Wijziging begrotingsstaat van Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking

5 juli 2023, begroting – De Kamer debatteert met minister Schreinemacher (Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking) over wijzigingen in haar begroting die voortvloeien uit de Voorjaarsnota.

De grootste verandering in de begroting van Schreinemacher wordt veroorzaakt door een grotere instroom van asielzoekers dan was geraamd. De opvang van asielzoekers wordt het eerste jaar betaald uit het budget voor official development assistance (ODA). Omdat daar nu extra geld voor nodig is, moet de minister bezuinigen op andere posten voor ontwikkelingssamenwerking.

Bezuinigingen en lopende projecten

Thijssen (PvdA) maakt zich zorgen over bezuinigingen van 558 miljoen in dit jaar en 3,4 miljard in de komende jaren op het ODA-budget. Hij wil een garantie dat lopende projecten in bijvoorbeeld Syrië, Turkije en Soedan niet worden geschrapt.

Als je niet in ontwikkelingshulp investeert, ondermijn je het eigen asielbeleid, oordeelt Futselaar (SP). Wil de minister samen met de Europese partners in kaart brengen wat de gevolgen zijn van de toerekening van de kosten voor asielopvang aan het budget voor ontwikkelingssamenwerking, zo vraagt Hammelburg (D66).

Een greep uit de kas. Zo typeert Van der Lee (GroenLinks) het overhevelen van geld voor ontwikkelingshulp naar asielopvang in Nederland. Daarom wil hij ruim 300 miljoen uit de algemene middelen halen om onder meer de voedselzekerheid in arme landen te vergroten.

De kosten voor asielopvang zijn dermate hoog dat er flink moet worden herschikt in het ontwikkelingsbudget, reageert Schreinemacher. Nederland wil een betrouwbare donor blijven en breekt dus geen lopende contracten open. Het kabinet zal in de aanloop naar Prinsjesdag bekijken of er een kasschuif mogelijk is waarmee de bezuinigingen in 2023 kunnen worden verlicht.

Het is onrechtvaardig als de allerarmsten in de wereld het slachtoffer zijn van de asielopvang in Nederland, meent Van der Graaf (ChristenUnie). Daarom wil zij weten of er een plafond komt aan de fluctuaties in het ODA-budget. De brief daarover komt zo snel mogelijk naar de Kamer, maar de afstemming binnen het kabinet is nog niet rond, reageert de minister.

Strategische bestedingen

Klink (VVD) breekt een lans voor het strategisch besteden van geld aan landen rondom de EU, zoals Tunesië, Algerije maar ook Oekraïne. Het is goed dat Nederland investeert in de wederopbouw van scholen, de infrastructuur en de landbouw in dat land, meent de VVD'er.

Daar is Van Weerdenburg (PVV) het niet mee eens. Wat kost de hulp aan Oekraïne de Nederlandse belastingbetaler, vraagt zij zich af. Ook in Nederland zijn er mensen die niet kunnen rondkomen. Zij is daarom tegenstander van overheidssteun aan Oekraïne.

De Kamer zet het debat over de suppletoire begroting voort op 6 juli.

Zie ook: