Procedurevergadering : Procedurevergadering BZK

De vergadering is geweest

17 december 2009
10:00 - 11:00 uur
Locatie: van Someren-Downerzaal
Commissie: Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties

Bijlagen

Deelnemers

 • Voorzitter
  J.A.W.J. Leerdam (PvdA)
 • M.C.A. Smilde (CDA)
 • P.M.M. Heijnen (PvdA)
 • J.W. Remkes (VVD)
 • A.A.G.M. van Raak (SP)
 • H. Brinkman (PVV)

Agendapunten

 1. 1

  Besluitenlijsten van de procedurevergadering van 3 december 2009 en van de extra-procedurevergadering van 15 december 2009

  - N.a.v. de besluitenlijst van de procedurevergadering van 3 december 2009 agendapunt 30: brieven minister BZK over oprichting stichting BES pensioensfonds (32223, nrs. 1 en 2) de vc BZK draagt het voortouw over aan de vc NAAZ.
  - Besluit: besluitenlijsten vaststellen

 2. 2

  Brievenlijst

 3. 3

  Aanpassing van een aantal wetten aan de Wet veiligheidsregio’s en enkele wijzigingen in de Wet veiligheidsregio’s (Aanpassingswet veiligheidsregio’s)

  Te behandelen:

  Loading data

  Loading data
 4. 4

  Afschrift van Koninklijk Besluit houdende benoeming van een lid van de CTIVD, mevrouw S.J.E. Horstink-von Meyenfeldt

  Te behandelen:

  Loading data
 5. 5

  Task Force Grensoverschrijdende Samenwerking (GROS)

  Te behandelen:

  Loading data
 6. 6

  Reactie op de motie Van Geel (31 951, nr. 3) over het terugdringen van overlast en verloedering en reactie op toezeggingen gedaan tijdens het AO burgemeester en veiligheid

  Te behandelen:

  Loading data
 7. 7

  Onderzoek Commissie van Toezicht betreffende de Inlichtingen- en Veiligheidsdiensten (CTIVD) naar klacht Telegraaf c.s.

  Te behandelen:

  Loading data
 8. 8

  Stand van zaken voorbereiding politietop

  Te behandelen:

  Loading data
 9. 9

  Novelle voor Eerste Kamerleden die deelnemen aan een internationale parlementaire assemblee (30693)

  Te behandelen:

  Loading data
 10. 10

  Beleidsreactie onderzoek IOOV kwaliteitsonderzoek School voor Politiekunde Locatie Apeldoorn

  Te behandelen:

  Loading data
 11. 11

  Briefwisseling over de huisvestingsproblematiek van de burgemeester van Heemskerk

  Te behandelen:

  Loading data
 12. 12

  Reactie op het rapport van de Nationale ombudsman "demonstreren staat vrij. Veelgestelde vragen van demonstranten"

  Te behandelen:

  Loading data
 13. 13

  Voortgangsrapportage Programma Krachtig Bestuur

  Te behandelen:

  Loading data
 14. 14

  Verzoek reactie minister BZK op COT-rapport n.a.v. Hoek van Holland

  Te behandelen:

  Loading data
 15. 15

  Verzoek om een brief van de minister-president inzake het vastgoedproject van de kroonprins in Argentinië

  Te behandelen:

  Loading data
 16. 16

  Procedure Groenboek Europees Burgerinitiatief

  Te behandelen:

  Loading data
 17. 17

  Petitie i.h.k.v. gemeentelijke herindeling Zuid-West Friesland

 18. 18

  Activiteiten commissie BZK

  • Eventuele op- of aanmerkingen over het overzicht van de geplande en ongeplande activiteiten van de vc. BZK (zie Parlis voor een actueel overzicht.
  • WGO algemene wet gelijke behandeling; het WGO wordt opnieuw ingepland na het kerstreces; eerder heeft de commissie besloten alleen minister BZK uit te nodigen. De minister OCW heeft het verzoek gedaan om ook bij het WGO te worden uitgenodigd. Daarnaast spelen ook de minister SZW en VWS een rol bij dit dossier. Besluit: alleen minister BZK en OCW uitnodigen en het WGO in februari plannen.
  • De Kamer heeft het wetsvoorstel tot herindeling van de gemeenten Naarden, Bussum, Muiden en Weesp nog niet ontvangen. Besluit: Dit wetsvoorstel wordt daardoor pas in de volgende procedurevergadering behandeld. Het eerder besproken behandelschema bij dit wetsvoorstel wordt daarop aangepast.
 19. 19

  Instellen baten-lastendienst GBO-Overheid

  Te behandelen:

  Loading data