Debat geweest
23 september 2010 | 10:30 - 11:30
Procedurevergadering

Procedurevergadering commissie BZK

Procedurevergadering: "Procedurevergadering commissie BZK "Deze vergadering is geweest

Bijlagen

Agenda procedurevergadering
Download Herziene agenda procedurevergadering BZK d.d. 23 september 2010
Besluitenlijst procedurevergadering
Download Besluitenlijst procedurevergadering BZK d.d. 23 september 2010

Deelnemers


Agendapunten

1
Besluitenlijst van de procedurevergadering van 9 september 2010
2
Brievenlijst
3
Voorstel van wet van de leden Van der Ham, Van Miltenburg, Klijnsma, Jasper van Dijk en Van Gent tot wijziging van de Algemene wet gelijke behandeling in verband met het annuleren van de enkele-feitconstructie in artikel 5, tweede lid, artikel 6a, tweede lid, en artikel 7, tweede lid, van de Algemene wet gelijke behandeling

Te behandelen:

4
Voorstel van wet van het lid Halsema tot verandering in de Grondwet, strekkende tot invoering van de bevoegdheid tot toetsing van wetten aan een aantal bepalingen van de Grondwet door de rechter

Te behandelen:

5
Vaststelling van de begrotingsstaat behorende bij de begroting van de Koning (I) voor het jaar 2011

Te behandelen:

7
Vaststelling van de begrotingsstaat van de Raad van State, de Algemene Rekenkamer, de Nationale ombudsman, de Kanselarij der Nederlandse Orden, het kabinet van de Gouverneur van Aruba, het Kabinet van de Gouverneur van Curaçao en het Kabinet van de Gouverneur van Sint Maarten (IIB) voor het jaar 2011

Te behandelen:

8
Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Algemene Zaken en van het Kabinet der Koningin en de Commissie van toezicht betreffende de inlichtingen- en veiligheidsdiensten (III) voor het jaar 2011

Te behandelen:

17
Aanbieding handreiking “Aanpak problematische jeugdgroepen - handreiking voor gemeenten” en informatie over een aantal andere initiatieven inzake lokale projecten op het gebied van veiligheid

Te behandelen:

34
Reactie n.a.v. de derde evaluatie en de de bijeenkomst de Straatsburg (7-11 juni jl.) over GRECO (de Groep van Landen tegen Corruptie in Europa) over de strafbaarstelling van corruptie en de financiering van politieke partijen

Te behandelen:

35
Reactie van De Onderzoeksraad voor Veiligheid op brief van minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties over eigen verantwoordelijkheid voor veiligheid
36
Verzoek VNG International, namens delegatie van Ghanese Parlementariërs en de Ghanese minister van Local Government and Rural Development om gesprek met commissie voor Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties d.d. 30 september 2010
37
Concept programma werkbezoek aan Politieacademie d.d. 12 november 2010
38
Aankondiging nieuw onderzoek van CTIVD naar de rechtmatigheid van de uitvoering van de afluisterbevoegdheid (art. 25 Wiv 2002) en de signaalinterceptie (art. 27 Wiv 2002) door de AIVD
39
Reactie op het verzoek van het lid Ouwehand over het versturen van brieven naar scholen door het ministerie van OCW inzake voorlichtingsactiviteiten van activistische dierenrechtenorganisaties op middelbare scholen

Te behandelen:

41
Overeenstemming inzake de samenwerking op het terrein van de beheersing van crisissen met mogelijke grensoverschrijdende gevolgen tussen het Koninkrijk België

Te behandelen:

42
Activiteiten vaste commissie voor BZK

Details

  • AO ICT-projecten bij de rijksoverheid (van 29 september 2010) met nieuw kabinet voeren. Ten behoeve van het AO wordt aan het BOR een intergrale notitie over ICT in alle begrotingen gevraagd
  • AO Inspectieraad van 5 oktober 2010 met nieuw kabinet houden.
  • AO Rampenbestrijding en crisisbeheersing van 6 oktober 2010 met nieuw kabinet houden. In de volgende procedurevergadering nieuwe datum bepalen.
  • AO Vernieuwing Rijksdienst van 13 oktober 2010 wordt gehandhaafd.
  • AO Verkiezingsproblematiek plannen met nieuw kabinet.


 

43
Verzoek van het lid Heijnen om toelichting van staatssecretaris BZK en minister VROM op toelichting over de wijze van uitvoering van de ambtelijke taakstelling in het kader van de Vernieuwing Rijksdienst.

Te behandelen:

44
Wijziging van de Algemene wet gelijke behandeling, het Burgerlijk Wetboek, de Wet gelijke behandeling op grond van handicap of chronische ziekte, de Wet gelijke behandeling op grond van leeftijd bij de arbeid en de Wet gelijke behandeling van mannen en vrouwen (aanpassing definities van direct en indirect onderscheid aan richtlijnterminologie)

Te behandelen:

45
Wijziging van de Wet schadeloosstelling leden Tweede Kamer, de Wet vergoedingen leden Eerste Kamer en de Algemene pensioenwet politieke ambtsdragers in verband met de rechtstreekse betaling van vergoedingen aan politieke ambtsdragers

Te behandelen:

46
Wijziging van de Wet rechtspositie ministers en staatssecretarissen, de Wet schadeloosstelling, uitkering en pensioen leden Europees Parlement, de Provinciewet, de Gemeentewet, de Waterschapswet en de Algemene pensioenwet politieke ambtsdragers in verband met de rechtstreekse betaling van vergoedingen aan politieke ambtsdragers

Te behandelen:

48
Samenvoeging van de gemeenten Renswoude, Scherpenzeel en Woudenberg, wijziging van de grens tussen de nieuwe gemeente en de gemeenten Barneveld en Utrechtse Heuvelrug en een wijziging van de grens tussen de provincies Gelderland en Utrecht

Te behandelen: