sorteer op:

Kamerstukken (303207)

 • Voortgangsrapportage Wet langdurige zorg (Wlz)

  ...Ten tijde van de invoering van de Wet langdurige zorg (Wlz) is uw Kamer periodiek geïnformeerd over de voortgang, door middel van een ‘voortgangsrapportage Wlz’. De invoering ligt inmiddels enige tijd achter ons en de focus is veranderd van een zorgvuldige en rechtmatige invoering naar vernieuwing in de uitvoering. Over Wlz- gerelateerde onderwerpen informeer ik uw Kamer al geruime tijd via aparte brieven. Voor de toekomst kies ik er voor om u niet meer via een voortgangsrapportage te informeren, maar kies ik voor beleidsbrieven per onderwerp. Waar mogelijk zal ik onderwerpen die met elkaar samenhangen zoveel mogelijk clusteren per brief, zodat deze gezamenlijk in uw Kamer kunnen worden behandeld. Hiernaast houd ik uw Kamer twee keer ...

  Brieven regering

  34104-208

  22-03-2018

 • Stand van zaken toegang Wlz voor mensen met een psychische stoornis

  ...Stand In november 20171 heb ik u geïnformeerd over de stand van zaken inzake de openstelling van de Wlz voor mensen met een psychische stoornis. Tijdens de begrotingsbehandeling van 12 december 2017 is transparantie gevraagd over het tijdpad en de onderzoeken die plaats moeten vinden om tot een wetsvoorstel te komen. Met deze brief wil ik u voor het Algemeen Overleg van 28 maart 2018 graag verder informeren over de stand van zaken en het tijdpad van dit traject. Aanleiding en achtergrond De meeste cliënten voor wie de wetswijziging toegang tot de Wlz kan betekenen, wonen op dit moment in een beschermde woonvoorziening vanuit de Wmo 2015. Beschermd wonen vanuit de gemeente is gericht op herstel en sociale participatie. Het doel hiervan is ...

  Brieven regering

  34104-207

  22-03-2018

 • Letter dated 2 March 2018 from the Permanent Representative of the Netherlands to the United Nations addressed to the Secretary-General

  ...United Nations S/2018/184 SecuCroiutncy il Distr.: General 5 March 2018 Original: English 18-03 4 13 ( E )8 03 108 *1803413* Letter dated 2 March 2018 from the Permanent R of the Netherlands to the United Nations addr Secre-Gteanreyral I have the honour to inform you that, under the pres the Netherlands, the Security Council plans to hold a 28 M ar ch 2 01 8, o n t“ Choe ltlheecmte ive actio n to i mp r o ve Unite peacekeoeppeirna” . g tTihoe nsobj ective o f the o p en deb ate is to d improve the engagement of all actors (host nations, Security Co uncil, M e mb e- ra nSd tapt-ocelosin, ctiernicblutd ingct oruonotpr ies, and the Secrseutpaproirat) oif n United Natio ns p eacekeepin particula’s r lcy o mipn lteox d-rainysd k heingvhir ...

  Overige Kamerstukken

  23-03-2018

meer  kamerstukken

Kamerleden (314)

 • Vaste commissie voor Europese Zaken

  De Nederlandse regering onderhandelt met andere Europese regeringen over nieuwe Europese wetten en regels. Het is de taak van de Tweede Kamer om de inzet van de regering bij deze onderhandelingen te controleren. Dit doet de Tweede Kamer door met de regering te debatteren tijdens de onderhandelingen over deze Europese wetten en regels. De Tweede Kamer kan ook rechtstreeks invloed uitoefenen op Europese plannen, bijvoorbeeld door te overleggen met de Europese Commissie of met leden van het Europees Parlement. De commissie Europese Zaken wijst de andere commissies van de Tweede Kamer op relevante Europese ontwikkelingen op hun beleidsterrein en adviseert hen hierover. De commissie is daarnaast voor commissies uit andere lidstaten van de

  Commissiepaginas

 • Kamerlid Erik Ziengs

  Kamerlid Erik Ziengs

  De belangen van het mkb zijn onderbelicht in de politiek.

meer  kamerleden

Tweedekamer.nl (3021)

 • Hoofd Stafdienst Financieel Economische Zaken (FEZ)

  ...Tweede Kamer der Staten-Generaal De Tweede Kamer is het hart van de Nederlandse democratie. Hier werken naast de 150 gekozen Kamerleden vele journalisten en fractiemedewerkers. Daarnaast krijgen de Kamerleden ondersteuning van een heel gevarieerd bedrijf, de Tweede Kamerorganisatie. In totaal werken er ruim 560 ambtenaren. Het gaat om heel verschillende functies, van griffiers tot beveiligers. Zij ontsteunen het politieke proces direct of indirect. En dragen zo bij aan het functioneren van onze democratie. Want de Tweede Kamer is van iedereen en voor iedereen. Tweede Kamer der Staten-Generaal De Tweede Kamer is het hart van de Nederlandse democratie. Hier werken naast de 150 gekozen Kamerleden vele journalisten en fractiemedewerkers. ...

