Agendapunten

 1. 1

  Brievenlijst

  Te behandelen:

  Loading data

  Loading data

  Loading data
 2. 2

  Mededelingen

  • Petitie-aanbiedingen: naar aanleiding van het door de heer Van der Veen verzonden emailbericht over de gang van zaken rond de aanbieding van  de petitie IJsselmeerziekenhuizen op 22 oktober jl. wordt beklemtoond dat bij de (fungerend) voorzitter te allen tijde de neutraliteit voorop dient te staan. In het vervolg (m.u.v. de reeds vastgestelde petitie-aanbiedingen) zullen verzoeken in principe voor de procedurevergadering (opname in brievenlijst) worden geagendeerd; hoge uitzonderingen daar gelaten. Aanbieding van petities vindt in het Kamergebouw plaats.
  • Voor de volgende procedurevergadering zal de Parlis-lijst van t.z.t. te houden a.o.'s worden geagendeerd i.v.m. vaststelling prioriteiten
 3. 3

  Mededelingen

  1. Stand van zaken Ontwerprichtlijn grensoverschrijdende gezondheidszorg (zgn. patientenrichtlijn):

  • de gezamenlijke ‘pas op de plaats’ brief van Eerste en Tweede Kamer aan de Europese Commissie is op 2 oktober jl. verzonden. Dit dient niet te mogen verward met de datum waarop het definitieve oordeel van de vc VWS van de Tweede Kamer over subsidiariteit en proportionaliteit is gevormd: nl. tijdens de procedurevergadering van 8 oktober maar op basis van het Ronde  Tafel Gesprek van (eveneens dus) 2 oktober jl.
  • de reactie van het ministerie van VWS op de vragenlijst van de Eerste Kamer is binnen: hierin wordt gedetailleerd inhoudelijke informatie gegeven.
  • in Brussel zijn de onderhandelingen volop gaande waarin nog veel vragen bij lidstaten leven; algemene verwachting is dat dit dossier niet in eerste lezing wordt afgerond, maar dat wellicht een tweede lezing nodig is.

  2. Het Franse EU voorzitterschap heeft vorige week een conferentie georganiseerd over Alzheimer, één van de Franse prioriteiten op het terrein van VWS. In de voorbereiding op het AO Gezondheidsraad van 10 december a.s. komt de staf op dit thema terug. 

 4. 4

  Wijziging van de Zorgverzekeringswet, de Wet op de zorgtoeslag en enige andere wetten, houdende maatregelen om ook wanbetalers voor hun zorgverzekering te laten betalen (structurele maatregelen wanbetalers zorgverzekering)

  Te behandelen:

  Loading data
 5. 5

  advies commissie nadeelcompensatie enkapitaallasten

  Te behandelen:

  Loading data
 6. 6

  Stand van zaken kwaliteit Valys

  Te behandelen:

  Loading data
 7. 7

  Stand van zaken IJsselmeerziekenhuizen II

  Te behandelen:

  Loading data
 8. 8

  Standpunt Verminderen van suïcidaliteit

  Te behandelen:

  Loading data
 9. 9

  Concept Besluit tegemoetkoming chronisch zieken en gehandicapten

  Te behandelen:

  Loading data
 10. 10

  Belangenverstrengeling arts – apotheker

  Te behandelen:

  Loading data
 11. 11

  Verzoek van het lid Van Gerven bij de Regeling van 30 september

  Te behandelen:

  Loading data
 12. 12

  Beleidsbrief WO II

  Voorafgaand aan het algemeen overleg zal de commissie geen gesprekken met organisaties voeren

  Te behandelen:

  Loading data
 13. 13

  Stand van zaken Erfgoed van de Oorlog

  Te behandelen:

  Loading data
 14. 14

  Uitstel brief Healing HIV

  Te behandelen:

  Loading data
 15. 15

  Transitie-experimenten langdurige zorg

  Te behandelen:

  Loading data
 16. 16

  Stand van zaken maatschappelijke opvang

  Te behandelen:

  Loading data
 17. 17

  Topsport in Nederland

  Te behandelen:

  Loading data
 18. 18

  ontwerpbesluit tot wijziging van het percentage van het drempelinkomen, benodigd voor het berekenen van de zorgtoeslag voor verzekerden zonder partner

  Te behandelen:

  Loading data
 19. 19

  Aanbestedingen hulp bij het huishouden

  Te behandelen:

  Loading data
 20. 20

  Antwoorden op vragen van de commissie inzake de begroting VWS 2009

  Te behandelen:

  Loading data
 21. 21

  Uitstel reactie eindrapport iBMG: 2nd opinion NZa-voorstel bekostiging dure intramurale geneesmiddelen

  Te behandelen:

  Loading data
 22. 22

  Erkenning van openhartchirurgie bij het MCRZ

  Te behandelen:

  Loading data
 23. 23

  Na- en bijscholing van onderzoekers

  Te behandelen:

  Loading data
 24. 24

  Aanvraag WTZi-toelating

  Te behandelen:

  Loading data
 25. 25

  Trendrapportage GGZ 2008

  Te behandelen:

  Loading data
 26. 26

  Toezegging APB interdepartementaal budget dierproeven

  Te behandelen:

  Loading data
 27. 27

  VWA-handhaving leeftijdsgrenzen Drank- en horecawet

  Te behandelen:

  Loading data
 28. 28

  Beantwoording v.s.o.Toezending 'second opinion' Adviesprogramma indicatie zorgzwaartepakketten d.d. 27-10-2008 (26631-275)

  Te behandelen:

  Loading data
 29. 29

  Beantwoording v.s.o. Herallocatie bij invoering zorgzwaartebekostiging d.d. 27-10-2008 (26631-276)

  Te behandelen:

  Loading data
 30. 30

  Beantwoording v.s.o. Voorhang invoering zorgzwaartebekostiging d.d. 27-10-2008 (26631-277)

  Te behandelen:

  Loading data
 31. 31

  Beantwoording v.s.o Zorgzwaartefinanciering d.d. 27-10-2008

  Te behandelen:

  Loading data
 32. 32

  Beantwoording v.s.o. Prijzen van de zorgzwaartepakketten d.d. 27-10-2008

  Te behandelen:

  Loading data
 33. 33

  Beantwoording commissievragen tweede evaluatie Wmk en deelevaluatie Besluit aanstellingskeuringen brief d.d. 27-10-2008

  Te behandelen:

  Loading data
 34. 34

  Stand van zaken uitwerking pakketmaatregelen

  Te behandelen:

  Loading data
 35. 35

  Capaciteit Inspectie voor de Gezondheidszorg

  Te behandelen:

  Loading data
 36. 36

  Kostenontwikkeling in de zorg

  Te behandelen:

  Loading data
 37. 37

  Rondvraag

  Te behandelen:

  Loading data

  Loading data

  Loading data