Wet medezeggenschap cliënten zorginstellingen 2018

12 september 2018, wetsvoorstel - Een aanpassing van de Wet medezeggenschap cliënten zorginstellingen versterkt de positie van cliëntenraden en maakt meer maatwerk mogelijk. De Kamer debatteert hierover met minister Bruins (Medische Zorg).

Bruins' wetsvoorstel regelt dat cliëntenraden over meer onderwerpen kunnen meepraten. Ze krijgen een instemmingrecht bij verschillende zaken, zoals catering en recreatie. Zorginstellingen worden daarnaast verplicht voldoende voorzieningen en financiële middelen ter beschikking te stellen aan cliëntenraden. Ook komt er een enquêterecht.

Centraal of lokaal?

Zorginstellingen hebben soms meerdere vestigingen. Minister Bruins gaat er in zijn wetsvoorstel van uit dat er in dat geval één centrale cliëntenraad is. Er kan worden besloten om een cliëntenraad per locatie in te stellen als daarom wordt gevraagd.

Het is belangrijk dat de medezeggenschap zo dicht mogelijk bij cliënten wordt georganiseerd, vinden Ellemeet (GroenLinks), Hijink (SP), Slootweg (CDA), Dik (ChristenUnie) en Kerstens (PvdA). Het uitgangspunt zou daarom volgens hen moeten zijn dat elke locatie een eigen cliëntenraad krijgt, tenzij men in overleg besluit om het anders te regelen.

Toezicht en bestuur

Geef cliëntenraden ook instemmingsrecht bij benoemingen van leden van het bestuur of de raad van toezicht, zo bepleit Hijink (SP). Maar Bruins vindt dat geen goed idee, onder andere omdat bestuur en raad van toezicht meer belangen moeten afwegen dan alleen die van cliënten.

Bergkamp (D66) wil in de wet vastleggen dat de cliëntenraad en de raad van toezicht minimaal één keer per jaar bij elkaar komen. Zo krijgt de raad van toezicht volgens haar beter inzicht in wat er speelt in een zorginstelling.

Fusies en instemmingsrecht

Moeten cliëntenraden ook instemmingsrecht krijgen bij fusies van zorginstellingen? Ellemeet (GroenLinks) en Hijink (SP) vinden van wel: een fusie raakt het leven en de toekomst van cliënten.

We moeten cliëntenraden niet belasten met strategische keuzes over bijvoorbeeld fusies, vindt Agema (PVV). Ook Stoffer (SGP) zet vraagtekens bij uitbreiding van het instemmingsrecht: een cliëntenraad moet niet op de stoel van de bestuurder gaan zitten.

Bureaucratie

Zorginstellingen met meer dan tien werknemers worden verplicht om een cliëntenraad in te stellen. Er ontstaat zo een bureaucratische laag die vooral gaat overleggen en vergaderen, waarschuwt Agema (PVV). Ook andere woordvoerders willen onnodige regeldruk en administratieve lasten voorkomen, vooral voor kleine zorgorganisaties.

  • Slootweg (CDA) en De Vries (VVD): kijk naar mogelijkheden voor kleine zorginstellingen om de inspraak anders vorm te geven

  • Stoffer (SGP): maak een uitzondering voor de eerstelijnszorg bij minder dan 25 werknemers

  • Bergkamp (D66) en De Vries (VVD): voorkom dat elke maatschap in een ziekenhuis een aparte cliëntenraad moet instellen

  • Kerstens (PvdA) en Dik (ChristenUnie): maak een uitzondering voor ouderinitiatieven voor kleinschalige woonvormen

Minister Bruins komt op een later moment met een algemene maatregel van bestuur. Daarin zullen eventuele uitzonderingen op de verplichting om een cliëntenraad in te stellen worden geregeld.

Het debat gaat op een later moment verder met de tweede termijn van de Kamer.

zie ook

  • Het overzicht van de laatste debatten in het kort

  • De geredigeerde woordelijke verslagen van Kamervergaderingen (het stenogram). Deze zijn maximaal vier uur na het uitspreken beschikbaar.

  • Kijk debatten terug via Debat Gemist