Wijziging begroting Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking 2023

26 oktober 2023, begroting - De Kamer debatteert met minister Schreinemacher (Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking) over aanpassingen in haar begroting voor het lopende jaar.

Begrotingen kunnen in de loop van het jaar aangepast worden. De grootste wijziging in de begroting van minister Schreinemacher vloeit voort uit het hogere aantal asielzoekers. Omdat de opvang van deze groep in het eerste jaar betaald wordt uit het budget voor ontwikkelingssamenwerking, blijft er minder geld over voor andere zaken.

Budgetbeslag

Het idee was dat zo'n 10% van het geld voor ontwikkelingssamenwerking zou gaan naar asielopvang, maar dat is opgelopen naar 20% en dreigt nog verder te stijgen. Veel woordvoerders vinden dit ongewenst en pleiten voor een andere financiering, zodat er meer rust komt in de begroting.

Het oplopen van de kosten voor asielopvang heeft grote gevolgen voor het budget, erkent Schreinemacher. Maar de gekozen financiering mag volgens haar op basis van internationale afspraken. Het is aan een nieuw kabinet om hierover eventueel andere afspraken te maken.

Kasschuif

Voedselzekerheid en klimaatadaptatie. Seksuele en reproductieve gezondheid en rechten. Noodhulp, opvang van vluchtelingen en onderwijs voor hun kinderen. Voor dit soort onderwerpen dreigt er in 2023 minder geld te zijn door de hogere kosten voor asielopvang. Zo bleek het lastig om geld te vinden voor humanitaire hulp aan Gaza.

Verschillende woordvoerders willen in 2023 extra geld vrijmaken voor ontwikkelingssamenwerking, zodat er minder bezuinigd hoeft te worden op de "allerarmsten en allerkwetsbaarsten". Dat doen ze door met een zogenaamde kasschuif geld van latere jaren naar voren te halen. Van der Graaf (ChristenUnie) en Van den Brink (CDA) doen een voorstel voor 50 miljoen euro, Hammelburg (D66), Thijssen (PvdA, ook namens Groen Links) en Van Dijk (SP) voor 120 miljoen.

Het toepassen van een kasschuif is het nemen van een hypotheek op de toekomst, zegt Klink (VVD). Hij wijst erop dat er door het naar voren halen van geld de komende jaren minder geld beschikbaar is voor ontwikkelingssamenwerking. Bovendien zal er ook in die jaren mogelijk extra geld naar de asielopvang te gaan, zegt Schreinemacher, wat de budgetten nog verder verlaagd. Ook is het volgens haar lastig om het extra geld nog dit jaar op een goede manier uit te geven.

De Kamer stemt op 26 oktober over de gewijzigde begroting en de tijdens het debat ingediende moties.

Zie ook: