Taak en thema’s bekend voor commissie Digitale Zaken

De commissie voor Digitale Zaken van de Tweede Kamer heeft op woensdag 9 juni vastgesteld wat haar taken, werkzaamheden en onderwerpen zijn. Hiermee wordt duidelijk welke focus de commissie heeft en kan zij concreet aan de slag.

Deze vaststelling betekent een eerste stap in de invulling van de werkzaamheden. Fungerend voorzitter Renske Leijten (SP) heeft namens de commissieleden een brief verzonden aan vaste commissies van de Kamer. Hierin vraagt zij de commissies te kijken naar hun dossiers om een afweging te maken welke er door Digitale Zaken in de toekomst behandeld kunnen worden.

Start

“De digitale ontwikkelingen gaan snel en hebben invloed op het dagelijks leven, de democratie, onze privacy, de verhouding tussen burgers onderling, en tussen burgers en de overheid”, zo geeft Kamervoorzitter Vera Bergkamp aan. “Het is goed dat de Tweede Kamer zich meer verdiept in deze onderwerpen. Nu gaat de nieuwe commissie echt van start en bundelt zij in de Tweede Kamer alle kennis over digitalisering en kan zij de debatten hierover voeren. Dat komt de kennispositie en de controlerende functie van de Tweede Kamer ten goede.”

Taak

Met een taakafbakening brengt de nieuwe commissie in kaart waar haar expertise moet liggen en waarop zij meerwaarde moet bieden. Zo wil zij het voortouw nemen bij de behandeling van digitaliseringsvraagstukken, die commissieoverstijgend zijn. De commissie voor Digitale Zaken volgt de huidige en toekomstige ontwikkelingen op het gebied van digitalisering en controleert bewindspersonen die verantwoordelijk zijn voor digitalisering.

Thema’s

De commissie heeft de volgende thema’s gekozen voor behandeling:

1. Opkomende en toekomstige technologieën

2. Digitaal burgerschap en democratie

3. Digitale grondrechten en data-ethiek

4. Digitale infrastructuur en economie

5. Online veiligheid en cybersecurity

6. Digitaliserende overheid

Bekijk de uitgebreide omschrijving van de taken en thema’s van de commissie.

Dossiers met digitaliseringscomponent

Voor de behandeling van deze thema’s heeft de commissie andere vaste commissies van de Kamer verzocht hun dossiers met een digitaliseringscomponent te bespreken. De commissies kunnen de dossiers bespreken en vaststellen in een procedurevergadering en besluiten welke commissie het dossiers gaat behandelen.

Over de commissie

Op 6 oktober 2020 heeft de Tweede Kamer de motie-Van der Molen c.s. aangenomen waarin de Kamer uitspreekt de adviezen van de Tijdelijke commissie Digitale toekomst over te nemen. Met het amendement-Van der Molen c.s. dat op 25 februari 2021 door de Kamer is aangenomen, werd de vaste Kamercommissie voor Digitale Zaken in het nieuwe Reglement van Orde vastgelegd.

Op woensdag 12 mei had de commissie voor Digitale Zaken haar eerste procedurevergadering. In deze procedurevergadering is een voorbereidingsgroep van leden ingesteld ter verkenning van de taakstelling. Het voorstel dat de voorbereidingsgroep heeft opgeleverd met daarin de taken en thema’s beschreven, is woensdag 9 juni door de commissie aangenomen.