Voorstel van wet van de leden Snels en Van Weyenberg tot wijziging van het voorstel van wet van de leden Snels en Van Weyenberg houdende regels over de toegankelijkheid van informatie van publiek belang (Wet open overheid) (Wijzigingswet Woo) (35112)

Plenaire vergadering 26 januari 2021

Voorstel van wet van de leden Snels en Sneller tot wijziging van het voorstel van wet van de leden Snels en Sneller houdende regels over de toegankelijkheid van informatie van publiek belang (Wet open overheid) (Wijzigingswet Woo)

Besluit: Niet controversieel verklaren.

35112
Indiener B.A.W. Snels
Kamerlid, GroenLinks
+ 1 andere

Amendement van de leden Sneller en Buitenweg over het gebruik van documenten waarover het bestuursorgaan bij indiening van het verzoek nog niet beschikte

Besluit: Verworpen.

35112-19
Indiener J.C. Sneller
Kamerlid, D66
+ 1 andere

Gewijzigd amendement van het lid Van der Molen ter vervanging van nr. 15 over meer snelheid bij omvangrijke verzoeken

Besluit: Aangenomen.

35112-20
Indiener H. van der Molen
Kamerlid, CDA

Amendement van het lid Sneller over nadere voorschriften inzake het Adviescollege openbaarheid en informatiehuishouding

Besluit: Aangenomen.

35112-21
Indiener J.C. Sneller
Kamerlid, D66

Gewijzigd amendement van het lid Buitenweg c.s. ter vervanging van nr. 18 over behoud van openbaarheid voor taken die worden overgedragen aan het bestuur van een openbaar lichaam of een bedrijfsvoeringsorganisatie

Besluit: Aangenomen.

35112-22
Indiener K.M. Buitenweg
Kamerlid, GroenLinks
+ 2 anderen

Amendement van het lid Bisschop over het ongedaan maken van de uitbreiding naar de semipublieke sector

Besluit: Aangenomen.

35112-23
Indiener R. Bisschop
Kamerlid, SGP

Gewijzigd amendement van de leden Snoeren en Bisschop ter vervanging van nr. 17 over een absolute weigeringsgrond voor de openbaarmaking van bedrijfs- en fabricagegegevens

Besluit: Aangenomen.

35112-26
Indiener M.A.J. Snoeren
Kamerlid, VVD
+ 1 andere

Nader gewijzigd amendement van het lid Van der Molen ter vervanging van nr. 24 over openbaarmaking van geanonimiseerde persoonlijke beleidsopvattingen

Besluit: Aangenomen.

35112-27
Indiener H. van der Molen
Kamerlid, CDA