Agendapunten

 1. 1

  De besluitenlijst van de pv van 5 november jl.

 2. 2

  Brievenlijst

 3. 3

  Koppeling gewerkte uren met kinderopvangtoeslag uren

  Te behandelen:

  Loading data
 4. 4

  Tweede voortgangsrapportage over het emancipatiebeleid voor vrouwen 2009

  Te behandelen:

  Loading data
 5. 5

  Kerndoelen in relatie tot seksualisering

  Te behandelen:

  Loading data
 6. 6

  Beantwoording nadere vragen inzake de laatste ontwikkelingen rondom de verbouwing van het Rijksmuseum

  Te behandelen:

  Loading data
 7. 7

  Voorwaarden en inzet Seed Capital voor startersfondsen gericht op de creatieve industrie

  Te behandelen:

  Loading data
 8. 8

  Erkenningen publieke omroepen

  Te behandelen:

  Loading data
 9. 9

  Financiering restauratie rijksmonumenten met IPO (t.b.v. NO 16-11)

  Te behandelen:

  Loading data
 10. 10

  Toekomstverkenning publieke omroep

  Te behandelen:

  Loading data
 11. 11

  Afschrift antwoord op brief m.b.t. numerus fixus geneeskunde

  Te behandelen:

  Loading data
 12. 12

  Nota van wijziging wetsvoorstel OV-chipkaart

  Te behandelen:

  Loading data
 13. 13

  Toezeggingen AO BPV van 10 september jl. inzake aantal actuele kwesties rondom de beroepspraktijkvorming

  Te behandelen:

  Loading data
 14. 14

  Overzicht van de fondsen en subsidieregelingen met een ondersteunende functie bij het onderwijsproces

  Te behandelen:

  Loading data

  Loading data
 15. 15

  Onderzoek Studeren met een functiebeperking in het hoger onderwijs

  Te behandelen:

  Loading data
 16. 16

  Stand van zaken pilot horizontale verantwoording onderwijstijd

  Te behandelen:

  Loading data
 17. 17

  Beeïndiging project Meerdere examenmomenten

  Te behandelen:

  Loading data
 18. 18

  Reactie op het onderzoek De leraar aan het woord van de SP

  Te behandelen:

  Loading data
 19. 19

  Notitie stelselvergelijking onderwijsaanbod in MBO en HO

  Te behandelen:

  Loading data
 20. 20

  Aanbieding rapport commissie Vermogensbeheer Onderwijsinstellingen

  Te behandelen:

  Loading data
 21. 21

  Verslag schriftelijk overleg inzake het ontwerpbesluit experiment excellentie in het hoger onderwijs

  Te behandelen:

  Loading data
 22. 22

  Reactie op brief m.b.t. tot het leerlingenvervoer en aanverwante zaken

  Te behandelen:

  Loading data
 23. 23

  Afschrift van antwoord op de brief van de Vereniging Openbaar Onderwijs inzake de witte lijst schoolkosten

  Te behandelen:

  Loading data
 24. 24

  Reactie op de brief van BACE Transport & Logistieke opleidingen te Nieuwegein inzake verzet besteding gelden van sociale fondsen

  Te behandelen:

  Loading data
 25. 25

  Beleidsreactie op het KNAW-rapport Rekenonderwijs op de basisschool

  Te behandelen:

  Loading data
 26. 26

  Naleving onderwijstijd BVE 2009

  Te behandelen:

  Loading data
 27. 27

  Beleidsreactie inspectierapport "Boekhouder of wakend oog?”

  Te behandelen:

  Loading data
 28. 28

  Reactie op de examenkwestie op het Vespucci College te Curaçao.

  Te behandelen:

  Loading data
 29. 29

  Bevolkingsdaling en onderwijs

  Te behandelen:

  Loading data
 30. 30

  Toezenden evaluatie van de assistentopleiding in het vmbo

  Te behandelen:

  Loading data
 31. 31

  Stand van zaken motie Depla c.s. over brede toegankelijkheid van het tweedekansonderwijs

  Te behandelen:

  Loading data
 32. 32

  Uitvoering motie van het lid Biskop over toezicht op naleving van de leerplicht voor Nederlandse leerlingen die in België onderwijs volgen

  Te behandelen:

  Loading data
 33. 33

  Actieplan misbruik uitwonendenbeurs

  Te behandelen:

  Loading data
 34. 34

  Uitstelbrief inzake toezegging Islamitisch College te Amsterdam

  Te behandelen:

  Loading data
 35. 35

  Wijziging van de Wet op het hoger onderwijs en wetenschappelijk onderzoek in verband met aanpassing van het accreditatiestelsel

  Te behandelen:

  Loading data
 36. 36

  Informatie over twee nog openstaande toezeggingen: Onderzoek inzet zorgmiddelen en Onderwijsconsulenten

  Te behandelen:

  Loading data
 37. 37

  Beantwoording vragen eerste termijn OCW begroting 2010.

  Te behandelen:

  Loading data
 38. 38

  Geannoteerde agenda van de Onderwijs-, Jeugd- en Cultuurraad van 26 en 27 november

  Te behandelen:

  Loading data
 39. 39

  Kabinetsreactie Groenboek De leermobiliteit van jongeren bevorderen

  Te behandelen:

  Loading data
 40. 40

  Rapport Groenboek Leermobiliteit van Jongeren Bevorderen

  Te behandelen:

  Loading data
 41. 41

  In overleg met de woordvoerders passend onderwijs is besloten om na het kerstreces een rondetafelgesprek te organiseren over de specifieke problematiek rond het rugzakje in het mbo

 42. 42

  Werkbezoek van Slowaakse delegatie van Onderwijs, Jeugd, Wetenschap en Sport aan Nederland

 43. 43

  Het ontsnappen van salpeterzuur in Dronrijp

  Te behandelen:

  Loading data