Gang

Wetsvoorstel Wet herinvoering basisbeurs hoger onderwijs

Allereerst wordt met dit wetsvoorstel de basisbeurs in het hoger onderwijs opnieuw in het studiefinancieringsstelsel ingevoerd. Voorts wordt een financiële tegemoetkoming beschikbaar gesteld aan studenten die tijdens het leenstelsel hebben gestudeerd.
Daarnaast wordt de uitkering van de studievoorschotvouchers aangepast, namelijk naar een aftrek van de studieschuld of – indien er geen studieschuld (meer) is – een uitbetaling aan de student.
De bijverdiengrens in het middelbaar beroepsonderwijs (mbo) wordt bovendien afgeschaft. Ook worden de terugbetalingsvoorwaarden in het mbo gelijkgetrokken met de voorwaarden zoals deze al gelden voor studenten in het hoger onderwijs.
Tot slot voorziet dit wetsvoorstel in een verruiming van de zogenoemde 1-februariregeling voor een specifieke groep studenten, om zo een mogelijke belemmering voor doorstromers uit het mbo naar het hoger beroepsonderwijs (hbo) weg te nemen.

Stemmingsuitslag

Aangenomen met handopsteken


Voor: 150
75Vereist: 75
150Totaal: 150

Fracties Zetels Voor/Tegen
VVD 34 Voor
D66 24 Voor
PVV 17 Voor
CDA 14 Voor
PvdA 9 Voor
SP 9 Voor
GroenLinks 8 Voor
PvdD 6 Voor
ChristenUnie 5 Voor
FVD 5 Voor
DENK 3 Voor
Groep Van Haga 3 Voor
JA21 3 Voor
SGP 3 Voor
Volt 2 Voor
BBB 1 Voor
BIJ1 1 Voor
Fractie Den Haan 1 Voor
Gündogan 1 Voor
Omtzigt 1 Voor

Activiteiten

Plenair debat (wetgeving)

Besluit: Behandeld.  Agenderen voor stemmingen.

Tijd activiteit: 11:00 - 22:29

Regeling van werkzaamheden

Besluit: Agenderen voor plenair debat.

Tijd activiteit: 13:25 - 13:26

Procedurevergadering

Besluit: Aanmelden voor plenaire behandeling voor het krokusreces.

Tijd activiteit: 10:15 - 11:15

Procedurevergadering

Besluit: Inbrengdatum voor het verslag vaststellen op 8 december 2022 om 10.00 uur.

Tijd activiteit: 10:15 - 11:15

Regeling van werkzaamheden

Besluit: Koninklijke boodschap, met de erbij behorende stukken, is al rondgezonden en gepubliceerd.  In handen gesteld van de vaste commissie voor Onderwijs, Cultuur en Wetenschap

Tijd activiteit: 15:30 - 16:20

Wetgevingsproces

 1. 21 oktober 2022

  Het wetsvoorstel is ingediend

 2. 1 november 2022

  Plenaire vergadering: Regeling van werkzaamheden

  Regeling van werkzaamheden

  Besluit: Koninklijke boodschap, met de erbij behorende stukken, is al rondgezonden en gepubliceerd.  In handen gesteld van de vaste commissie voor Onderwijs, Cultuur en Wetenschap 

 3. 10 november 2022

  Procedurevergadering

  Procedurevergadering

  Besluit: Inbrengdatum voor het verslag vaststellen op 8 december 2022 om 10.00 uur. 

 4. 8 december 2022

  Wijziging van onder meer de Wet studiefinanciering 2000 in verband met de herinvoering van de basisbeurs in het hoger onderwijs, de verstrekking van een tegemoetkoming aan studenten die onder het studievoorschotstelsel hebben gestudeerd en de verruiming van de 1-februariregeling voor ho-studenten die zijn doorgestroomd vanuit het mbo (Wet herinvoering basisbeurs hoger onderwijs)

  Inbreng verslag (wetsvoorstel)

  Besluit: Inbreng geleverd. 

 5. 19 januari 2023

  Procedurevergadering

  Procedurevergadering

  Besluit: Aanmelden voor plenaire behandeling voor het krokusreces. 

 6. 19 januari 2023

  Plenaire vergadering: Aanvang middagvergadering: Regeling van werkzaamheden

  Regeling van werkzaamheden

  Besluit: Agenderen voor plenair debat. 

 7. 15 februari 2023

  Plenaire vergadering: Wijziging van onder meer de Wet studiefinanciering 2000 in verband met de herinvoering van de basisbeurs in het hoger onderwijs, de verstrekking van een tegemoetkoming aan studenten die onder het studievoorschotstelsel hebben gestudeerd en de verruiming van de 1-februariregeling voor ho-studenten die zijn doorgestroomd vanuit het mbo (Wet herinvoering basisbeurs hoger onderwijs) (36229)

  Plenair debat (wetgeving)

  Besluit: Behandeld.  Agenderen voor stemmingen. 

 8. 21 februari 2023

  Plenaire vergadering: Stemmingen

  Stemmingen

  Besluit: Aangenomen. 

Documenten