Wet versterken positie mbo-studenten besproken

3 maart 2020, wetsvoorstel – Minister Van Engelshoven (Onderwijs) wil de positie van mbo-studenten versterken. De Kamer debatteert over haar wetsvoorstel dat daarvoor een aantal maatregelen bevat.

Een mbo-studentenfonds, maatregelen voor zwangere mbo'ers en het afgeven van een mbo-verklaring. Met deze instrumenten versterkt de minister de positie van mbo'ers. Ook past zij de benaming aan: mbo'ers heten voortaan officieel studenten.

Het gaat om misschien wel de belangrijkste groep jongeren in ons land, zegt Bruins (ChristenUnie). Goed dat ze met dit wetsvoorstel wettelijk worden gelijkgesteld aan hun collega's in het hoger onderwijs, voegt Van Meenen (D66) toe.

Studentenfonds

Mbo-instellingen moeten een studentenfonds instellen. Daarmee kunnen zij studenten financieel ondersteunen die deelnemen aan een studentenraad of die studievertraging oplopen als gevolg van bijvoorbeeld ziekte, zwangerschap of een handicap.

Geldgebrek mag geen reden zijn om een studie te staken of niet te starten. Zo omschrijft de minister de reden voor instelling van een studentenfonds. Daarnaast wil zij met het fonds de medezeggenschap stimuleren. Dat laatste vindt Beertema (PVV) niet nodig. Deelnemen aan een studentenraad ziet hij als "een investering in jezelf".

Bruins (ChristenUnie) wil de beschikbare 10 miljoen voor studentenfondsen verdelen naar rato van het aantal studenten uit minimagezinnen. Dat is onmogelijk, reageert Van Engelshoven, want het bedrag wordt toegevoegd aan de totale middelen voor het mbo en die worden volgens een vaste systematiek verdeeld.

Laat de MBO Raad en de Jongeren Organisatie Beroepsonderwijs gezamenlijk afspraken maken over de vormgeving van de fondsen op de verschillende instellingen, raadt Van Meenen (D66) aan. Bisschop (SGP) stelt voor om zo veel mogelijk aan te sluiten bij het profileringsfonds in het hoger onderwijs.

Zwangere studenten

Van Engelshoven wil zwangere mbo-studenten ondersteunen en zwangerschapsverlof bieden. Hard nodig, vindt Kwint (SP), want zwangere studenten vallen vaak uit. Ook Bruins (ChristenUnie) is blij dat deze "moedige meiden" op deze manier hun opleiding kunnen voortzetten. Maar Beertema (PVV) wil "een zelfgekozen zwangerschap op je zestiende niet stimuleren".

Mbo-verklaring

Studenten die ondanks veel inspanningen toch uitvallen, bijvoorbeeld omdat één vak maar niet wil lukken, kunnen een zogeheten mbo-verklaring krijgen. Kuik (CDA) vindt het een onduidelijk voorstel. De verklaring, waarop staat welke vakken wél gevolgd zijn, is volgens de minister bedoeld om studenten "met een steuntje in de rug de arbeidsmarkt te laten opgaan".

Het effect van deze maatregel moet goed in de gaten worden gehouden, vindt Smals (VVD). Hij vreest namelijk voor devaluatie van het mbo-diploma en voor een toename van de groenpluk: het verschijnsel dat jongeren door bedrijven worden geworven voordat zij hun diploma behalen. We gaan daar jaarlijks bovenop zitten in de monitoring, reageert de minister.

Discriminatie

Stagediscriminatie van jongeren met een migratieachtergrond is hardnekkig, zeggen Van den Berge (GroenLinks) en Kuik (CDA). Zij willen een laagdrempelig meldpunt, bijvoorbeeld een app. De minister wil stagediscriminatie "met alle middelen bestrijden". Als studenten het nut inzien van een meldingsapp, zal zij zo'n app laten ontwikkelen.

Ongebruikte leermiddelen

Studenten mogen niet op kosten worden gejaagd doordat ze boeken moeten kopen "die het plastic niet eens uitkomen", zegt Kwint (SP). De kosten van niet gebruikte leermiddelen moeten worden vergoed, vinden ook Smals (VVD), Kuik (CDA) en Van den Berge (GroenLinks).

Voor de zomer komt er een evaluatie van de schoolkosten, zegt Van Engelshoven. Zij vindt dat mbo-instellingen geen onnodige leermiddelen moeten voorschrijven en anders de gemaakte kosten moeten terugbetalen. Afhankelijk van de evaluatie bekijkt zij of nadere regels nodig zijn.

Stagevergoeding

Het ene leer-werkbedrijf betaalt geen stagevergoeding, het andere betaalt een eerlijke vergoeding. Van den Berge (GroenLinks) wil dat leer-werkbedrijven schriftelijk vastleggen wat een reële stagevergoeding is, die wat hem betreft in ieder geval de onkosten van een student bedraagt.

De Kamer stemt op 10 maart over het wetsvoorstel en de tijdens het debat ingediende moties.

Zie ook:

  • Het overzicht van de laatste debatten in het kort
  • De geredigeerde woordelijke verslagen van Kamervergaderingen (het stenogram). Deze zijn maximaal vier uur na het uitspreken beschikbaar.
  • Kijk debatten terug via Debat Gemist
Naar boven