Procedurevergadering : Procedurevergadering BZK

De vergadering is geweest

3 december 2009
10:30 - 11:30 uur
Locatie: Wttewaall van Stoetwegenzaal
Commissie: Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties

Herziene besluitenlijst i.v.m. agendapunt*)

Bijlagen

Deelnemers

 • Voorzitter
  J.A.W.J. Leerdam (PvdA)
 • M.L. de Pater-van der Meer (CDA)
 • C. Çörüz (CDA)
 • P.M.M. Heijnen (PvdA)
 • A.A.G.M. van Raak (SP)
 • W.I.I. van Beek (VVD)
 • H. Brinkman (PVV)

Agendapunten

 1. 1

  Besluitenlijst van de procedurevergadering van 19 november 2009

  Besluit: besluitenlijst vastgesteld

 2. 2

  Brievenlijst

 3. 3

  Wijziging van de Wet rechtspositie ministers en staatssecretarissen, de Wet schadeloosstelling, uitkering en pensioen leden Europees Parlement, de Provinciewet, de Gemeentewet, de Waterschapswet en de Algemene pensioenwet politieke ambtsdragers in verband met de rechtstreekse betaling van vergoedingen aan politieke ambtsdragers

  Te behandelen:

  Loading data
 4. 4

  Wijziging van de Wet schadeloosstelling leden Tweede Kamer, de Wet vergoedingen leden Eerste Kamer en de Algemene pensioenwet politieke ambtsdragers in verband met de rechtstreekse betaling van vergoedingen aan politieke ambtsdragers

  Te behandelen:

  Loading data
 5. 5

  Wijziging van de begrotingsstaat van de Staten-Generaal (IIA) voor het jaar 2009 (wijziging samenhangende met de Najaarsnota)

  Te behandelen:

  Loading data
 6. 6

  Wijziging van de begrotingsstaat van de Raad van State, de Algemene Rekenkamer, de Nationale ombudsman, de Kanselarij der Nederlandse Orden, het kabinet van de Gouverneur van de Nederlandse Antillen en het kabinet van de Gouverneur van Aruba (IIB) voor het jaar 2009 (wijziging samenhangende met de Najaarsnota)

  Te behandelen:

  Loading data
 7. 7

  Wijziging van de begrotingsstaten van het Ministerie van Algemene Zaken, het Kabinet der Koningin en de Commissie van toezicht betreffende de inlichtingen- en veiligheidsdiensten (III) voor het jaar 2009 (wijziging samenhangende met de Najaarsnota)

  Te behandelen:

  Loading data
 8. 8

  Wijziging van de begrotingsstaten van het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (VII) voor het jaar 2009 (wijziging samenhangende met de Najaarsnota)

  Te behandelen:

  Loading data
 9. 9

  Wijziging van de begrotingsstaat van het gemeentefonds voor het jaar 2009 (wijziging samenhangende met de Najaarsnota)

  Te behandelen:

  Loading data
 10. 10

  Wijziging van de begrotingsstaat van het provinciefonds voor het jaar 2009 (wijziging samenhangende met de Najaarsnota)

  Te behandelen:

  Loading data
 11. 11

  Regels betreffende de regulering van prostitutie en betreffende het bestrijden van misstanden in de seksbranche(Wet regulering prostitutie en bestrijding misstanden seksbranche)

  Te behandelen:

  Loading data
 12. 12

  Regeling van de toewijzing van een extra zetel voor Nederland in het Europees Parlement

  Te behandelen:

  Loading data
 13. 13

  Samenvoeging van de gemeenten Bergen, Gennep en Mook en Middelaar

  Te behandelen:

  Loading data
 14. 14

  Samenvoeging van de gemeenten Renswoude, Scherpenzeel en Woudenberg, wijziging van de grens tussen de nieuwe gemeente en de gemeenten Barneveld en Utrechtse Heuvelrug en een wijziging van de grens tussen de provincies Gelderland en Utrecht

  Te behandelen:

  Loading data
 15. 15

  Samenvoeging van de gemeenten Bolsward, Nijefurd, Sneek, Wûnseradiel en Wymbritseradiel

  Te behandelen:

  Loading data
 16. 16

  Samenvoeging van de gemeenten Bodegraven en Reeuwijk

  Te behandelen:

  Loading data
 17. 17

  Samenvoeging van de gemeenten Lith en Oss

  Te behandelen:

  Loading data
 18. 18

  Samenvoeging van de gemeenten Eijsden en Margraten

  Te behandelen:

  Loading data
 19. 19

  Samenvoeging van de gemeenten Wervershoof, Andijk en Medemblik

  Te behandelen:

  Loading data
 20. 20

  De vakantiewoning van Zijne Koninklijke Hoogheid de Prins van Oranje en Hare Koninklijke Hoogheid Prinses Máxima der Nederlanden

  Te behandelen:

  Loading data

  Loading data

  Loading data
 21. 21

  Beantwoording vragen commissie BZK n.a.v. de Nova-uitzending over geweld tegen politiemensen