  Contact en bezoek

 • Stemmen tellen met de hand

  ...Na het sluiten van de stembussen op woensdag 15 maart 2017 verloopt het tellen van de stemmen weer bijna helemaal handmatig, net als vroeger. Dat maakte minister Plasterk van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties op woensdag 1 februari bekend. Volgens het kabinet is het risico op hacken te groot als bij het vaststellen van de verkiezingsuitslag computers worden gebruikt. Na het sluiten van de stembussen op woensdag 15 maart 2017 verloopt het tellen van de stemmen weer bijna helemaal handmatig, net als vroeger. Dat maakte minister Plasterk van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties op woensdag 1 februari bekend. Volgens het kabinet is het risico op hacken te groot als bij het vaststellen van de verkiezingsuitslag computers worden ...

  Zo werkt de Tweede Kamer

 • Staat van de Europese Unie

  ...Volg live Het overleg vindt plaats in de plenaire zaal van de Tweede Kamer. Via deze website kunt u live meekijken of meeluisteren. Of kijk via de handige app en website Debat Direct. Agenda en verslag U kunt alle stukken en de sprekerslijst doornemen. Zodra het woordelijk verslag van deze vergadering klaar is, kunt u dit ook via deze link lezen. Werkprogramma 2018 Plenaire zaal met Nederlandse vlag Het werkprogramma van de Europese Commissie is eind oktober 2017 uitgekomen. In het werkprogramma staan initiatieven die de Commissie het komende jaar van belang vindt en welke nieuwe voorstellen er uit zullen komen. Naar aanleiding van het werkprogramma komt het kabinet met een appreciatie, een reactie op de plannen, die samen met de Staat van ...

  Webdossiers

meer  tweedekamer.nl

Vergaderingen (37906)

 • Procedurevergadering

  ... 33625-254  2018Z02816  Hulp, handel en investeringen     22112-2499  2018Z02914  Nieuwe Commissievoorstellen en initiatieven van de lidstaten van de Europese Unie     21501-04-207  2018Z02698  Ontwikkelingsraad     32605-213  2018Z03083  Beleid ten aanzien van ontwikkelingssamenwerking     32735-183  2018Z01920  Mensenrechten in het buitenlands beleid     26234-208  2018Z02742  Vergaderingen Interim Committee en Development Committee     21501-04-206  2018Z02342  Ontwikkelingsraad     34775-XVII-51  2018Z00749  Vaststelling van de begrotingsstaat van Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking (XVII) voor het jaar 2018      21501-02-1826  2018Z02811  Raad Algemene Zaken en Raad ...

  Commissievergaderingen

  Procedurevergadering
  14:00 - 14:30

  22-02-2018

 • Procedurevergadering

  ... 31428-11  2018Z04548  Verantwoordingsdebat      34860-0  2017Z18900  Herstel van wetstechnische gebreken en leemten alsmede aanbrenging van andere wijzigingen van ondergeschikte aard in diverse wetsbepalingen op het terrein van het Ministerie van Economische Zaken en Klimaat en het Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (Verzamelwet EZK en LNV 20..)     34860-7  2018Z04901  Herstel van wetstechnische gebreken en leemten alsmede aanbrenging van andere wijzigingen van ondergeschikte aard in diverse wetsbepalingen op het terrein van het Ministerie van Economische Zaken en Klimaat en het Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (Verzamelwet EZK en LNV 20..)     34860-6  2018Z04900  Herstel van ...

  Commissievergaderingen

  Procedurevergadering
  16:30 - 17:30

  03-04-2018

 • Brief Algemene Rekenkamer inzake onderzoek hulpgelden voor Haïti

  ... 32293-20  2018Z03740  Aardbeving in Haïti    ...

  Commissievergaderingen

  Inbreng feitelijke vragen
  16:00 - 16:00

  29-03-2018

meer  vergaderingen