Gang

Wetsvoorstel Wet publiekrechtelijke omvorming ProRail

Met deze wijziging van de Spoorwegwet wordt ProRail omgevormd tot een zelfstandig bestuursorgaan (zbo). Die omvorming heeft tot doel om de organisatie vorm te geven op een manier die past bij de publieke taken die ProRail uitvoert. Het voorstel beoogt daartoe de aansturing van ProRail te vereenvoudigen en de publieke verantwoording over de wettelijke taken en de besteding van publieke middelen te versterken. Het gaat om een bedrag van jaarlijks ruim € 2 miljard. Door een duidelijke verdeling van verantwoordelijkheden tussen de minister van Infrastructuur en Waterstaat en ProRail enerzijds, en het organiseren van de sturing en het toezicht op een manier die past bij de publieke taak van ProRail anderzijds, ontstaan kansen om de publieke belangen van de hoofdspoorweginfrastructuur zo goed en efficiënt mogelijk te verwezenlijken.

 1. Voltooid: Voorbereiding
 2. Voltooid: Debat
 3. Onvoltooid: Stemming
 4. Onvoltooid: Afgedaan

Activiteiten

Controversieel verklaard

Procedurevergadering

Tijd activiteit: 10:15 - 11:15

Procedurevergadering

Besluit: Het wetsvoorstel Publiekrechtelijke omvorming ProRail is op 7 september jl. door uw commissie controversieel verklaard.

Tijd activiteit: 10:15 - 11:45

Regeling van werkzaamheden

Tijd activiteit: 13:45 - 13:47

Procedurevergadering

Besluit: Betrekken bij de verdere behandeling van het wetsvoorstel.

Tijd activiteit: 10:15 - 11:15

Stemmingen

Tijd activiteit: 13:05 - 13:20

Procedurevergadering

Besluit: Dit wetsvoorstel is op 25 januari 2021 controversieel verklaard.

Tijd activiteit: 10:15 - 11:15

Stemmingen

Besluit: Controversieel verklaard (zie Besluit bij 35718-1)

Tijd activiteit: 15:00 - 15:45

Regeling van werkzaamheden

Tijd activiteit: 12:30 - 12:31

Regeling van werkzaamheden

Besluit: Agenderen voor plenair debat.

Tijd activiteit: 15:20 - 15:21

Procedurevergadering

Besluit: De staatssecretaris verzoeken om de financiële afwikkeling van het omvormingsproces, inclusief de btw-afdracht, binnen anderhalve week schriftelijk aan de Kamer toe te lichten, waarna het wetsvoorstel zal worden aangemeld voor plenaire behandeling.

Tijd activiteit: 10:15 - 11:15

Procedurevergadering

Besluit: Inbrengdatum voor het nader verslag vaststellen op 25 november 2020.

Tijd activiteit: 10:15 - 11:15

Procedurevergadering

Besluit: Inbrengdatum voor het verslag vaststellen op 14 september 2020.

Tijd activiteit: 10:15 - 11:45

Procedurevergadering

Besluit: De commissie voorziet plenaire behandeling na het zomerreces met dien verstande dat zij nagaat welke eerste stappen in de behandeling reeds voor de zomer mogelijk zijn. Het betreft de ontvangst van het verslag van de consultatie van de lagere regelgeving en een besloten technische briefing door de Raad van State, die zo mogelijk per videoconferentie kan plaatsvinden. De commissie wenst het rondetafelgesprek in de reguliere vorm te handhaven, mogelijk voorafgegaan door het opvragen van position papers vervolgt door een inbreng ten behoeve van het wetsverslag. De commissie acht het gezien de huidige beperkingen en de wens tot een zorgvuldige behandeling aannemelijk dat de plenaire bespreking van dit wetsvoorstel na de zomer plaats zal vinden.

Tijd activiteit: 13:30 - 14:30

Procedurevergadering

Besluit: Ambtelijk nagaan wanneer het verslag gereed zal zijn van de lopende consultatie van de lagere regelgeving inzake publiekrechtelijke omvorming ProRail. Op basis van die informatie wordt tijdens de volgende procedurevergadering besloten over de planning van het daaropvolgende rondetafelgesprek respectievelijk de inbrengdatum voor het wetsverslag.

Tijd activiteit: 10:15 - 11:15

Regeling van werkzaamheden

Besluit: In handen gesteld van de vaste commissie voor Infrastructuur en Waterstaat  Koninklijke boodschap, met de erbij behorende stukken, is al rondgezonden en gepubliceerd.

Tijd activiteit: 15:45 - 16:30

Wetgevingsproces

 1. 14 februari 2020

  Het wetsvoorstel is ingediend

 2. 18 februari 2020

  Plenaire vergadering: Regeling van werkzaamheden

  Regeling van werkzaamheden

  Besluit: In handen gesteld van de vaste commissie voor Infrastructuur en Waterstaat  Koninklijke boodschap, met de erbij behorende stukken, is al rondgezonden en gepubliceerd. 

 3. 19 februari 2020

  Plenaire vergadering: Aansluitend aan de stemmingen: Regeling van werkzaamheden

  Regeling van werkzaamheden

 4. 11 maart 2020

  Procedurevergadering commissie voor Infrastructuur en Waterstaat

  Procedurevergadering

  Besluit: Ambtelijk nagaan wanneer het verslag gereed zal zijn van de lopende consultatie van de lagere regelgeving inzake publiekrechtelijke omvorming ProRail. Op basis van die informatie wordt tijdens de volgende procedurevergadering besloten over de planning van het daaropvolgende rondetafelgesprek respectievelijk de inbrengdatum voor het wetsverslag. 

 5. 7 april 2020

  Procedurevergadering in verband met behandeling spoedeisende wetsvoorstellen (videoconferentie)

  Procedurevergadering

  Besluit: De commissie voorziet plenaire behandeling na het zomerreces met dien verstande dat zij nagaat welke eerste stappen in de behandeling reeds voor de zomer mogelijk zijn. Het betreft de ontvangst van het verslag van de consultatie van de lagere regelgeving en een besloten technische briefing door de Raad van State, die zo mogelijk per videoconferentie kan plaatsvinden. De commissie wenst het rondetafelgesprek in de reguliere vorm te handhaven, mogelijk voorafgegaan door het opvragen van position papers vervolgt door een inbreng ten behoeve van het wetsverslag. De commissie acht het gezien de huidige beperkingen en de wens tot een zorgvuldige behandeling aannemelijk dat de plenaire bespreking van dit wetsvoorstel na de zomer plaats zal vinden. 

 6. 7 mei 2020

  Plenaire vergadering: Regeling van werkzaamheden

  Regeling van werkzaamheden

 7. 12 mei 2020

  Procedurevergadering commissie voor Infrastructuur en Waterstaat

  Procedurevergadering

 8. 25 juni 2020

  Raad van State inzake omvorming ProRail tot een zbo

  Technische briefing

  Besluit: Behandeld. 

 9. 1 juli 2020

  Procedurevergadering commissie voor Infrastructuur en Waterstaat (via videoconferentie)

  Procedurevergadering

  Besluit: Inbrengdatum voor het verslag vaststellen op 14 september 2020. 

 10. 3 september 2020

  Plenaire vergadering: Aansluitend aan de stemmingen: Regeling van werkzaamheden

  Regeling van werkzaamheden

 11. 9 september 2020

  Procedurevergadering commissie voor Infrastructuur en Waterstaat

  Procedurevergadering

 12. 14 september 2020

  Wet publiekrechtelijke omvorming ProRail

  Inbreng verslag (wetsvoorstel)

  Besluit: Inbreng geleverd. 

 13. 28 oktober 2020

  Plenaire vergadering: Aanvang middagvergadering: Regeling van werkzaamheden

  Regeling van werkzaamheden

 14. 4 november 2020

  Procedurevergadering commissie voor Infrastructuur en Waterstaat (via videoverbinding)

  Procedurevergadering

  Besluit: Inbrengdatum voor het nader verslag vaststellen op 25 november 2020. 

 15. 25 november 2020

  Nader verslag - Wet publiekrechtelijke omvorming ProRail

  Inbreng verslag (wetsvoorstel)

  Besluit: Inbreng geleverd. 

 16. 2 december 2020

  Procedurevergadering commissie voor Infrastructuur en Waterstaat (via videoverbinding)

  Procedurevergadering

  Besluit: De staatssecretaris verzoeken om de financiële afwikkeling van het omvormingsproces, inclusief de btw-afdracht, binnen anderhalve week schriftelijk aan de Kamer toe te lichten, waarna het wetsvoorstel zal worden aangemeld voor plenaire behandeling. 

 17. 3 december 2020

  Plenaire vergadering: Aansluitend aan de Stemmingen: Regeling van werkzaamheden

  Regeling van werkzaamheden

  Besluit: Agenderen voor plenair debat. 

 18. 16 december 2020

  Procedurevergadering commissie voor Infrastructuur en Waterstaat (via videoverbinding)

  Procedurevergadering

  Besluit: Reeds aangemeld voor plenaire behandeling. 

 19. 16 december 2020

  Plenaire vergadering: Aanvang middagvergadering: Regeling van werkzaamheden

  Regeling van werkzaamheden

 20. 25 januari 2021

  Extra-procedurevergadering (groslijst controversieel verklaren)(via videoverbinding)

  Procedurevergadering

  Besluit: Controversieel verklaren. 

 21. 2 februari 2021

  Plenaire vergadering: Stemmingen

  Stemmingen

  Besluit: Controversieel verklaard (zie Besluit bij 35718-1) 

 22. 3 februari 2021

  Procedurevergadering commissie Infrastructuur en Waterstaat (via videoverbinding)

  Procedurevergadering

  Besluit: Dit wetsvoorstel is op 25 januari 2021 controversieel verklaard. 

 23. 9 februari 2021

  Plenaire vergadering: Regeling van werkzaamheden

  Regeling van werkzaamheden

 24. 10 februari 2021

  Procedurevergadering commissie Infrastructuur en Waterstaat (via videoverbinding)

  Procedurevergadering

 25. 11 februari 2021

  Plenaire vergadering: Aanvang middagvergadering: STEMMINGEN (over alle onderwerpen tot en met 10 februari)

  Stemmingen

 26. 2 februari 2022

  Procedurevergadering Infrastructuur en Waterstaat (hybride)

  Procedurevergadering

  Besluit: De plenaire behandeling voortzetten.  

 27. 24 maart 2022

  Plenaire vergadering: Aansluitend: Regeling van werkzaamheden

  Regeling van werkzaamheden

 28. 31 maart 2022

  Wetsvoorstel Publiekrechtelijke omvorming ProRail (hybride)

  Technische briefing

  Besluit: Behandeld. 

 29. 6 april 2022

  Procedurevergadering Infrastructuur en Waterstaat (hybride)

  Procedurevergadering

 30. 22 juni 2022

  Procedurevergadering Infrastructuur en Waterstaat

  Procedurevergadering

  Besluit: Betrekken bij de verdere behandeling van het wetsvoorstel. 

 31. 7 september 2023

  Extra procedurevergadering commissie Infrastructuur en Waterstaat (groslijst controversieel verklaren)

  Procedurevergadering

  Besluit: Controversieel verklaren. 

 32. 7 september 2023

  Plenaire vergadering: Aanvang middagvergadering: Regeling van werkzaamheden

  Regeling van werkzaamheden

 33. 24 januari 2024

  Procedurevergadering IenW

  Procedurevergadering

  Besluit: Het wetsvoorstel Publiekrechtelijke omvorming ProRail is op 7 september jl. door uw commissie controversieel verklaard. 

 34. 11 september 2024

  Procedurevergadering IenW

  Procedurevergadering

 35. 21 juli 2024

  Plenaire vergadering: Wijziging van de Spoorwegwet en enige andere wetten in verband met de omvorming van ProRail van een besloten vennootschap tot een publiekrechtelijk zelfstandig bestuursorgaan (Wet publiekrechtelijke omvorming ProRail) (35396)

  Plenair debat (wetgeving)

Documenten