Motie van het lid Bruins

TWEEDE KAMER DER STATEN-GENERAAL Vergaderjaar 2018-2019 31 477 Bestrijden witwassen en terrorismefinanciering Nr. 35 MOTIE VAN HET LID BRUINS Voorgesteld 16 januari 2019 De Kamer, gehoord de beraadslaging, constaterende dat bij een aanvraag van een Gedragsverklaring Aanbesteden uit het Justitieel Documentatie Systeem enkel onherroepelijke veroordelingen worden meegewogen, van mening dat het mogelijk moet zijn dat schikkingen over geconstateerde misdrijven meewegen wanneer de overheid het Justitieel Documentatie Systeem raadpleegt over mogelijke bezwaren tegen het aanbesteden van een overheidsopdracht bij een bepaald bedrijf, verzoekt de regering om ervoor zorg te dragen dat schikkingen over geconstateerde misdrijven bij rechtspersonen

16 jan 2019
2019D01150

Memorie van toelichting

MEMORIE VAN TOELICHTING ALGEMEEN 1. Inleiding Op 15 november 2017 is de Richtlijn (EU) 2017/2109 van het Europees Parlement en de Raad tot wijziging van Richtlijn 98/41/EG van de Raad inzake de registratie van de opvarenden van passagiersschepen die vanuit of naar havens in de lidstaten van de Gemeenschap varen en Richtlijn 2010/65/EU van het Europees Parlement en de Raad betreffende meldingsformaliteiten voor schepen die aankomen in en/of vertrekken uit havens van de lidstaten (PbEU 2017, L 315/52) (hierna: richtlijn 2017/2109) vastgesteld. Deze richtlijn dient op 21 december 2019 te zijn geïmplementeerd in de Nederlandse regelgeving. Dit wetsvoorstel strekt (gezamenlijk met een wijziging van het Besluit meldingsformaliteiten en

15 jan 2019
2019D01131

Motie van het lid Alkaya

TWEEDE KAMER DER STATEN-GENERAAL Vergaderjaar 2018-2019 31 477 Bestrijden witwassen en terrorismefinanciering Nr. 29 MOTIE VAN HET LID ALKAYA Voorgesteld 16 januari 2019 De Kamer, gehoord de beraadslaging, constaterende dat volgens de president van De Nederlandsche Bank de commercie bij ING heeft geprevaleerd boven risicobeheer, waardoor het interne toezicht jarenlang niet op orde was en er op grote schaal crimineel geld is witgewassen via deze bank; constaterende dat het rendement dat Nederlandse banken aan aandeelhouders uitkeren nog steeds erg hoog is, en bijvoorbeeld tientallen tot honderden malen-hoger ligt dan de rente die zij beloven aan mensen met een spaarrekening; van mening dat het rendement dat banken aan aandeelhouders uitkeren

16 jan 2019
2019D01140

Ziengs E. (VVD)

Erik Ziengs is geboren in Smilde op 27 september 1960 en woont in Assen. Hij is 8 jaar actief in de Tweede Kamer, 3136 dagen om precies te zijn. e.ziengs@tweedekamer.nl • Binnenlandse Zaken • Commissie voor de Werkwijze • Economische Zaken en Klimaat • Europese Zaken • Infrastructuur en Waterstaat • Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit "De belangen van het mkb zijn onderbelicht in de politiek"   Ik heb de politiek altijd gevolgd en heb grote bewondering voor VVD’ers Frits Bolkestein en Hans Wiegel. Ik ben gemeenteraadslid en afdelingsvoorzitter geweest van de VVD in Assen en was zes jaar voorzitter van de VVD-Kamercentrale in Drenthe. In die hoedanigheid had ik erg veel te maken met de landelijke politiek. Stage Ik heb een


Wout B. van 't (VVD)

Bas van 't Wout is geboren in Amersfoort op 22 april 1979 en woont in Hoeven. Hij is 6 jaar actief in de Tweede Kamer, 2310 dagen om precies te zijn. b.vtwout@tweedekamer.nl • Delegatie naar de Raadgevende Interparlementaire Beneluxraad "Opkomen voor de mensen die de ruggengraat van de samenleving vormen" Ik ben geboren in Amersfoort en getogen in Scherpenzeel. Op 18-jarige leeftijd vertrok ik naar Amsterdam om geschiedenis te studeren. Daar werd ik ook politiek actief, eerst bij de JOVD en later bij de VVD. Voordat ik in 2012 Tweede Kamerlid werd, was ik werkzaam als gemeenteraadslid in Amsterdam, adviseur en gespreksleider bij &MAES en als politiek assistent van Mark Rutte. Het land mooier achterlaten voor komende generaties Als zoon


Wilders G. (PVV)

