Procedurevergadering : Procedurevergadering commissie BZK

De vergadering is geweest

23 september 2010
10:30 - 11:30 uur
Locatie: van Someren-Downerzaal
Commissie: Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties

Bijlagen

Deelnemers

 • Voorzitter
  P. de Krom (VVD)
 • W.I.I. van Beek (VVD)
 • P.M.M. Heijnen (PvdA)
 • M.A. Berndsen (D66)
 • J.A. Hennis-Plasschaert (VVD)
 • C. Çörüz (CDA)
 • H.G.J. Bruins Slot (CDA)
 • B.I. van der Burg (VVD)
 • H. Brinkman (PVV)

Agendapunten

 1. 1

  Besluitenlijst van de procedurevergadering van 9 september 2010

 2. 2

  Brievenlijst

 3. 3

  Voorstel van wet van de leden Van der Ham, Van Miltenburg, Klijnsma, Jasper van Dijk en Van Gent tot wijziging van de Algemene wet gelijke behandeling in verband met het annuleren van de enkele-feitconstructie in artikel 5, tweede lid, artikel 6a, tweede lid, en artikel 7, tweede lid, van de Algemene wet gelijke behandeling

  Te behandelen:

  Loading data
 4. 4

  Voorstel van wet van het lid Halsema tot verandering in de Grondwet, strekkende tot invoering van de bevoegdheid tot toetsing van wetten aan een aantal bepalingen van de Grondwet door de rechter

  Te behandelen:

  Loading data
 5. 5

  Vaststelling van de begrotingsstaat behorende bij de begroting van de Koning (I) voor het jaar 2011

  Te behandelen:

  Loading data
 6. 6

  Vaststelling van de begrotingsstaat van de Staten-Generaal (IIA) voor het jaar 2011

  Te behandelen:

  Loading data
 7. 7

  Vaststelling van de begrotingsstaat van de Raad van State, de Algemene Rekenkamer, de Nationale ombudsman, de Kanselarij der Nederlandse Orden, het kabinet van de Gouverneur van Aruba, het Kabinet van de Gouverneur van Curaçao en het Kabinet van de Gouverneur van Sint Maarten (IIB) voor het jaar 2011

  Te behandelen:

  Loading data
 8. 8

  Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Algemene Zaken en van het Kabinet der Koningin en de Commissie van toezicht betreffende de inlichtingen- en veiligheidsdiensten (III) voor het jaar 2011

  Te behandelen:

  Loading data
 9. 9

  Vaststelling van de begrotingsstaat van het gemeentefonds voor het jaar 2011

  Te behandelen:

  Loading data
 10. 10

  Vaststelling van de begrotingsstaat van het provinciefonds voor het jaar 2011

  Te behandelen:

  Loading data
 11. 11

  Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (VII) voor het jaar 2011

  Te behandelen:

  Loading data
 12. 12

  Werkprogramma's 2011 strategische adviesraden

  Te behandelen:

  Loading data
 13. 13

  RTV-campagnes 2011

  Te behandelen:

  Loading data
 14. 14

  Toezegging van de minister van BZK naar aanleiding van de begrotingsbehandeling 26 november 2009

  Te behandelen:

  Loading data
 15. 15

  Aanbieding BZK Rapportage Behandeling Burgerbrieven 2009

  Te behandelen:

  Loading data
 16. 16

  Stand van zaken inzake het onder preventief toezicht stellen van een aantal regionale politiekorpsen

  Te behandelen:

  Loading data
 17. 17

  Aanbieding handreiking “Aanpak problematische jeugdgroepen - handreiking voor gemeenten” en informatie over een aantal andere initiatieven inzake lokale projecten op het gebied van veiligheid

  Te behandelen:

  Loading data
 18. 18

  Beleidsreactie Poldis 2009 en actieprogramma bestrijding van discriminatie

  Te behandelen:

  Loading data
 19. 19

  Circulaire en handreiking MBVEO

  Te behandelen:

  Loading data
 20. 20

  Ontwikkeling en stand van zaken informatiehuishouding AIVD

  Te behandelen:

  Loading data
 21. 21

  Bekrachtiging initiatiefwetsvoorstel Kinderombudsman

  Te behandelen:

  Loading data
 22. 22

  Huidige situatie en maatregelen omtrent bedreigingen burgemeesters en wethouders

  Te behandelen:

  Loading data
 23. 23

  Onderzoek naar ongewenst gedrag jegens burgemeesters en wethouders

  Te behandelen:

  Loading data
 24. 24

  Planningsnotitie BZK najaar 2010

  Te behandelen:

  Loading data
 25. 25

  Trendnota Arbeidszaken Overheid 2011

  Te behandelen:

  Loading data
 26. 26

  Trendrapport ‘Staat van het bestuur 2010’

  Te behandelen:

  Loading data
 27. 27

  Vergelijkend onderzoek partijfinanciering in Europa

  Te behandelen:

  Loading data
 28. 28

  Onderzoek gezinsvriendelijkheid werkgever Rijk (nav. motie Bouchibti/Van Gent, 30420, nr. 149)

  Te behandelen:

  Loading data
 29. 29

  Kabinetsstandpunt Rfv-onderzoek naar de positie van de G4 in het Gemeentefonds

  Te behandelen:

  Loading data
 30. 30

  Rapport “Arbeidsmarktanalyse Openbaar Bestuur 2010”

  Te behandelen:

  Loading data
 31. 31

  Onderzoek cluster Educatie van het gemeentefonds

  Te behandelen:

  Loading data
 32. 32

  Berichtgeving RTL Nieuws inzake C2000

  Te behandelen:

  Loading data
 33. 33

  Implementatie Flister

  Te behandelen:

  Loading data
 34. 34

  Reactie n.a.v. de derde evaluatie en de de bijeenkomst de Straatsburg (7-11 juni jl.) over GRECO (de Groep van Landen tegen Corruptie in Europa) over de strafbaarstelling van corruptie en de financiering van politieke partijen

  Te behandelen:

  Loading data
 35. 35

  Reactie van De Onderzoeksraad voor Veiligheid op brief van minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties over eigen verantwoordelijkheid voor veiligheid

 36. 36

  Verzoek VNG International, namens delegatie van Ghanese Parlementariërs en de Ghanese minister van Local Government and Rural Development om gesprek met commissie voor Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties d.d. 30 september 2010

 37. 37

  Concept programma werkbezoek aan Politieacademie d.d. 12 november 2010

 38. 38

  Aankondiging nieuw onderzoek van CTIVD naar de rechtmatigheid van de uitvoering van de afluisterbevoegdheid (art. 25 Wiv 2002) en de signaalinterceptie (art. 27 Wiv 2002) door de AIVD

 39. 39

  Reactie op het verzoek van het lid Ouwehand over het versturen van brieven naar scholen door het ministerie van OCW inzake voorlichtingsactiviteiten van activistische dierenrechtenorganisaties op middelbare scholen

  Te behandelen:

  Loading data
 40. 40

  Onderzoek Een Vandaag onder 4600 agenten

  Te behandelen:

  Loading data
 41. 41

  Overeenstemming inzake de samenwerking op het terrein van de beheersing van crisissen met mogelijke grensoverschrijdende gevolgen tussen het Koninkrijk België

  Te behandelen:

  Loading data
 42. 42

  Activiteiten vaste commissie voor BZK

  • AO ICT-projecten bij de rijksoverheid (van 29 september 2010) met nieuw kabinet voeren. Ten behoeve van het AO wordt aan het BOR een intergrale notitie over ICT in alle begrotingen gevraagd
  • AO Inspectieraad van 5 oktober 2010 met nieuw kabinet houden.
  • AO Rampenbestrijding en crisisbeheersing van 6 oktober 2010 met nieuw kabinet houden. In de volgende procedurevergadering nieuwe datum bepalen.
  • AO Vernieuwing Rijksdienst van 13 oktober 2010 wordt gehandhaafd.
  • AO Verkiezingsproblematiek plannen met nieuw kabinet.


   

 43. 43

  Verzoek van het lid Heijnen om toelichting van staatssecretaris BZK en minister VROM op toelichting over de wijze van uitvoering van de ambtelijke taakstelling in het kader van de Vernieuwing Rijksdienst.

  Te behandelen:

  Loading data
 44. 44

  Wijziging van de Algemene wet gelijke behandeling, het Burgerlijk Wetboek, de Wet gelijke behandeling op grond van handicap of chronische ziekte, de Wet gelijke behandeling op grond van leeftijd bij de arbeid en de Wet gelijke behandeling van mannen en vrouwen (aanpassing definities van direct en indirect onderscheid aan richtlijnterminologie)

  Te behandelen:

  Loading data
 45. 45

  Wijziging van de Wet schadeloosstelling leden Tweede Kamer, de Wet vergoedingen leden Eerste Kamer en de Algemene pensioenwet politieke ambtsdragers in verband met de rechtstreekse betaling van vergoedingen aan politieke ambtsdragers

  Te behandelen:

  Loading data
 46. 46

  Wijziging van de Wet rechtspositie ministers en staatssecretarissen, de Wet schadeloosstelling, uitkering en pensioen leden Europees Parlement, de Provinciewet, de Gemeentewet, de Waterschapswet en de Algemene pensioenwet politieke ambtsdragers in verband met de rechtstreekse betaling van vergoedingen aan politieke ambtsdragers

  Te behandelen:

  Loading data
 47. 47

  Samenvoeging van de gemeenten Bergen, Gennep en Mook en Middelaar

  Te behandelen:

  Loading data
 48. 48

  Samenvoeging van de gemeenten Renswoude, Scherpenzeel en Woudenberg, wijziging van de grens tussen de nieuwe gemeente en de gemeenten Barneveld en Utrechtse Heuvelrug en een wijziging van de grens tussen de provincies Gelderland en Utrecht

  Te behandelen:

  Loading data
 49. 49

  Samenvoeging van de gemeenten Bussum, Muiden, Naarden en Weesp

  Te behandelen:

  Loading data
 50. 50

  Meldkamers in Nederland

  Te behandelen:

  Loading data
 51. 51

  Doorontwikkeling politiebestel

  Te behandelen:

  Loading data
 52. 52

  Nadere indeling en aantallen operationele sterkte

  Te behandelen:

  Loading data
 53. 53

  Beleidsreactie onderzoek IOOV kwaliteitsonderzoek School voor Politiekunde Locatie Apeldoorn

  Te behandelen:

  Loading data
 54. 54

  Kabinetsreactie op het IOOV-rapport over noodhulp door de Nederlandse politie

  Te behandelen:

  Loading data
 55. 55

  Kabinetsreactie en rapport kwaliteitsonderzoek naar de leergangen politiële verkeersspecialist en politiële milieuspecialist aan de school van handhaving 2009.

  Te behandelen:

  Loading data
 56. 56

  Instroom en behoud van recherchekundige zij-instromers

  Te behandelen:

  Loading data
 57. 57

  Stand van zaken ICT-problemen verzorgingsgebied Noord-Oost vts Politie Nederland

  Te behandelen:

  Loading data
 58. 58

  De stemprocedure voor militairen in Uruzgan voor de Europese verkiezingen 2009.

  Te behandelen:

  Loading data
 59. 59

  Evaluatie van de verkiezing van de Nederlandse leden voor het Europees Parlement

  Te behandelen:

  Loading data
 60. 60

  Inrichting verkiezingsproces

  Te behandelen:

  Loading data
 61. 61

  Aanbieding advies Kiesraad over de verkiezing van de Nederlandse leden van het Europees Parlement

  Te behandelen:

  Loading data
 62. 62

  Afschrift van brief aan de Kieskring 4, gemeente Zwolle, inzake opmerkingen en aanbevelingen over de evaluatie van de Europese verkiezing

  Te behandelen:

  Loading data
 63. 63

  Notitie herzieningsprocedure van de Grondwet

  Te behandelen:

  Loading data
 64. 64

  Programmatuur centraal stembureau voor het berekenen van de uitslag van de verkiezing

  Te behandelen:

  Loading data
 65. 65

  Programmatuur voor het berekenen van de uitslag van een verkiezing

  Te behandelen:

  Loading data
 66. 66

  Eerste deel van de kabinetsreactie op de evaluatie van de Algemene wet gelijke behandeling de Wet gelijke behandeling van mannen en vrouwen en artikel 7:646

  Te behandelen:

  Loading data
 67. 67

  Tweede deel kabinetsreactie op de evaluatie van de Algemene wet gelijke behandeling, de Wet gelijke behandeling van mannen en vrouwen en artikel 7:646 BW

  Te behandelen:

  Loading data
 68. 68

  Brief van de minister met daarin de Evaluatie van de Algemene wet gelijke behandeling

  Te behandelen:

  Loading data
 69. 69

  Aanbieding evaluatie van de Algemene wet gelijke behandeling door Universiteit van Tilburg en Rijksuniversiteit Groningen

  Te behandelen:

  Loading data
 70. 70

  Reactie op visienota VGS (homo)seksualiteit en reformatorisch onderwijs

  Te behandelen:

  Loading data
 71. 71

  Reactie op verzoek van Cie BZK m.b.t. wetsvoorstel 31832 / Awgb

  Te behandelen:

  Loading data
 72. 72

  Afschrift brief aan Europese Commissie over Kaderrichtlijn voor gelijke behandeling in arbeid en beroep

  Te behandelen:

  Loading data
 73. 73

  Aanbieding van het rapport "Bouwstenen van burgerschap. Een onderzoek in het kader van het Handvest voor Verantwoordelijk Burgerschap."

  Te behandelen:

  Loading data
 74. 74

  Toezending werkprogramma Burgerparticipatie

  Te behandelen:

  Loading data
 75. 75

  Aanbieding weekkalender 2010 over verantwoordelijk burgerschap

  Te behandelen:

  Loading data
 76. 76

  Eindrapportage Dienstverlening, regeldruk en informatiebeleid

  Te behandelen:

  Loading data
 77. 77

  Aanbieding voorstudies over het “recht op een eerlijk proces”

  Te behandelen:

  Loading data