  Te behandelen:

  Loading data
 22. 22

  Doorontwikkeling politiebestel

  Te behandelen:

  Loading data
 23. 23

  Oprichting Stichting Huis voor democratie en rechtsstaat

  Te behandelen:

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data
 24. 24

  Reactie op "Evaluatie van de Raad voor het openbaar bestuur, 2005-2008"

  Te behandelen:

  Loading data
 25. 25

  Voortgangsrapportage herziening interbestuurlijk toezicht

  Te behandelen:

  Loading data
 26. 26

  Kabinetsstandpunt richtlijn gelijke behandeling buiten arbeid

  Te behandelen:

  Loading data
 27. 27

  Regelingen ten aanzien van declaraties van bewindspersonen, bestuurders en ambtenaren

  Te behandelen:

  Loading data

  Loading data
 28. 28

  Voortgangsbericht C2000

  Te behandelen:

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data
 29. 29

  Bijzondere beloningen Rijk

  Te behandelen:

  Loading data
 30. 30

  Oprichting Stichting BES pensioenfonds

  Te behandelen:

  Loading data
 31. 31

  Uitvoering motie Kuiken c.s. inzake rechtsbescherming tegen kortlopende gebieds- of groepsverboden

  Te behandelen:

  Loading data
 32. 32

  Nationaal Handboek Crisisbesluitvorming

  Te behandelen:

  Loading data
 33. 33

  Toezeggingen uit wetgevingsoverleg begrotingsonderdeel politie

  Te behandelen:

  Loading data
 34. 34

  Reactie op motie Kuiken (32123 VII, nr.19) over meerwaarde onderzoek naar een centrale unit voor politiemensen die slachtoffer zijn van geweld

  Te behandelen:

  Loading data
 35. 35

  Nadere indeling en aantallen operationele sterkte

  Te behandelen:

  Loading data
 36. 36

  Middelen Van Montfrans (BZK) en leefbaarheid (WWI) in het kader van de bestrijding van overlast en verloedering

  Te behandelen:

  Loading data

  Loading data
 37. 37

  Toezending van het rapport ‘Periodiek Onderhoudsrapport Gemeentefonds 2010: verkenningen verdeling Wmo’

  Te behandelen:

  Loading data
 38. 38

  Toezeggingen en uitvoering moties inzake beleidskader gemeentelijke herindeling

  Te behandelen:

  Loading data
 39. 39

  Stand van zaken van moties en openstaande toezeggingen minister en staatssecretaris BZK

  Te behandelen:

  Loading data
 40. 40

  Uitkomsten van het onderzoek naar de invoering van de GBA als basisregistratie.

  Te behandelen:

  Loading data
 41. 41

  Studie van het Sociaal en Cultureel Planbureau (SCP) Maten voor gemeenten 2009

  Te behandelen:

  Loading data
 42. 42

  Toezeggingen tijdens het spoeddebat over de registratie van niet-Nederlandse nationaliteit in de GBA

  Te behandelen:

  Loading data
 43. 43

  Toezending werkprogramma Burgerparticipatie

  Te behandelen:

  Loading data
 44. 44

  Ingediende moties op het terrein van de reisdocumenten tijdens de begrotingsbehandeling van Buitenlandse Zaken

  Te behandelen:

  Loading data
 45. 45

  Verzoek Brinkman feitelijke vragen en spoed AO toelagen korpschefs

  Te behandelen:

  Loading data
 46. 46

  Aanbieding rapport 'Groenboek Europees Burgerinitiatief' van de Europese Commissie

  Te behandelen:

  Loading data
 47. 47

  Reactie SP 11 punten plan, FNV 10 punten plan en PvdA plan voor noodcommunicatie in OV

  Te behandelen:

  Loading data
 48. 48

  Verzoek algemeen overleg over Handvest Burgerschap

  Te behandelen:

  Loading data
 49. 49

  Activiteiten commissie BZK

  • Eventuele op- of aanmerkingen over het overzicht van de geplande en ongeplande activiteiten van de vc BZK (zie Parlis voor een actueel overzicht)
  • het Actieplan bevolkingsdaling wordt samen met eerder aangehouden brieven van het kabinet geagendeerd voor de procedurevergadering van de commissie WWI op 10 december 2009, aangezien de minister WWI eerste ondertekenaar is. De commissie BZK (en de staatssecretaris BZK) worden daar nauw bij betrokken
  • procedurevergaderingen 2010: alle procedurevergaderingen vinden plaats op donderdag van  10.30-11.30 uur,
   21 januari, 4 februari, 18 februari, 11 maart, 25 maart, 8 april, 22 april, 20 mei, 3 juni, 17 juni, 1 juli, 9 september, 23 september, 7 oktober, (14 oktober reserve), 4 november, 18 november, 2 december, 16 december
    

   

 50. 50

  Verzoek om reactie van MP inzake onderzoek naar de vermeende betrokkenheid van Prins Bernhard bij de poging tot staatsgreep in Indonesië in 1950

  Te behandelen:

  Loading data