Wetsvoorstel

Vervroegde beëindiging van de pelsdierhouderij

Om volksgezondheids- en ethische redenen wordt de nertsenhouderij zo snel mogelijk beëindigd. Nertsen blijken zeer gevoelig te zijn voor het coronavirus. Meer dan de helft van de nertsen is al geruimd. Op grond van de Wet verbod pelsdierhouderij geldt op dit moment een overgangstermijn tot 1 januari 2024 waarbinnen bepaalde houders van nertsen als pelsdier hun bedrijfsactiviteiten nog tijdelijk mogen voortzetten. Met dit wetsvoorstel wordt, mede namens de minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, voorgesteld die overgangstermijn te verkorten en te laten eindigen vóór het begin van de volgende productiecyclus in 2021.

Activiteiten

30 nov 2020
Wetgevingsoverleg

Wij­zi­ging van de Wet ver­bod pelsdierhouderij in ver­band met een ver­vroeg­de beëin­di­ging van de pelsdierhouderij (35633)

18:00 - 21:00

18 nov 2020
Procedurevergadering

Besluit: Inbrengdatum voor het verslag vaststellen op vrijdag 20 november 2020 om 15.00 uur. De minister zal worden verzocht de nota naar aanleiding van het verslag uiterlijk 26 november 2020 aan de Kamer te sturen.  Inbrengdatum voor het stellen van vragen t.b.v. een schriftelijk overleg over de nog te ontvangen nadeelcompensatieregeling in relatie tot dit wetsvoorstel vaststellen op vrijdag 20 november 2020 om 15.00 uur en de minister daarbij verzoeken uiterlijk 26 november de antwoorden aan de Kamer te sturen.  Op maandag 30 november 2020 van 18.00 tot 21.00 uur zal een wetgevingsoverleg worden gehouden over de Wijziging van de Wet verbod pelsdierhouderij met een indicatieve spreektijd van 4 minuten per fractie. De commissie heeft de wens uitgesproken op 1 december 2020 over het wetsvoorstel te stemmen.

11:15 - 12:15

17 nov 2020
Regeling van werkzaamheden

Besluit: In handen gesteld van de vaste commissie voor Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit  Koninklijke boodschap, met de erbij behorende stukken, is al rondgezonden en gepubliceerd.

16:30 - 16:45

Documenten

Alle documenten