Aanvullende bijdrage Namenmonument

Op 27 januari 2017 heeft mijn ambtsvoorganger u geïnformeerd over de ontwikkelingen rond en de bijdrage aan het Nationaal Holocaust Museum en het Namenmonument (Kamerstuk 20454, nr. 125). Hij benoemde daarbij de schokkende gevolgen van het buiten werking stellen van de rechtsstaat en staatsterreur, zoals de systematische en geïndustrialiseerde vernietiging van Joden, Sinti en Roma. Tevens is geschetst dat VWS een bijdrage van € 2,3 mln ter beschikking stelt voor realisering van het monument. Andere fondsen en financiers zoals het vfonds en de gemeente Amsterdam maar ook particulieren en bedrijven nemen ook hun verantwoordelijkheid voor een deel van de kosten. Jaarlijks staan wij stil bij alle gevallenen in de Tweede Wereldoorlog op 4

21 feb 2019
2019D07751

Reactie op het verzoek van het lid Buitenweg, gedaan tijdens de Regeling van werkzaamheden van 5 februari 2019, over het bericht ‘Nederland onderzoekt terughalen vrouwelijke Syriëgangers en kinderen’

DIRECTIE CONTRATERRORISME  DATUM 21 FEBRUARI 2019 ONS KENMERK 2510059 DIRECTIE CONTRATERRORISME  DATUM 21 FEBRUARI 2019 ONS KENMERK 2510059 Pagina van 1 VERTROUWELIJK Pagina van VERTROUWELIJK Pagina van > Retouradres Postbus 20011 2500 EH  Den Haag Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG Datum 21 februari 2019 Onderwerp Het bericht dat Kabinet het terughalen van Nederlandse Syriëgangers onderzoekt Directie Contraterrorisme   Turfmarkt 147 2511 DP  Den Haag Postbus 20011 2500 EH  Den Haag www.nctv.nl     Ons kenmerk 2510059   Bij beantwoording de datum en ons kenmerk vermelden. Wilt u slechts één zaak in uw brief behandelen. Pagina van 4 Op 5 februari 2019 heeft uw Kamer

21 feb 2019
2019D07750

Motie van de leden Kröger en Schonis

TWEEDE KAMER DER STATEN-GENERAAL Vergaderjaar 2018-2019 29 984 Nr. 821 Krijger Schonis Spoor: vervoer- en beheerplan MOTIE VAN DE LEDEN KIZCOGER EN SCHONIS Voorgesteld 21 februari 2019 De Kamer, gehoord de beraadslaging, Overwegende dat de nachttrein in potentie een aantrekkelijk alternatief voor vliegreizen op de middellange afstand kan zijn; Verzoekt de regering om te onderzoeken welke nieuwe internationale routes potentieel hebben en wat er nodig is om deze te realiseren en hierover de Kamer voor de zomer te informeren; En gaat over tot de orde van de dag.

21 feb 2019
2019D07748

Wijngaarden J. van (VVD)

Jeroen van Wijngaarden is geboren in Amsterdam op 29 maart 1978 en woont in Amsterdam. Hij is 2 jaar actief in de Tweede Kamer, 998 dagen om precies te zijn. j.vwijngaarden@tweedekamer.nl Ik heb een achtergrond als jurist en werkte tot mijn aantreden als Kamerlid in het bedrijfsleven en in de zorg. Daarnaast was ik tot maart 2014 fractievoorzitter van de VVD in Amsterdam-Zuid. Als laatste werkte ik als belangenbehartiger richting de politiek voor PwC Nederland, een internationaal bedrijf voor accountantszaken en belastingadvies. Zo kwam ik al regelmatig in de Kamer. Nu leer ik de Kamer kennen vanuit een heel ander perspectief en dien ik te staan voor het algemeen belang. Het ambt van volksvertegenwoordiger vind ik het meest eervolle ambt


Vries A. de (VVD)

Aukje de Vries is geboren in Leeuwarden op 21 oktober 1964 en woont in Leeuwarden. Zij is 6 jaar actief in de Tweede Kamer, 2297 dagen om precies te zijn. aukjedevries@tweedekamer.nl • Commissie voor het Onderzoek van de Geloofsbrieven • Contactgroep Duitsland • Contactgroep Verenigd Koninkrijk • Contactgroep Verenigde Staten • Defensie • Economische Zaken en Klimaat • Financiën • Infrastructuur en Waterstaat • Nederlandse Groep van de Interparlementaire Unie "Niet praten, maar doen" Waar mijn politieke belangstelling vandaan komt Eigenlijk is dat een heel geleidelijk proces geweest. In de loop van mijn studie en zeker bij mijn werk bij verschillende gemeentes werd ik steeds vaker met de politiek geconfronteerd.


Toorenburg M.M. van (CDA)

Madeleine van Toorenburg is geboren in Den Haag op 10 mei 1968 en woont in Rosmalen. Zij is bijna 12 jaar actief in de Tweede Kamer, 4376 dagen om precies te zijn. m.vtoorenburg@tweedekamer.nl • Buitenlandse Zaken • Delegatie naar de OVSE-Assemblee • Gezamenlijke toezichtsgroep Europol • Justitie en Veiligheid • Koninkrijksrelaties • Presidium • Tijdelijke commissie evaluatie Wet Parlementaire Enquête "Ik vind het belangrijk dat de overheid zich bewust is van de consequenties van beleid voor de werkvloer" Het Kamerlidmaatschap is voor mij geen lang gekoesterde ambitie. Mijn omgeving was ook stomverbaasd dat ik mij op de kandidatenlijst voor de Tweede Kamer liet plaatsen. Ik heb mij als directeur van een jeugdinrichting vooral


Kamer debatteert over een mogelijk verbod op pulsvisserij

Pulsvissers vangen vis met behulp van elektrische stroomstootjes. Anders dan traditionele boomkorvissers slepen zij daarbij geen zware ijzeren kettingen over de bodem. Weverling (VVD) zegt dat niemand hiertegen kan zijn, want: minder schade aan de bodem, minder bijvangst en lager brandstofverbruik. In 2010 kende het Europees Parlement Nederland 22 pulskorvergunningen toe. Toenmalig staatssecretaris Bleker regelde 20 extra vergunningen, zijn opvolgster Dijksma vier jaar later nog eens 42. Onder het mom van wetenschappelijk onderzoek, merkt Bromet (GroenLinks) op, terwijl er volgens haar pas in 2017 werd begonnen met volwaardig wetenschappelijk onderzoek. Dat bewijst volgens Wassenberg (PvdD) dat het puur ging om commercieel gewin. Verzet In
Plenaire vergadering: VAO Internationaal Spoor (AO d.d. 06/02)

 29984-817  2019Z03628  Spoor: vervoer- en beheerplan     29984-818  2019Z03629  Spoor: vervoer- en beheerplan     29984-819  2019Z03630  Spoor: vervoer- en beheerplan     29984-820  2019Z03631  Spoor: vervoer- en beheerplan     29984-822  2019Z03633  Spoor: vervoer- en beheerplan     29984-821  2019Z03632  Spoor: vervoer- en beheerplan   


Plenaire vergadering: Wijziging van de Wet op het kindgebonden budget in verband met het verhogen van de inkomensgrens van het kindgebonden budget voor paren (35010)

 35010-0  2018Z15488  Wijziging van de Wet op het kindgebonden budget in verband met het verhogen van de inkomensgrens van het kindgebonden budget voor paren     35010-12  2019Z03623  Wijziging van de Wet op het kindgebonden budget in verband met het verhogen van de inkomensgrens van het kindgebonden budget voor paren     35010-14  2019Z03625  Wijziging van de Wet op het kindgebonden budget in verband met het verhogen van de inkomensgrens van het kindgebonden budget voor paren     35010-13  2019Z03624  Wijziging van de Wet op het kindgebonden budget in verband met het verhogen van de inkomensgrens van het kindgebonden budget voor paren     35010-15  2019Z03626  Wijziging van de Wet op het kindgebonden budget in


Desinformatie / digitale inmenging

 30821-51  2018Z23668  Nationale Veiligheid     22112-2760  2019Z01357  Nieuwe Commissievoorstellen en initiatieven van de lidstaten van de Europese Unie     35078-26  2019Z03283  Staat van de Europese Unie 2019     22112-2747  2019Z00100  Nieuwe Commissievoorstellen en initiatieven van de lidstaten van de Europese Unie