Wet kwaliteit incassodienstverlening

6 april 2022, wetsvoorstel - De Kamer debatteert met minister Weerwind (Rechtsbescherming) over een wetsvoorstel dat de kwaliteit van de incassodienstverlening moet verbeteren.

Onterechte vorderingen, hoge incassokosten, onheuse en agressieve bejegening van mensen met schulden. Om dit soort zaken tegen te gaan komt minister Weerwind met een wetsvoorstel om de kwaliteit van de private buitengerechtelijke incassodienstverlening te verbeteren. Dit wetsvoorstel regelt:

  • verplichte inschrijving van incassobureaus in een register
  • de mogelijkheid om kwaliteitseisen te stellen
  • een systeem van toezicht en handhaving
  • aanpak negatieve aspecten van verkoop van vorderingen en verdienmodel bij cumulatie termijnvorderingen

Incassobranche

Incassokosten hebben een functie, zeggen Ellian (VVD) en Ceder (ChristenUnie), omdat ze een prikkel vormen voor mensen die niet willen betalen. Maar ze pakken vaak onrechtvaardig uit voor mensen die niet kunnen betalen, omdat de kosten hoog kunnen oplopen. Ook door het opvoeren van kosten die helemaal niet mogen worden gerekend.

Kat (D66) is blij dat de beunhazerij in de branche wordt aangepakt. Incassobureaus zouden de problemen van mensen met schulden niet groter moeten maken, maar juist moeten bijdragen aan het oplossen ervan.

Het wetsvoorstel moet ervoor gaan zorgen dat schulden op een maatschappelijk verantwoorde wijze worden geïncasseerd, zegt minister Weerwind. Ook moeten schuldenaren beter verwezen worden naar het loket voor schuldhulpverlening.

Register en eisen

Het is goed dat er een register komt voor incassobureaus, zegt Van Kent (SP), en dat er eisen komen waaraan ze moeten voldoen om te worden toegelaten. Maar hij betwijfelt of het verstandig is om dit te doen via zelfregulering binnen de sector.

Ook Ellian (VVD) had liever gezien dat er concrete normen in het wetsvoorstel hadden gestaan waaraan incassobureaus moeten voldoen. Waarom heeft de minister daar niet voor gekozen?

Kwaliteitseisen worden niet aan de sector overgelaten, verzekert Weerwind. In een algemene maatregel van bestuur zullen deze worden uitgewerkt en verduidelijkt. Als een incassobureau niet in het register staat, mogen volgens de minister geen incassokosten in rekening worden gebracht.

Toezicht

De ACM, de AFM, de deken van advocaten en het BFT. Allemaal hebben ze al een rol in het toezicht op de incassobranche. En met dit wetsvoorstel krijgt ook de Inspectie JenV een taak als toezichthouder. Van Kent (SP) heeft daar twijfels over: wordt het zo geen ratjetoe?

De Inspectie JenV heeft ervaring met verschillende vormen van toezicht en beschikt over ervaren personeel, zegt minister Weerwind. Op basis van een aantal criteria heeft hij een keuze gemaakt tussen de inspectie en het BFT.

Overheid als schuldeiser

Verschillende woordvoerders vinden dat de overheid het goede voorbeeld moet geven. De overheid is een van de grootste schuldeisers, stelt Kat (D66) vast: welke regels legt zij zich zichzelf op? En hoe staat het met de herijking van de Rijksincassovisie, vraagt Ceder (ChristenUnie).

Als burgers schulden hebben bij verschillende overheidsorganisaties, zegt Weerwind, is het de bedoeling dat er één centrale betalingsregeling komt. Deze zal dan lopen via het Centraal Justitieel Incassobureau.

De Kamer stemt op 12 april over het wetsvoorstel en de tijdens het debat ingediende moties.

Zie ook: