Motie ingediend bij het VSO Besluit tot wijziging van het Uitvoeringsbesluit WHW 2008

Plenaire vergadering 2 juli 2020

Motie van de leden Wiersma en Westerveld over terugvordering van een deel van de studievoorschotmiddelen als een goedgekeurd kwaliteitsplan ontbreekt

Besluit: Verworpen.

31288-862
Indiener A.D. Wiersma
Kamerlid, VVD
+ 1 andere