Voorstel: Jeugd in Beweging COM (2010)477

  Te behandelen:

  Loading data
 30. 30

  EU Stafnotitie: "OCW – EU prioriteit: Jeugd in Beweging"

 31. 31

  EU Voorstel: Strategie voor gelijkheid tussen man en vrouw COM(2010)491 (Engelse versie)

  Te behandelen:

  Loading data
 32. 32

  Reactie op rapport Dronkers

  Te behandelen:

  Loading data
 33. 33

  Terugvordering €25 mln. i.v.m. herbouw Faculteit Bouwkunde van TU Delft

  Te behandelen:

  Loading data
 34. 34

  Vrijheid van meningsuiting in cultuuruitingen

  Te behandelen:

  Loading data
 35. 35

  Noot bij reeds controversieel verklaarde zaken

  Onderstaande lijst bevat stukken waarvan de Kamer in oude samenstelling heeft besloten dat de behandeling zal worden opgeschort in afwachting van het aantreden van een nieuw kabinet. De de eerste versie van deze lijst is vastgesteld op 3 maart 2010, de laatste aanvulling geschiedde op 1 juli 2010 (zie Kamerstuk 32 333, nr. 58).
  De Kamer in nieuwe samenstelling heeft nu per commissie de gelegenheid een eigen oordeel over deze stukken te geven. Als voorstel is bij elk onderwerp vermeld: ter bespreking. De commissie kan daarop besluiten: controversiële status behouden danwel afvoeren van lijst van controversiële onderwerpen. De stukken waaromtrent het eerste besluit wordt genomen, zullen op een lijst worden geplaatst waarover de Kamer in plenum beslist. De stukken waaromtrent het tweede besluit wordt genomen komen op de volgende procedurevergadering terug zodat de commissie een besluit kan nemen over het verdere behandeltraject dat zij wenselijk acht.
  De commissie beslissen met gewone meerderheid over de zaken die zij niet met het demissionaire kabinet willen afhandelen. Deze zaken worden op de lijst controversiële onderwerpen geplaatst waarover in laatste instantie de Kamer beslist.

  Ter toelichting: Het is gebruikelijk dat na verkiezingen ook de nieuwe Kamer zich buigt over de lijst van aanhangige stukken. Weliswaar heeft de oude Kamer dat eveneens gedaan, direct na het besluit om verkiezingen te houden, maar de nieuw gekozen Kamer is niet gebonden aan het besluit van de oude Kamer over de zaken die zij al dan niet nog met het demissionaire kabinet wilde behandelen.
  Aangezien kort na de verkiezingen het zomerreces aanbrak, is in juni besloten om de zogenoemde “tweede ronde controversieel verklaren” eerst in september te houden.
   

 36. 36

  Wijziging van de Wet op het primair onderwijs, de Wet op de expertisecentra, de Experimentenwet onderwijs en de Wet medezeggenschap op scholen in verband met volledige decentralisatie van arbeidsvoorwaarden in het primair onderwijs

  Te behandelen:

  Loading data
 37. 37

  Wijziging van de Wet op het onderwijstoezicht en enige andere wetten in verband met de invoering van geïntegreerd toezicht en de gewijzigde rol van de Inspectie van het onderwijs bij het toezichtproces

  Te behandelen:

  Loading data
 38. 38

  Wijziging van de Wet op het hoger onderwijs en wetenschappelijk onderzoek in verband met het uitbreiden van de mogelijkheden van selectie van studenten en van verhoging van het collegegeld alsmede in verband met het aanscherpen van de toelatingsvereisten voor aansluitende masteropleidingen in het wetenschappelijk onderwijs (ruim baan voor talent)

  Te behandelen:

  Loading data
 39. 39

  Wijziging van onder meer de Wet educatie en beroepsonderwijs inzake de invoering van een competentiegerichte kwalificatiestructuur voor het beroepsonderwijs

  Te behandelen:

  Loading data
 40. 40

  Toekomst verkenning publieke omroep

  Te behandelen:

  Loading data

  Loading data

  Loading data
 41. 41

  Emancipatiebeleid

  Te behandelen:

  Loading data

  Loading data
 42. 42

  Heroverweging passend onderwijs

  Te behandelen:

  Loading data
 43. 43

  Administratieve lasten primair onderwijs

  Te behandelen:

  Loading data
 44. 44

  Ontwikkelingsrichtingen voor het middelbaar onderwijs

  Te behandelen:

  Loading data

  Loading data
 45. 45

  Macrodoelmatigheid

  Te behandelen:

  Loading data

  Loading data
 46. 46

  Voortgangsrapportage lastendruk OCW

  Te behandelen:

  Loading data
 47. 47

  Aangehouden brieven

  Te behandelen:

  Loading data
 48. 48

  Nog in te dienen verslag schriftelijk overleg

  Te behandelen:

  Loading data