Procedurevergadering : Procedurevergadering Justitie

De vergadering is geweest

16 december 2009
14:30 - 15:30 uur
Locatie: Wttewaall van Stoetwegenzaal
Commissie: Justitie

Bijlagen

Deelnemers

 • J.N. van Vroonhoven-Kok (CDA)
 • K. van Velzen (SP)
 • F. Teeven (VVD)
 • A.J.M. Heerts (PvdA)
 • Voorzitter
  M.L. de Pater-van der Meer (CDA)

Agendapunten

 1. 1

  Wijziging van de Wet op de rechterlijke organisatie, de Wet op de rechterlijke indeling, het Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering en enkele andere wetten naar aanleiding van de evaluatie van de modernisering van de rechterlijke organisatie en in verband met de regeling van het klachtrecht inzake gedragingen van rechterlijke ambtenaren (Evaluatiewet modernisering rechterlijke organisatie)

  Te behandelen:

  Loading data

  Loading data

  Loading data
 2. 2

  Besluit van 16 november 2009 inzake thuiskopievergoedingen

  Te behandelen:

  Loading data
 3. 3

  Wijziging van de Wet op het notarisambt naar aanleiding van de evaluatie van die wet, alsmede regeling van enkele andere onderwerpen in die wet en wijziging van de Wet op het centraal testamentenregister

  Te behandelen:

  Loading data
 4. 4

  Goedkeuring van het op 20 december 2006 te New York tot stand gekomen Internationaal Verdrag inzake de bescherming van alle personen tegen gedwongen verdwijning (Trb. 2008, 173)

  Te behandelen:

  Loading data
 5. 5

  Tweede nota van wijziging inzake Wijziging van de Beginselenwet justitiële jeugdinrichtingen, het Wetboek van Strafrecht, het Wetboek van Strafvordering en enige andere wetten, in verband met de aanpassing van de tenuitvoerlegging van vrijheidsbenemende jeugdsancties (31 915)

  Te behandelen:

  Loading data
 6. 6

  31549 Tweede nota van wijziging wijziging van de Vreemdelingenwet 2000 in verband met nationale visa en enkele andere onderwerpen

  Te behandelen:

  Loading data
 7. 7

  Implementatie van het kaderbesluit nr. 2008/675/JBZ van de Raad van 24 juli 2008 betreffende de wijze waarop bij een nieuwe strafrechtelijke procedure rekening wordt gehouden met veroordelingen in andere lidstaten van de Europese Unie (PbEU L 220)

  Te behandelen:

  Loading data
 8. 8

  Goedkeuring van het op 14 oktober 2005 te Londen tot stand gekomen Protocol van 2005 bij het Verdrag tot bestrijding van wederrechtelijke gedragingen gericht tegen de veiligheid van de zeevaart (Trb. 2006, 223) en van het op 14 oktober 2005 te Londen tot stand gekomen Protocol van 2005 bij het Protocol tot bestrijding van wederrechtelijke gedragingen gericht tegen de veiligheid van vaste platforms op het continentale plat (Trb. 2006, 224)

  Te behandelen:

  Loading data
 9. 9

  Uitvoering van het op 14 oktober 2005 te Londen tot stand gekomen Protocol van 2005 bij het Verdrag tot bestrijding van wederrechtelijke gedragingen gericht tegen de veiligheid van de zeevaart (Trb. 2006, 223) en het op 14 oktober 2005 te Londen tot stand gekomen Protocol van 2005 bij het Protocol tot bestrijding van wederrechtelijke gedragingen gericht tegen de veiligheid van vaste platforms op het continentale plat (Trb. 2006, 224).

  Te behandelen:

  Loading data
 10. 10

  Ontwerpbesluit tot vaststelling van nadere voorschriften omtrent de inhoud van het jaarverslag van banken

  Te behandelen:

  Loading data
 11. 11

  Wijziging van de begrotingsstaten van het Ministerie van Justitie (VI) voor het jaar 2009 wijziging samenhangende met de Najaarsnota)

  Te behandelen:

  Loading data

  Loading data
 12. 12

  Wijziging van de Vreemdelingenwet 2000 en enkele andere wetten in verband met de versterking van de positie van de referent in het reguliere vreemdelingenrecht en versnelling van de vreemdelingenrechtelijke procedure (Wet modern migratiebeleid)

  Te behandelen:

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data
 13. 13

  Reactie n.a.v. het amendement van de leden Spekman en Anker over een vergunningverlening onder een beperking verband houdend met langdurig verblijf van een in Nederland geworteld kind (wetsvoorstel Wijziging van de Vreemdelingenwet 2000 in verband met het aanpassen van de asielprocedure (31994)

  Te behandelen:

  Loading data
 14. 14

  31994 Tweede nota van wijziging Wijziging van de Vreemdelingenwet 2000 in verband met het aanpassen van de asielprocedure

  Te behandelen:

  Loading data
 15. 15

  Reactie op ingediende amendementen aangaande de Vreemdelingenwet 2000 in verband met het aanpassen van de asielprocedure (31994)

  Te behandelen:

  Loading data
 16. 16

  Uitvoering-motie Heerts/Teeven inzake een landelijk projectteam lading- en winkeldiefstal bij de politie, een speciale officier van justitie en een speciale rechter lading- en winkeldiefstal (31700 XV, nr. 48)

  Te behandelen:

  Loading data
 17. 17

  Schikking in de belspellenzaak

  Te behandelen:

  Loading data
 18. 18

  Reactie op uitzending over beveiliging Paleis Noordeinde

  Te behandelen:

  Loading data
 19. 19

  Onderzoek “Evaluatie De Geschillencommissie 2009"

  Te behandelen:

  Loading data
 20. 20

  Onderzoek onverdeelde gelden collectieve beheersorganisaties en jaarverslag College van Toezicht collectieve beheersorganisaties Auteurs- en naburige rechten 2008

  Te behandelen:

  Loading data
 21. 21

  Reactie op nagekomen amendementen betreffende wetsvoorstellen op het terrein van het vennootschapsrecht

  Te behandelen:

  Loading data
 22. 22

  Aanvullende brief over schikking in de belspellenzaak

  Te behandelen:

  Loading data
 23. 23

  Onderzoek naar kantoor landsadvocaat

  Te behandelen:

  Loading data
 24. 24

  Planningsbrief Justitie

  Te behandelen:

  Loading data
 25. 25

  Kabinetsreactie op het rapport 'Geweld tegen homoseksuele mannen en lesbische vrouwen; een literatuuronderzoek naar praktijk en bestrijding’

  Te behandelen:

  Loading data
 26. 26

  Terugkerende zedendelinquent Eindhoven

  Te behandelen:

  Loading data
 27. 27

  Uitvoering van de motie-Van der Burg/Van Toorenburg inzake een onderzoek naar herijking van de strafbaarstelling van opruiing

  Te behandelen:

  Loading data
 28. 28

  Het Openbaar Ministerie en de Rechtspraak

  Te behandelen:

  Loading data
 29. 29

  Elfde voortgangsrapportage terrorismebestrijding

  Te behandelen:

  Loading data
 30. 30

  Resultaatgerelateerde beloning advocatuur

  Te behandelen:

  Loading data
 31. 31

  Rechtsbijstand en medische problematiek in het vreemdelingenbeleid

  Te behandelen:

  Loading data

  Loading data
 32. 32

  Invoering van het nieuwe reclasseringstoezicht

  Te behandelen:

  Loading data
 33. 33

  Beleidsreactie op evaluatieonderzoek Individuele Traject Afdeling (ITA)

  Te behandelen:

  Loading data
 34. 34

  Uitvoering motie-Spekman inzake de opvang aan uitgeprocedeerde asielzoekers gedurende een aanvraag op medische gronden

  Te behandelen:

  Loading data
 35. 35

  Elektronische detentie

  Te behandelen:

  Loading data
 36. 36

  Herijking beleid (alleenstaande) minderjarige vreemdelingen

  Te behandelen:

  Loading data
 37. 37

  Standpuntverkennende notitie ‘Visie op bescherming’

  Te behandelen:

  Loading data
 38. 38

  Afschrift reactie op de brief van twee oud moa-medewerkers en een huisarts inzake medische zorg asielzoekers

  Te behandelen:

  Loading data
 39. 39

  Reactie rappel enkele openstaande toezeggingen

  Te behandelen:

  Loading data
 40. 40

  Uitspraak tuchtrechter over niet opstaan advocaat

  Te behandelen:

  Loading data
 41. 41

  Toename van het gebruik van cannabis onder jongeren

  Te behandelen:

  Loading data
 42. 42

  BNC-fiche: Mededeling inzake auteursrecht in de kenniseconomie

  Te behandelen:

  Loading data
 43. 43

  Verzoek tot instemming betreffende de ontwerp-begroting voor SISNET voor 2010

  Te behandelen:

  Loading data
 44. 44

  BNC-fiche: Kwalificatierichtlijn

  Te behandelen:

  Loading data
 45. 45

  BNC-fiche: Procedurerichtlijn

  Te behandelen:

  Loading data
 46. 46

  Stand van zaken Stockholm Programma

  Te behandelen:

  Loading data
 47. 47

  Verslag van de JBZ-Raad, 30 november – 1 december 2009

  Te behandelen:

  Loading data
 48. 48

  Reactie op verzoek commissie betreffende de ontwerprichtlijn inzake sancties voor werkgevers bij illegale tewerkstelling

  Te behandelen:

  Loading data
 49. 49

  Richtsnoeren betreffende het recht van vrij verkeer en verblijf op het grondgebied van de lidstaten voor de burgers van de Unie en hun familieleden

  Te behandelen:

  Loading data
 50. 50

  Verzoek om een brief over de toetreding tot het herziene Europese Adoptieverdrag van de Raad van Europa

  Te behandelen:

  Loading data
 51. 51

  Procedure met betrekking tot het wetsvoorstel maatschappelijke onderneming

  Te behandelen:

  Loading data
 52. 52

  Verzoek tot het voorleggen van een aantal vragen over asielaanvragen aan de staatssecretaris

  Te behandelen:

  Loading data
 53. 53

  Verzoek aan staatssecretaris om toezending reactie UNHCR op ambtsbericht over veiligheidsdiensten in Afghanistan

  Te behandelen:

  Loading data
 54. 54

  Brievenlijst

  Te behandelen:

  Loading data