Procedurevergadering : Procedurevergadering LNV

De vergadering is geweest

8 september 2009
16:00 - 17:00 uur
Locatie: Troelstrazaal
Commissie: Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (2008-2010)

Bijlagen

Deelnemers

 • B.J. van der Vlies (SGP)
 • H.J. Polderman (SP)
 • K. van Velzen (SP)
 • M.L. Thieme (PvdD)
 • L. Jacobi (PvdA)
 • J.F. Snijder-Hazelhoff (VVD)
 • A.J. Koppejan (CDA)
 • E.A. Cramer (ChristenUnie)
 • J.J. Mastwijk (CDA)
 • G.P.J. Koopmans (CDA)
 • H.T.M. Pieper (CDA)

Agendapunten

 1. 1

  Brievenlijst

 2. 2

  Uitnodiging rondetafelconferentie UNCCD d.d. 24 en 25 september 2009

 3. 3

  Uitnodiging voor het Haagse Natuurcafé met als thema 'Stappen in de financiering van het landschap' d.d. 30 september 2009

 4. 4

  Uitnodiging voor presentatie van Landschapswachtrapport 'Landschap verdwijnt' d.d. 30 september 2009

 5. 5

  Uitnodiging m.b.t. werkbezoek aan Natuur-wijs

 6. 6

  Verzoek om mogelijkheid tot bespreken resultaten na vorig PlattelandsParlement voorafgaand aan PlattelandsParlement '09 d.d. 10 oktober 2009

 7. 7

  Voorstel binnenlandse werkbezoeken najaar 2009

  Te behandelen:

  Loading data
 8. 8

  Voorstel rondetafelgesprek Verduurzaming aquacultuur in Nederland

  Te behandelen:

  Loading data
 9. 9

  Verslag houdende een lijst van vragen en antwoorden 1e suppletoire LNV 2009

  Te behandelen:

  Loading data
 10. 10

  Geannoteerde agenda Landbouwraad van 13 juli 2009

  Te behandelen:

  Loading data
 11. 11

  Verslag van de Landbouw- en Visserijraad van 22 en 23 juni 2009

  Te behandelen:

  Loading data
 12. 12

  Overzicht van verrijkte kooien in de Europese Unie

  Te behandelen:

  Loading data
 13. 13

  Fiche: Mededeling inzake raadpleging vangstmogelijkheden voor 2010

  Te behandelen:

  Loading data
 14. 14

  Voorbereiding behandelen begroting 2010

  Te behandelen:

  Loading data
 15. 15

  Ontwikkelingen op EU-niveau met betrekking tot aalscholvers

  Te behandelen:

  Loading data
 16. 16

  Verslag van de Landbouwraad van 13 juli 2009 in Brussel

  Te behandelen:

  Loading data
 17. 17

  Vrijwaringen die Oostenrijk heeft ingesteld over de in de EU toegelaten ggo-maïs en toezending van 3 wetenschappelijke publicatie. Eén en ander n.a.v. een toezegging, gedaan aan het lid Waalkens

  Te behandelen:

  Loading data
 18. 18

  Geannoteerde agenda Landbouwraad en informele Landbouwraad september 2009

  Te behandelen:

  Loading data
 19. 19

  Stand van zaken implementatie Europese richtlijnen en kaderbesluiten in tweede kwartaal 2009

  Te behandelen:

  Loading data
 20. 20

  Verslag schriftelijk overleg inzake de Landbouwraad van 7 september 2009 en de informele Raad van 13 t/m 15 september 2009

  Te behandelen:

  Loading data
 21. 21

  Intrekken wetsvoorstellen wijziging van de Landbouwkwaliteitswet (Kamerstukken II 1990/91, 22 139), alsmede een voorstel van wet houdende wijziging van de Zaaizaad- en Plantgoedwet (Kamerstukken II 1990/91, 22 159).

  Te behandelen:

  Loading data
 22. 22

  Ruilverkaveling Marshoek-Hoonhorst

  Te behandelen:

  Loading data
 23. 23

  Artikelen over MEI-regeling en aardwarmte

  Te behandelen:

  Loading data
 24. 24

  Reactie op verzoek van de commissie voor Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit over de negatieve aspecten van het verdoofd castreren van biggen

  Te behandelen:

  Loading data
 25. 25

  VAMIL-regeling en compensatie

  Te behandelen:

  Loading data
 26. 26

  Antwoorden op vragen van de commissie voor van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit inzake de koeling van groenten

  Te behandelen:

  Loading data
 27. 27

  Kabinetsnota “Duurzaam voedsel”

  Te behandelen:

  Loading data
 28. 28

  Voornemen voor een jaarlijks monitoringsrapportage ‘Staat van het dier’

  Te behandelen:

  Loading data
 29. 29

  Procesevaluatie innovatieregeling intensieve veehouderij

  Te behandelen:

  Loading data
 30. 30

  Reactie op motie Wiegman-Van Meppelen Scheppink c.s. over een "oplegbrief" bij het Plan van Aanpak biomassa mondiaal

  Te behandelen:

  Loading data
 31. 31

  Antwoorden op vragen van de commissie voor Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit over de stand van zaken over de door de douane op Schiphol inbeslaggenomen Asherakatten

  Te behandelen:

  Loading data
 32. 32

  Beleidsagenda Duurzame Voedselsystemen

  Te behandelen:

  Loading data
 33. 33

  Onderzoek kwekersrecht-octrooirecht

  Te behandelen:

  Loading data
 34. 34

  Risicobeoordeling Q-koorts via mest

  Te behandelen:

  Loading data
 35. 35

  Fosfaatgebrek bij koeien in relatie tot fosfaat in de voeding en evenwichtsbemesting van grasland

  Te behandelen:

  Loading data
 36. 36

  Afschrift van het antwoord op de brief van Wakker Dier inzake het bericht dat (eerstedags) kalveren dwangmatig gevoerd worden

  Te behandelen:

  Loading data
 37. 37

  Nota van wijziging inzake integraal kader voor regels over gehouden dieren en daaraan gerelateerde onderwerpen (Wet dieren)

  Te behandelen:

  Loading data
 38. 38

  Biotechnologische toepassingen ten aanzien van dierlijke embryo’s

  Te behandelen:

  Loading data
 39. 39

  Circusdieren

  Te behandelen:

  Loading data
 40. 40

  Informatie over de mogelijkheden rond eigenarenregistratie van paarden

  Te behandelen:

  Loading data
 41. 41

  Grondprijsmonitor 2008

  Te behandelen:

  Loading data
 42. 42

  Reactie op het rapport ‘Kip ik heb je!’.

  Te behandelen:

  Loading data
 43. 43

  Afschrift van reactie aan de Vereniging tot Behoud van Boer en Milieu (VBBM) over het 3-jarige onderzoek met de titel “Alternatieve emissiearme aanwending van mest in de Noordelijke Friese Wouden”.

  Te behandelen:

  Loading data
 44. 44

  Aanvullende maatregelen naar aanleiding van de nieuwe vondst van de Oost-Aziatische boktor

  Te behandelen:

  Loading data
 45. 45

  Jaarverslag 2008 van de Commissie Biotechnologie bij Dieren

  Te behandelen:

  Loading data
 46. 46

  Verslag seminar "Het ggo-beoordelingskader: wegens verbouwing in overleg", d.d. 9 juni 2009

  Te behandelen:

  Loading data
 47. 47

  Uitvoering van de motie Koopmans (28 385, nr. 138)

  Te behandelen:

  Loading data
 48. 48

  Q-koorts

  Te behandelen:

  Loading data
 49. 49

  Voorgenomen pachtprijsverhoging per 1 september 2009

  Te behandelen:

  Loading data
 50. 50

  31814 2e Nota van wijziging wijziging van de Gezondheids- en welzijnswet voor dieren strekkende tot het opnemen van bepalingen inzake bestuurlijke boetes

  Te behandelen:

  Loading data
 51. 51

  ‘Genieten van buiten’

  Te behandelen:

  Loading data
 52. 52

  Natura 2000-gebieden

  Te behandelen:

  Loading data
 53. 53

  Mededeling van publicatie wijziging uitvoeringsregelgeving natuurwetgeving

  Te behandelen:

  Loading data
 54. 54

  Reactie op het bericht met betrekking tot Werkgroep Behoud de Peel

  Te behandelen:

  Loading data
 55. 55

  Wijziging van de Natuurbeschermingswet 1998 en de Flora- en Faunawet in verband met uitbreiding van de werkingssfeer van beide wetten naar de exclusieve economische zone

  Te behandelen:

  Loading data
 56. 56

  Stand van zaken Rijksprogramma Groene Hart

  Te behandelen:

  Loading data
 57. 57

  Tijdelijke natuur

  Te behandelen:

  Loading data
 58. 58

  Resultaten Nederlandse inzet VN Bossenforum 20 april - 1 mei, New York

  Te behandelen:

  Loading data
 59. 59

  Reactie op open brief "Stoppen ontbossing topprioriteit voor Kopenhagen" van de Taskforce Biodiversiteit

  Te behandelen:

  Loading data
 60. 60

  Reactie n.a.v. een burgerbrief met betrekking tot het kapbeleid van Staatsbosbeheer

  Te behandelen:

  Loading data
 61. 61

  Reactie op verzoek commissie voor LNV inzake een notitie van het Nederlands Visbureau over meerval, claresse en tilapia

  Te behandelen:

  Loading data
 62. 62

  Nederlands aalbeheerplan

  Te behandelen:

  Loading data
 63. 63

  Verslag van de belangrijkste resultaten van de 61ste jaarvergadering van de Internationale Walvisvaart Commissie (IWC61)

  Te behandelen:

  Loading data
 64. 64

  Afschrift van brief aan de Productieorganisatie van de Nederlandse Mosselcultuur te Yerseke inzake de toekomst van de mosselsector

  Te behandelen:

  Loading data
 65. 65

  Maatregelen begrenzing staandwantvisserij

  Te behandelen:

  Loading data
 66. 66

  Verdeling van mosselzaadinvanginstallaties-locaties (MZI’s).

  Te behandelen:

  Loading data
 67. 67

  Verzoek tot uitstel publicatie ministeriële regeling m.b.t. vangstverbod (schier)aal in Staatscourant

  Te behandelen:

  Loading data
 68. 68

  Aanbieding van het rapport aan van ICES (International Council for the Exploration of the Sea) betreffende de beoordeling van het aanvankelijk ingediende Nederlandse Aalbeheerplan

  Te behandelen:

  Loading data
 69. 69

  Onderzoeksvoorstel NMP/LEI over neveneffecten van bemesting.

  Te behandelen:

  Loading data
 70. 70

  Stand van zaken uitvoering motie Snijder-Hazelhoff (28 385, nr. 123)

  Te behandelen:

  Loading data
 71. 71

  Uitvoering amendement Koopmans (31 945, nr. 10)

  Te behandelen:

  Loading data
 72. 72

  Vangkooien zwarte kraaien en kauwen

  Te behandelen:

  Loading data
 73. 73

  Uitvoering motie Gerkens over etiketteringsplicht voor bont (30 826, nr. 19)

  Te behandelen:

  Loading data
 74. 74

  Beantwoording schriftelijke vragen van het lid Thieme over de brief van de minister aan Wakker Dier

  Te behandelen:

  Loading data
 75. 75

  Wadpierenproblematiek

  Te behandelen:

  Loading data
 76. 76

  Uitvoering motie Snijder-Hazelhoff/Mastwijk om het fonds Garantie Ondernemingsfinancieringen (GO) toegankelijk te maken voor de glastuinbouw (31 700 XIV, nr. 162)

  Te behandelen:

  Loading data
 77. 77

  Tweede verzamelslag voor schapen en het verzamelen van weiderunderen

  Te behandelen:

  Loading data