Wetsvoorstel

Wet publiekrechtelijke omvorming ProRail

Met deze wijziging van de Spoorwegwet wordt ProRail omgevormd tot een zelfstandig bestuursorgaan (zbo). Die omvorming heeft tot doel om de organisatie vorm te geven op een manier die past bij de publieke taken die ProRail uitvoert. Het voorstel beoogt daartoe de aansturing van ProRail te vereenvoudigen en de publieke verantwoording over de wettelijke taken en de besteding van publieke middelen te versterken. Het gaat om een bedrag van jaarlijks ruim € 2 miljard. Door een duidelijke verdeling van verantwoordelijkheden tussen de minister van Infrastructuur en Waterstaat en ProRail enerzijds, en het organiseren van de sturing en het toezicht op een manier die past bij de publieke taak van ProRail anderzijds, ontstaan kansen om de publieke belangen van de hoofdspoorweginfrastructuur zo goed en efficiënt mogelijk te verwezenlijken.

Activiteiten

03 sep 2020
01 jul 2020
Procedurevergadering

Besluit: Inbrengdatum voor het verslag vaststellen op 14 september 2020.

10:15 - 11:45

25 jun 2020
07 mei 2020
07 apr 2020
Procedurevergadering

Besluit: De commissie voorziet plenaire behandeling na het zomerreces met dien verstande dat zij nagaat welke eerste stappen in de behandeling reeds voor de zomer mogelijk zijn. Het betreft de ontvangst van het verslag van de consultatie van de lagere regelgeving en een besloten technische briefing door de Raad van State, die zo mogelijk per videoconferentie kan plaatsvinden. De commissie wenst het rondetafelgesprek in de reguliere vorm te handhaven, mogelijk voorafgegaan door het opvragen van position papers vervolgt door een inbreng ten behoeve van het wetsverslag. De commissie acht het gezien de huidige beperkingen en de wens tot een zorgvuldige behandeling aannemelijk dat de plenaire bespreking van dit wetsvoorstel na de zomer plaats zal vinden.

13:30 - 14:30

11 mrt 2020
Procedurevergadering

Besluit: Ambtelijk nagaan wanneer het verslag gereed zal zijn van de lopende consultatie van de lagere regelgeving inzake publiekrechtelijke omvorming ProRail. Op basis van die informatie wordt tijdens de volgende procedurevergadering besloten over de planning van het daaropvolgende rondetafelgesprek respectievelijk de inbrengdatum voor het wetsverslag.

10:15 - 11:15

19 feb 2020
18 feb 2020
Regeling van werkzaamheden

Besluit: Koninklijke boodschap, met de erbij behorende stukken, is al rondgezonden en gepubliceerd.  In handen gesteld van de vaste commissie voor Infrastructuur en Waterstaat

15:45 - 16:30

Wetgevingsproces

14 feb 2020
Het wetsvoorstel is ingediend
18 feb 2020

Plenaire vergadering: Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
19 feb 2020

Plenaire vergadering: Aansluitend aan de stemmingen: Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
11 mrt 2020

Procedurevergadering commissie voor Infrastructuur en Waterstaat

Procedurevergadering
07 apr 2020

Procedurevergadering in verband met behandeling spoedeisende wetsvoorstellen (videoconferentie)

Procedurevergadering
07 mei 2020

Plenaire vergadering: Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
12 mei 2020

Procedurevergadering commissie voor Infrastructuur en Waterstaat

Procedurevergadering
25 jun 2020

Raad van State inzake omvorming ProRail tot een zbo

Technische briefing
01 jul 2020

Procedurevergadering commissie voor Infrastructuur en Waterstaat (via videoconferentie)

Procedurevergadering
03 sep 2020

Plenaire vergadering: Aansluitend aan de stemmingen: Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
09 sep 2020

Procedurevergadering commissie voor Infrastructuur en Waterstaat

Procedurevergadering
14 sep 2020

Wet publiekrechtelijke omvorming ProRail

Inbreng verslag (wetsvoorstel)
Meer zien

Documenten

17 feb 2020
Download SGO advies
Alle documenten