Algemeen overleg : Referentiekader doorlopende leerlijnen taal en rekenen

De vergadering is geweest

9 december 2009
10:30 - 13:30 uur
Locatie: Troelstrazaal
Commissie: Onderwijs, Cultuur en Wetenschap

Bijlagen

Bewindsperso(o)n(en)

 • S.A.M. Dijksma
  staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap
 • J.M. van Bijsterveldt-Vliegenthart
  staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap

Deelnemers

 • J.J. (Jan Jacob) van Dijk (CDA)
 • M. Besselink (PvdA)
 • J.J. (Jasper) van Dijk (SP)
 • M. (Martin) Bosma (PVV)
 • I. Dezentjé Hamming-Bluemink (VVD)

Agendapunten

 1. 1

  Centrale examinering taal en rekenen mbo

  Te behandelen:

  Loading data
 2. 2

  Beleidsreactie op het KNAW-rapport Rekenonderwijs op de basisschool

  Te behandelen:

  Loading data
 3. 3

  Referentiekader doorlopende leerlijnen taal en rekenen

  Te behandelen:

  Loading data

  Loading data
 4. 4

  Afschrift van de antwoordbrief aan het Landelijk Werkverband Praktijkonderwijs

  Te behandelen:

  Loading data
 5. 5

  Beleidsdoorlichtingen Onderwijsachterstanden en Kwaliteitszorg, innovatie en schoolontwikkeling (onderdeel inzake referentieniveaus)

  Te behandelen:

  Loading data
 6. 6

  Kabinetsreactie n.a.v. het advies van de Onderwijsraad betreffende “Examens in het vmbo”

  Te behandelen:

  Loading data

  Loading data
 7. 7

  Voortgangsrapportage Aanvalsplan Laaggeletterdheid en Monitor Lees- en Schrijfonderwijs over het jaar 2008

  Te behandelen:

  Loading data
 8. 8

  Hoofdlijnenbrief Subsidiëring Landelijke Onderwijsondersteunende Activiteiten (SLO) 2010-2011

  Te behandelen:

  Loading data
 9. 9

  Beleidsreactie opbrengstgericht werken in het primair, speciaal en voortgezet onderwijs en toezending van een adviesvan de Onderwijsraad en een advies van de Inspectie van het onderwijs.

  Te behandelen:

  Loading data
 10. 10

  Beleidsreactie TIMSS onderzoek

  Te behandelen:

  Loading data
 11. 11

  Advies Onderwijsraad 'Partners in onderwijsopbrengst'.

  Te behandelen:

  Loading data
 12. 12

  Onderadviseren en onderpresteren

  Te behandelen:

  Loading data
 13. 13

  Het experimentele examenprogramma wiskunde vwo en havo

  Te behandelen:

  Loading data