sorteer op:

Kamerstukken (322163)

 • Inzet snelle reactiemachten in 2019

  ...vermelden. > Retouradres Postbus 20701 2500 ES Den Haag de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Plein 2 2511 CR Den Haag Datum Betreft Inzet snelle reactiemachten in 2019 Pagina van Inleiding Zoals gemeld in de brief over de toekomstige Nederlandse inspanningen in missies en operaties (Kamerstuk 29521, nr. 363) heeft het kabinet besloten tot een meerjarige Nederlandse deelname (tot en met 2020, met jaarlijks ijkmoment) aan de vooruitgeschoven NAVO-aanwezigheid in Litouwen. Met deze brief wordt uw Kamer mede namens de minister van Buitenlandse Zaken over de concrete invulling van de Nederlandse bijdrage geïnformeerd, evenals over de militaire eenheden die Nederland in 2019 gereedstelt voor de enhanced NATO Response Force ...

  Brieven regering

  19-10-2018

 • A-Brief ‘Behoeftestelling operationele infrastructuur’

  ...vermelden. Afschrift aan de Voorzitter van de Eerste Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 22 2513 AA Den Haag > Retouradres Postbus 20701 2500 ES Den Haag de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Plein 2 2511 CR Den Haag Datum Betreft A-Brief ‘Behoeftestelling operationele infrastructuur’ Pagina van Inleiding Operationele infrastructuur is het geheel aan basisvoorzieningen bedoeld ter ondersteuning van de operationele inzet van een militaire eenheid. Het betreft voorzieningen ten behoeve van legering, sanitair, werkplekken, onderhouds- en opslaglocaties. De krijgsmacht moet immers snel op kunnen treden in gebieden waar onvoldoende basisinfrastructuur ter beschikking is. De krijgsmacht beschikt op dit moment niet over ...

  Brieven regering

  19-10-2018

 • Verzamelbrief versterking voorraden

  ...vermelden. Afschrift aan de Voorzitter van de Eerste Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 22 2513 AA Den Haag > Retouradres Postbus 20701 2500 ES Den Haag de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Plein 2 2511 CR Den Haag Datum Betreft Verzamelbrief versterking voorraden Pagina van Inleiding De Defensienota 20181 benadrukt dat de wereld onveiliger is geworden, met uiteenlopende, complexe en onvoorspelbare dreigingen. Dit heeft invloed op de wijze waarop Defensie de drie hoofdtaken kan uitvoeren. Dit zijn, zoals bekend: 1) de bescherming van het eigen en bondgenootschappelijk grondgebied; 2) de bevordering van de internationale rechtsorde; en 3) de ondersteuning van civiele autoriteiten. Door de toenemende spanningen aan de randen ...

  Brieven regering

  19-10-2018

meer  kamerstukken

Kamerleden (323)

 • Organisatie PACE

  De meeste inhoudelijke werkzaamheden van de Parlementaire Assemblee worden voorbereid door 9 vakcommissies: • de commissie voor politieke zaken en democratie • de commissie voor juridische zaken en mensenrechten • de commissie voor sociale zaken, gezondheid en duurzame ontwikkeling • de commissie voor migratie, vluchtelingen en ontheemden • de commissie voor cultuur, wetenschap, onderwijs en media • de commissie voor gelijkheid en non-discriminatie • de commissie voor het reglement van orde, immuniteiten en institutionele zaken • de commissie voor de nakoming van plichten en verbintenissen van de lidstaten van de Raad van Europa, de zgn Monitoring Commissie • de commissie voor verkiezing van rechters voor het Europees Hof

  Commissiepaginas

 • Ontstaansgeschiedenis PACE

  De Raad van Europa werd in mei 1949, vier jaar na de Verenigde Naties, in Londen opgericht als reactie op de verwoestingen en gruweldaden die in de Tweede wereldoorlog plaats vonden. Aan de wieg van de nieuwe organisatie stonden 10 staten: België, Denemarken, Frankrijk, Ierland, Italië, Luxemburg, Nederland, Noorwegen, het Verenigd Koninkrijk en Zweden. In het oprichtingsstatuut brachten deze landen de vaste politieke wil tot uitdrukking om door middel van een grotere eenheid onder de lidstaten de gemeenschappelijk geërfde idealen en beginselen en de economische en sociale vooruitgang te verankeren en te bevorderen. PACE Het oprichtingsverdrag van de Raad van Europa voorzag in twee statutaire organen: een Comité van Ministers met

  Commissiepaginas

 • Wat doet de PACE?

  De Parlementaire Assemblee van de Raad van Europa is allereerst het overlegforum van de 47 lidstaten over aangelegenheden aangaande de handhaving van de mensenrechten en de bevordering van de democratie en de rechtsstaat. Die aangelegenheden kunnen worden geïnitieerd door het Comité van Ministers van de Raad van Europa, maar de PACE kan ook zelf het initiatief nemen om onderwerpen te agenderen, daarover rapporten uit te brengen en uitspraken te doen. Aanbevelingen en resoluties De PACE kan uitspraken doen in de vorm van aanbevelingen of resoluties. Een aanbeveling is een voorstel van de PACE, gericht aan het Comité van Ministers of aan de regeringen van de lidstaten, waarvan de tenuitvoerlegging niet behoort tot de bevoegdheid van de

  Commissiepaginas

meer  kamerleden

Tweedekamer.nl (3360)

 • Stint

  ... ...

  Webdossiers

 • Kamer bespreekt begroting VWS

  ...Hoe blijft de zorg in Nederland betaalbaar en toegankelijk, nu en in de toekomst De zorgwoordvoerders van de verschillende fracties grijpen de begrotingsbehandeling aan voor bespiegelingen en concrete voorstellen. Minder mensen zullen vanwege de vergrijzing de zorgkosten voor meer mensen moeten opbrengen, analyseert Arno Rutte (VVD). Organiseer de zorg daarom dichter bij de patiënt, die zo betere zorg krijgt voor minder geld. Slootweg (CDA) pleit voor een onderzoek naar de betaalbaarheid van de zorg op de lange termijn. De solidariteit van het Nederlandse zorgstelsel staat onder druk, stelt Hijink (SP). Hij wil af van het eigen risico en pleit voor een inkomensafhankelijke zorgpremie. Kuzu (DENK) valt hem bij en vraagt zich af hoeveel de ...

  Debatten in het kort

 • Behandeling begroting VWS afgerond

  ...Er gaat heel veel goed, zegt minister De Jonge (Volksgezondheid), maar heel veel kan nog beter. Twaalf programma's en vier hoofdlijnenakkoorden moeten daarbij helpen. Staatssecretaris Blokhuis (Volksgezondheid) hoopt en verwacht dat het hoofdlijnenakkoord in de geestelijke gezondheidszorg helpt om de wachtlijsten te verkorten. De juiste zorg op de juiste plek. Dit is een belangrijk uitgangspunt in de gesloten hoofdlijnenakkoorden met de huisartsen en de medisch specialisten, betoogt minister Bruins (Medische Zorg). Daarnaast is het de bedoeling om te snijden in administratieve lasten, kosten in de hand te houden en personeelstekorten op te lossen. Toegankelijkheid Voorkom dat mensen die zich ergens melden voor zorg worden doorverwezen naar ...

  Debatten in het kort

meer  tweedekamer.nl

Vergaderingen (40614)

meer  vergaderingen