Geert Wilders is geboren in Venlo op 6 september 1963. Hij is 20 jaar actief in de Tweede Kamer, 7386 dagen om precies te zijn. g.wilders@tweedekamer.nl • Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking • Buitenlandse Zaken • Commissie voor de Inlichtingen- en Veiligheidsdiensten • Delegatie naar de OVSE-Assemblee • Parlementaire Assemblee van de Unie voor de Mediterrane Regio "Meer veiligheid, minder immigratie" In 1998 werd ik Kamerlid namens de VVD. In september 2004 verliet ik de VVD-fractie. Enige tijd later richtte ik een nieuwe partij op: de Partij voor de Vrijheid (PVV). In 2006 nam de PVV voor het eerst deel aan de Kamerverkiezingen. De Partij voor de Vrijheid is hard waar het moet en zacht waar het kan. Meer


Wijziging van een aantal socialeverzekeringswetten in verband met de quotumheffing

In het sociaal akkoord van april 2013 hebben kabinet en sociale partners afgesproken dat er in 2026 125.000 nieuwe banen voor arbeidsbeperkten moeten zijn. De marktsector moet voor 100.000 nieuwe banen zorgen, de overheidswerkgevers voor 25.000 banen. Omdat het de overheidswerkgevers twee jaar op rij niet is gelukt om het beoogde aantal banen te creëren, zouden zij volgens de wet te maken krijgen met een zogenaamde quotumheffing van 5.000 euro per niet-gerealiseerde arbeidsplaats. Aangespoord door een motie van de coalitiepartijen past staatssecretaris Van Ark de wet nu aan. Er zal tot uiterlijk 2022 geen quotumheffing worden opgelegd en het onderscheid tussen overheid en markt in de doelstelling van 125.000 plaatsen voor arbeidsbeperkten


Debat over contant geld in de samenleving

Van elke tien betalingen in Nederland worden er slechts vier met contant geld gedaan. De acceptatie van contant geld is desalniettemin hoog: je kunt ermee terecht bij 96% van de zogenoemde toonbankinstellingen, zoals winkels en horeca. Volgens Snels (GroenLinks) liggen de standpunten van de fracties in dit debat niet zo ver uit elkaar. Iedereen is het erover eens dat met pin betalen snel, veilig en efficiënt is en dat criminaliteit en btw-fraude lastiger zijn zonder contant geld. Maar voor bijvoorbeeld ouderen, gehandicapten, laaggeletterden of mensen met schulden is contant geld heel belangrijk. Minister Hoekstra (Financiën) is het met de woordvoerders eens dat contant geld niet mag verdwijnen en een belangrijke maatschappelijke functie


GroenLinks vraagt naar klimaatakkoord

In een conceptklimaatakkoord hebben meer dan honderd organisaties afspraken gemaakt over het verminderen van de CO2-uitstoot in Nederland met 49% in 2030 ten opzichte van 1990. Dijkhoff (VVD) liet zich daar in een bericht in De Telegraaf kritisch over uit. Klaver roept de minister-president op om duidelijke keuzes te maken. Volgens hem moet in ieder geval het grote bedrijfsleven via een CO2-heffing zijn bijdrage leveren, zodat de rekening niet alleen bij de burgers terechtkomt. Daarnaast wil hij vóór de Statenverkiezingen van 20 maart een doorrekening van alle voorstellen hebben. Rutte stelt dat de doelstelling van het klimaatakkoord moet worden gerealiseerd. Er ligt nu een conceptklimaatakkoord met voorstellen plus een kabinetsbrief met


Plenaire vergadering: Debat over het faciliteren van witwassen door Nederlandse banken

 31477-27  2018Z16736  Bestrijden witwassen en terrorismefinanciering     31477-28  2019Z00313  Bestrijden witwassen en terrorismefinanciering     31477-32  2019Z00536  Bestrijden witwassen en terrorismefinanciering     31477-35  2019Z00540  Bestrijden witwassen en terrorismefinanciering     31477-30  2019Z00533  Bestrijden witwassen en terrorismefinanciering     31477-33  2019Z00537  Bestrijden witwassen en terrorismefinanciering     31477-34  2019Z00538  Bestrijden witwassen en terrorismefinanciering     31477-31  2019Z00534  Bestrijden witwassen en terrorismefinanciering     31477-29  2019Z00531  Bestrijden witwassen en terrorismefinanciering     31477-25  2018Z15727  Bestrijden


Plenaire vergadering: Dertigledendebat over de gevaren van de uitstoot van houtkachels

 28089-99  2019Z00394  Gezondheid en milieu     30175-293  2018Z10058  Luchtkwaliteit   


Plenaire vergadering: Debat over de afhandeling van schade en de versterkingsoperatie Groningen vanwege de gaswinning

 33529-534  2018Z21902  Gaswinning     33529-532  2018Z20181  Gaswinning     33529-535  2018Z21894  Gaswinning     33529-530  2018Z20034  Gaswinning