Procedurevergadering : Procedurevergadering commissie BZK

De vergadering is geweest

11 maart 2010
10:30 - 11:30 uur
Locatie: Suze Groenewegzaal
Commissie: Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties

Bijlagen

Deelnemers

 • Voorzitter
  J.A.W.J. Leerdam (PvdA)
 • M.L. de Pater-van der Meer (CDA)
 • M.C.A. Smilde (CDA)
 • P.M.M. Heijnen (PvdA)
 • F. Bashir (SP)
 • W.I.I. van Beek (VVD)
 • L.J. Griffith (VVD)
 • H. Brinkman (PVV)
 • E.W. Anker (ChristenUnie)

Agendapunten

 1. 1

  Besluitenlijsten van de procedurevergadering van 18 februari en 4 maart 2010

 2. 2

  Brievenlijst

 3. 3

  Voorstel van wet van de leden Halsema, Kalma en Van der Ham houdende verklaring dat er grond bestaat een voorstel in overweging te nemen tot verandering in de Grondwet, strekkende tot opneming van bepalingen inzake het correctief referendum

  Te behandelen:

  Loading data
 4. 4

  Voorstel van wet van de leden Kalma, Halsema en Van der Ham, houdende regels inzake het raadgevend referendum (Wet raadgevend referendum)

  Te behandelen:

  Loading data
 5. 5

  Wijziging van de Wet rechtspositie ministers en staatssecretarissen en enige andere wetten in verband met de wijziging van de hoogte van de bezoldiging van de ministers, de minister president, de staatssecretarissen, de leden van de Raad van State, de leden van de Algemene Rekenkamer en de Nationale ombudsman

  Te behandelen:

  Loading data
 6. 6

  Instelling van een adviescollege op het terrein van de rechtspositie van politieke ambtsdragers, leden van de Hoge Colleges van Staat en topambtenaren (Wet adviescollege rechtspositie politieke ambtsdragers en topambtenaren)

  Te behandelen:

  Loading data
 7. 7

  Regeling van de toewijzing van een extra zetel voor Nederland in het Europees Parlement

  Te behandelen:

  Loading data
 8. 8

  Wijziging van de Wet subsidiëring politieke partijen met het oog op verlaging van de subsidies

  Te behandelen:

  Loading data

  Loading data
 9. 9

  Samenvoeging van de gemeenten Breukelen, Loenen en Maarssen, en van de gemeenten Abcoude en De Ronde Venen

  Te behandelen:

  Loading data
 10. 10

  Regels met betrekking tot de naleving van Europese regelgeving door publieke entiteiten (Wet Naleving Europese regelgeving publieke entiteiten)

  Te behandelen:

  Loading data
 11. 11

  Wijziging van de Kieswet houdende verhoging van de voorkeurdrempel, beperking van de mogelijkheid tot het aangaan van lijstencombinaties alsmede vaststelling van het tijdstip van de stemming voor de verkiezing van de leden van de Eerste Kamer

  Te behandelen:

  Loading data
 12. 12

  Regeling van de tijdelijke vervanging van wethouders en gedeputeerden wegens zwangerschap en bevalling of ziekte

  Te behandelen:

  Loading data
 13. 13

  Regels betreffende de regulering van prostitutie en betreffende het bestrijden van misstanden in de seksbranche(Wet regulering prostitutie en bestrijding misstanden seksbranche)

  Te behandelen:

  Loading data
 14. 14

  Samenvoeging van de gemeenten Bolsward, Nijefurd, Sneek, Wûnseradiel en Wymbritseradiel

  Te behandelen:

  Loading data
 15. 15

  Samenvoeging van de gemeenten Bodegraven en Reeuwijk

  Te behandelen:

  Loading data
 16. 16

  Samenvoeging van de gemeenten Lith en Oss

  Te behandelen:

  Loading data
 17. 17

  Samenvoeging van de gemeenten Margraten en Eijsden

  Te behandelen:

  Loading data
 18. 18

  Samenvoeging van de gemeenten Wervershoof, Andijk en Medemblik

  Te behandelen:

  Loading data
 19. 19

  Voorstel van wet van het lid Van Raak tot wijziging van de Algemene pensioenwet politieke ambtsdragers en enige andere wetten in verband met de toepassing van het sociale zekerheidsstelsel op politieke ambtsdragers (Wet sociale zekerheid politieke ambtsdragers)

  Te behandelen:

  Loading data
 20. 20

  Wijziging van de Paspoortwet in verband met de mogelijkheid om de verstrekking van een reisdocument te weigeren in geval van onttrekking aan strafvervolging of tenuitvoerlegging van een straf in het buitenland en in verband met een wijziging in de differentiatiemogelijkheden van de gemeentelijk tarieven

  Te behandelen:

  Loading data
 21. 21

  Wijziging van de Gemeentewet, de Provinciewet en de Waterschapswet in verband met de verruiming van de bevoegdheid van de raad, provinciale staten en het algemeen bestuur om kwijtschelding van belastingen te verlenen

  Te behandelen:

  Loading data
 22. 22

  Voorstel van wet van het lid Halsema tot verandering in de Grondwet, strekkende tot invoering van de bevoegdheid tot toetsing van wetten aan een aantal bepalingen van de Grondwet door de rechter

  Te behandelen:

  Loading data
 23. 23

  Vervolgprocedure behandeling ontwerp Besluit veiligheidsregio's

  Te behandelen:

  Loading data

  Loading data

  Loading data
 24. 24

  Vorming baten-lastendienst 4FM met tijdelijke status per 1 april 2010

  Te behandelen:

  Loading data

  Loading data
 25. 25

  Aanpassingsbesluit veiligheidsregio's

  Te behandelen:

  Loading data
 26. 26

  Gesprek met CTIVD i.v.m. nieuwe samenstelling CTIVD en Jaarverslag CTIVD 2009

  Te behandelen:

  Loading data
 27. 27

  Afschrift KB's i.v.m. ontslag bewindspersonen

  Te behandelen:

  Loading data
 28. 28

  Algemeen overleg radicalisering en polarisatie op 23 maart 2010

  Te behandelen:

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data
 29. 29

  AIVD-onderwerpen

  Te behandelen:

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data
 30. 30

  Communicatiesysteem C2000

  Te behandelen:

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data
 31. 31

  ICT bij de overheid

  Te behandelen:

  Loading data
 32. 32

  Poldercrash

  Zie agendapunten 33, 46, 48 en 57.

  Te behandelen:

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data
 33. 33

  Rampenbestrijding en crisisbeheersing

  Zie agendapunten 32, 46, 48 en 57.

  Te behandelen:

  Loading data

  Loading data
 34. 34

  Jaarverslag BZK

  Te behandelen:

  Loading data

  Loading data

  Loading data
 35. 35

  Gesprek met Nationale ombudsman over jaarverslag 2009

  Te behandelen:

  Loading data

  Loading data
 36. 36

  In afwachting van wetsvoorstel financiering politieke partijen

  Te behandelen:

  Loading data

  Loading data
 37. 37

  Aanbieding voorstudies over het “recht op een eerlijk proces”

  Te behandelen:

  Loading data
 38. 38

  Onderzoek naar de tijdbesteding van wijkagenten, zoals toegezegd tijdens het wetgevingsoverleg politie van 16 nov. 2009

  Te behandelen:

  Loading data
 39. 39

  Kabinetsreactie op het Rob-advies Slagvaardig bestuur

  Te behandelen:

  Loading data
 40. 40

  Kabinetsstandpunt inzake de evaluatie van de Wet openbaarmaking uit publieke middelen gefinancierde topinkomens

  Te behandelen:

  Loading data

  Loading data
 41. 41

  Reactie op verzoek van de leden Van Raak en Van Gent over hoe de bonussen in de normeringen en codes worden meegenomen

  Te behandelen:

  Loading data

  Loading data
 42. 42

  Beleid met betrekking tot waarnemend burgemeesters als er perspectief is op herindeling

  Te behandelen:

  Loading data
 43. 43

  Stand van zaken experimenten gedragscontracten en - bevelen volgens het FF Kappe-model

  Te behandelen:

  Loading data
 44. 44

  Leeftijdsbewustpersoneelsbeleid bij overheidssectoren (Motie Heijnen, 32123 VII, nr. 36)

  Te behandelen:

  Loading data
 45. 45

  Uitvoering gew. motie Van der Staaij (32123 VII nr. 51) over sms-bombardementen bij gestolen mobieltjes

  Te behandelen:

  Loading data
 46. 46

  Modelconvenant rampenzender beschikbaar

  Zie agendapunten 32, 33, 48 en 57.

  Te behandelen:

  Loading data
 47. 47

  Groenboek over een Europees burgerinitiatief COM(2009)622

  Te behandelen:

  Loading data

  Loading data

  Loading data
 48. 48

  Aanbevelingen van de Onderzoeksraad voor veiligheid over 2007 en 2008 en de reactie van de betreffende departementen

  Zie agendapunten 32, 33, 48 en 57.

  Te behandelen:

  Loading data
 49. 49

  Problematische jeugdgroepen in Nederland: omvang en aard. Het eerste landelijke beeld

  Te behandelen:

  Loading data
 50. 50

  Het Huis voor democratie en rechtsstaat in Den Haag (31475)

  Te behandelen:

  Loading data
 51. 51

  Handleiding hokken en keten voor gemeenten, de handreiking voor ouders en keeteigenaren en een landelijke gedragscode voor ouders en keeteigenaren

  Te behandelen:

  Loading data
 52. 52

  Evaluatie Jaarwisseling 2009-2010

  Te behandelen:

  Loading data
 53. 53

  Stand van zaken ICT-problemen verzorgingsgebied Noord-Oost vts Politie Nederland

  Te behandelen:

  Loading data
 54. 54

  Vernieuwing van de publieke kennisinfrastructuur van Nederland

  Te behandelen:

  Loading data
 55. 55

  Beleidsreactie op POLDIS 2008 - Criminaliteitsbeeld Discriminatie

  Te behandelen:

  Loading data
 56. 56

  Evaluatie functioneren Inspectieraad en voortgangsrapportage Vernieuwing Toezicht

  Te behandelen:

  Loading data
 57. 57

  Derde voortgangsbrief Nationale Veiligheid

  Zie agendapunten 32, 33, 46 en 48.

  Te behandelen:

  Loading data
 58. 58

  Eenduidige Landelijke Afspraken (ELA) voor politie en openbaar ministerie over de aanpak van agressie en geweld tegen functionarissen met een publieke taak.

  Te behandelen:

  Loading data
 59. 59

  Rapport 'Regeren met programma’s: Interdepartementale kabinetsprogramma’s van het kabinet-Balkenende IV: voortgang en samenwerking’

  Te behandelen:

  Loading data
 60. 60

  Huidige situatie en maatregelen omtrent bedreigingen burgemeesters en wethouders

  Te behandelen:

  Loading data
 61. 61

  Brieven die abusievelijk niet helemaal afgehandeld zijn in een procedurevergadering

  Te behandelen:

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data
 62. 62

  Reactie op de motie Çörüz over het terugdringen van ongegronde klachten bij de politie

  Te behandelen:

  Loading data
 63. 63

  Eindrapport van de Gateway NUP

  Te behandelen:

  Loading data
 64. 64

  Startbrief over de gemeenschappelijke registratie niet-ingezetenen

  Te behandelen:

  Loading data
 65. 65

  Toezeggingen en uitvoering moties inzake beleidskader gemeentelijke herindeling

  Te behandelen:

  Loading data
 66. 66

  Onderzoek Nationale ombudsman naar telefonische dienstverlening door de overheid

  Te behandelen:

  Loading data
 67. 67

  Visie RFID en bescherming persoonsgegevens

  Te behandelen:

  Loading data

  Loading data
 68. 68

  Reactie op verzoek om informatie inzake voortgang en tijdsplanning wetsvoorstellen gemeentelijke herindeling

  Te behandelen:

  Loading data
 69. 69

  Adviesaanvraag "De toekomst van de bestuurlijke inrichting van Nederland"

  Te behandelen:

  Loading data
 70. 70

  Toezegging AO overleg inzake Vernieuwing Rijksdienst en uitvoering motie De Pater-Van der Meer en Heijnen (32123 VII, nr. 31) m.b.t. sociale zekerheidsvoorzieningen voor grensarbeiders en zelfstandigen

  Te behandelen:

  Loading data
 71. 71

  Uitstel beantwoording vragen commissie over de teruggave van Koninklijke onderscheidingen

  Te behandelen:

  Loading data
 72. 72

  Evaluatie gemeenteraadsverkiezingen

  Te behandelen:

  Loading data
 73. 73

  Klokkenluiders en basisregistratie personen

  Te behandelen:

  Loading data
 74. 74

  Fiche: Mededeling inzake hergebruik van overheidsinformatie

  Te behandelen:

  Loading data
 75. 75

  Uitvoeringsvoorstel Parlementaire Zelfreflectie

  Te behandelen:

  Loading data
 76. 76

  Rapport Financiële verhoudingen tussen de bestuurslagen; Geldstromen en verantwoordelijkheden bij decentraal uitgevoerd beleid

  Te behandelen:

  Loading data

  Loading data

  Loading data
 77. 77

  Activiteiten vaste commissie voor BZK

  1. Eventuele op- of aanmerkingen over het overzicht van de geplande en ongeplande activiteiten van de vc. BZK; n.v.t.
  2. Op 17 maart 2010 biedt de Nationale ombudsman zijn jaarverslag aan over 2009. Eerder is al besloten dat het reguliere gesprek met de No over het jaarverslag doorgang vindt. Besluit: De minister BZK verzoeken om spoedig de kabinetsreactie op het jaarverslag aan de Kamer te zenden, zodat het debat daarover nog vóór het meireces kan plaatsvinden. De verdere procedure wordt in de volgende pv besproken.
 78. 78

  Verzoek van het lid Heijnen m.b.t. de controversieel verklaarde wetsvoorstellen tot gemeentelijke herindeling

  Te behandelen:

  Loading data
 79. 79

  politie en beloning semi-publieke sector

  het bevragen van het kabinet over onderwerpen als woonplaats korpschef, diversiteitsbeleid politie, invulling vacature korpschef Rotterdame en beloning semi-publieke sector wordt overgelaten aan de individuele leden.