Stemmingen over: moties ingediend bij het VAO Huiselijk geweld/Kindermishandeling

Plenaire vergadering 25 februari 2021

Motie van de leden Van den Hul en Bergkamp over de aanbevelingen van Regioplan ten hele overnemen

Besluit: Verworpen.

28345-238
Indiener K.A.E. van den Hul
Kamerlid, PvdA
+ 1 andere

Motie van de leden Van den Hul en Bergkamp over nader onderzoek naar factoren, risicogroepen, daderkenmerken en verhalen van slachtoffers van geweld achter de voordeur

Besluit: Aangenomen.

28345-239
Indiener K.A.E. van den Hul
Kamerlid, PvdA
+ 1 andere

Motie van de leden Van den Hul en Özütok over inventariseren welke extra tijdelijke (financiële) ondersteuning niet-overheidsorganisaties nodig hebben

Besluit: Aangenomen.

28345-240
Indiener K.A.E. van den Hul
Kamerlid, PvdA
+ 1 andere

Motie van het lid Van den Hul over een nationaal rapporteur voor de monitoring, aanpak en nationale regie van geweld achter de voordeur

Besluit: Verworpen.

28345-241
Indiener K.A.E. van den Hul
Kamerlid, PvdA

Motie van het lid Westerveld over ook kwetsbare jongeren betrekken bij de uitwerking van het Jeugdpakket en het Jeugdplan

Besluit: Aangenomen.

28345-242
Indiener E.M. Westerveld
Kamerlid, GroenLinks

Motie van het lid Van Gerven over onderzoeken onder welke voorwaarden opvang kan worden gerealiseerd voor kinderen die thuis onveilig zijn

Besluit: Aangehouden.

28345-243
Indiener H.P.J. van Gerven
Kamerlid, SP

Motie van het lid Van Gerven over een structurele oplossing voor voldoende budget voor de jeugdzorg

Besluit: Verworpen.

28345-244
Indiener H.P.J. van Gerven
Kamerlid, SP

Motie van het lid Peters over een uitgewerkt plan waarmee de jeugdwerkketen eenvoudiger en transparanter wordt

Besluit: Aangenomen.

28345-245
Indiener W.P.H.J. Peters
Kamerlid, CDA

Motie van het lid Bergkamp c.s. over een onafhankelijk onderzoek naar psychisch geweld

Besluit: Aangenomen.

28345-246
Indiener V.A. Bergkamp
Kamerlid, D66
+ 2 anderen

Motie van de leden Bergkamp en Van Beukering-Huijbregts over onderzoeken hoe hulpverlening bij geweld achter de voordeur meer digitaal kan worden ingericht

Besluit: Aangenomen.

28345-247
Indiener V.A. Bergkamp
Kamerlid, D66
+ 1 andere

Motie van het lid Wörsdörfer over de mogelijkheden voor online hulp aan slachtoffers van huiselijk geweld en kindermishandeling inventariseren

Besluit: Aangenomen.

28345-248
Indiener M. Wörsdörfer
Kamerlid, VVD

Motie van de leden Wörsdörfer en Bergkamp over onderzoeken of gender een rol heeft gespeeld bij geweld tegen vrouwen

Besluit: Vervallen in verband met verstrijken termijn.

28345-249
Indiener M. Wörsdörfer
Kamerlid, VVD
+ 1 andere
Naar boven