Agendapunten

 1. 1

  Brievenlijst

  Te behandelen:

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data
 2. 2

  Richtlijn inzake grensoverschrijdende gezondheidszorg

  Te behandelen:

  Loading data
 3. 3

  Informatie inzake de rechtmatigheid van de door Amsterdam Thuiszorg geleverde zorg

  Te behandelen:

  Loading data
 4. 4

  Klacht CAK-BZ

  Te behandelen:

  Loading data
 5. 5

  Quick scan assessmentprocedure buitenlands gediplomeerden

  Te behandelen:

  Loading data
 6. 6

  Loket ZorgInnovatieWijzer

  Te behandelen:

  Loading data
 7. 7

  Reactie op vragen m.b.t. eigen bijdrage AWBZ

  Te behandelen:

  Loading data
 8. 8

  Onafhankelijkheid van het RIVM

  Te behandelen:

  Loading data
 9. 9

  Geannoteerde agenda informele WSBVC-Raad

  Te behandelen:

  Loading data
 10. 10

  Aanbieding Richtsnoer Informatieverstrekking NZa

  Te behandelen:

  Loading data
 11. 11

  Kwaliteitskader verantwoorde zorg

  Te behandelen:

  Loading data
 12. 12

  Reanimatie in verpleeg- en verzorgingshuizen

  Te behandelen:

  Loading data
 13. 13

  Invoering landelijk elektronisch Patiëntendossier

  Te behandelen:

  Loading data
 14. 14

  Tweede nota van wijziging: Wijziging van de Warenwet in verband met de opneming van de mogelijkheid om een last onder bestuursdwang op te leggen en enkele andere wijzigingen. Brief minister VWS d.d. 5 september 2008 (31262, nr. 8).

  Te behandelen:

  Loading data
 15. 15

  Nota n.a.v. het verslag en nota van wijziging: Wijziging van de Wet gebruik burgerservicenummer in de zorg in verband met de elektronische informatieuitwisseling in de zorg. Brief minister VWS d.d. 5 september 2008 (31466, nr. 8 en nr. 9)

  Te behandelen:

  Loading data
 16. 16

  Subsidieregelingen “motie Van Geel” en Kwaliteitsdocument hulp bij het huishouden

  Te behandelen:

  Loading data
 17. 17

  Toezeggingen n.a.v. AO DBC’s, kapitaallasten en maatstafconcurrentie

  Te behandelen:

  Loading data
 18. 18

  Prijsbeheersingsinstrument maatstafsysteem (t.b.v. AO ziekenhuisbekostiging)

  Te behandelen:

  Loading data
 19. 19

  Veiligheid verloskundigen

  Te behandelen:

  Loading data
 20. 20

  Meldcode huiselijk geweld, kindermishandeling en vrouwelijke genitale verminking en eergerelateerd geweld

  Te behandelen:

  Loading data
 21. 21

  Rapporten alcoholreclame en -marketing

  Te behandelen:

  Loading data
 22. 22

  Etniciteit in de zorg

  Te behandelen:

  Loading data
 23. 23

  Voorhang aanwijzing huisartsenzorg

  Te behandelen:

  Loading data
 24. 24

  Rapport IGZ-NPCF telefonische bereikbaarheid huisartsen

  Te behandelen:

  Loading data
 25. 25

  Borging en kennisverbreding uitvoering risicoverevening, verslag schriftelijk overleg d.d. 12-09-2008

  Te behandelen:

  Loading data
 26. 26

  Substitutie van zorg

  Te behandelen:

  Loading data
 27. 27

  Advies NZa over "Experiment met winstoogmerk in de ziekenhuiszorg"

  Te behandelen:

  Loading data
 28. 28

  Afschrift van de vragen over fusietoezicht in de zorg aan de Raad van State

  Te behandelen:

  Loading data
 29. 29

  Uitwerking AWBZ pakketmaatregel

  Te behandelen:

  Loading data
 30. 30

  Wet tegemoetkoming chronisch zieken en gehandicapten

  Te behandelen:

  Loading data
 31. 31

  Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (XVI) voor het jaar 2009

  Te behandelen:

  Loading data
 32. 32

  Aanpassing huurtoeslag en ketenuitvoerbaarheidstoets bij Wtcg

  Te behandelen:

  Loading data
 33. 33

  Hallucinogene paddenstoelen, verslag aanvullend schriftelijk overleg d.d. 16-09-2008 (31447, nr. 3)

  Te behandelen:

  Loading data
 34. 34

  Dakloze gezinnen en huisuitzettingen Friesland, verslag schriftelijk overleg d.d. 18-09-2008

  Te behandelen:

  Loading data
 35. 35

  Rondvraag

  Te behandelen:

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data