Debat geweest
11 juni 2009 | 10:30 - 11:30
Procedurevergadering

Procedurevergadering

Procedurevergadering: "Procedurevergadering"Deze vergadering is geweest

Bijlagen

Agenda procedurevergadering
Download Herziene agenda procedurevergadering BZK op 11 juni 2009
Besluitenlijst procedurevergadering
Download 2e Herziene besluitenlijst proc.verg. BZK 11 juni 2009

Agendapunten

1
Besluitenlijst van de vergadering van 28 mei 2009

Details

Besluit: besluitenlijst vastgesteld

2
Brievenlijst
9
Wijziging van de begrotingsstaten van het Ministerie van Algemene Zaken, het Kabinet der Koningin en de Commissie van toezicht betreffende de inlichtingen- en veiligheidsdiensten (III) voor het jaar 2009 (wijziging samenhangende met de Voorjaarsnota)

Te behandelen:

10
12
31
Verzoek tot aangeven prioritaire thema's t.b.v. werkprogramma Raad voor het openbaar bestuur
32
Opzet van het politiek symposium inzake de betrokkenheid van decentrale overheden bij EU-regelgeving
33
Opzet rondetafelgesprek Huis voor Democratie en Rechtsstaat

Details

- zie ook agendapunt 20

34
Activiteitenoverzicht commissie BZK

Details

 

- AO jaarverslagen CTIVD, AIVD en CIVD: debat zo mogelijk voor het zomerreces. 

-  De duur van het WGO Jaarverslagen op donderdag 11 juni 2009 wordt met een uur verlengd van 18:00 – 21:00 uur.

- In het WGO Jaarverslagen zal de rapporteur van de Commissie als eerste het woord voeren en gelegenheid krijgen te reageren op het antwoord van de bewindslieden. Voor deze gedachtenwisseling wordt een half uur gereserveerd. Daarna kunnen de afzonderlijke woordvoerders hun inbreng leveren en kunnen de bewindslieden daarop antwoorden.

- Na het WGO wordt de commissie middels een schriftelijke procedure een conceptbrief over de dechargeverlening voorgelegd.

 

- Het oorspronkelijk van 20:00 – 21:00 uur voorziene planningsoverleg komt te vervallen met de aantekening dat:
- de commissie de bewindslieden zal laten weten dat men in de toekomst wel met een dergelijk overzicht wil werken maar dat het dan tijdig beschikbaar moet zijn en uiterlijk medio maart moet kunnen worden besproken;
- de commissie bij de begroting 2010 graag een geactualiseerde versie van het huidige overzicht ontvangt; (daarmee wordt de huidige versie (31700-VII-82) voor kennisgeving aangenomen en de brief met stand van zaken moties (31700-VII-58) geagendeerd bij de begrotingsbehandeling)
- de commissie voor nu geïnteresseerd is in het tijdstip waarop de Kamer ontvangt:
- het voorstel tot wijziging van de Kieswet
- de wet Financiering politieke partijen
- de wetgeving voortvloeiende uit de voorstellen van de Cie.-Oosting (daarmee wordt de huidige brief (31700-VII-72) aangehouden)
 

- Behandeling wetsvoorstel 31916 herindeling Rotterdam Rozenburg: voor zomerreces

- AO woonlasten burgermeesters: AO na het zomerreces in afwachting van eerder gevraagde nadere brief

 

35
Reactie m.b.t. geplande ontmoeting i.h.k.v het jaarverslag van de Raad van State
37
Antwoord vragen Heijnen over de invoering van de basisregistratie personen (BRP) bij gemeenten

Te behandelen: