Discussie over toekomst intensieve veehouderij

3 september 2014, debat - Hoe weeg je dierenwelzijn, milieu, volksgezondheid en economische belangen tegen elkaar af? De Kamer spreekt over de intensieve veehouderij.

In vergelijking met andere landen telt Nederland relatief veel landbouwhuisdieren, zoals varkens, kippen en koeien. Verdere intensivering van de landbouw is onontkoombaar, betoogt Bosman (VVD). De groei van de wereldbevolking en het schaarser worden van grondstoffen vragen volgens hem om een efficiƫntere productie van voedsel. Maar daarbij worden volgens Thieme (PvdD) de maatschappelijke kosten uit het oog verloren. Van Gerven (SP) wil daarom duidelijkere regels voor overlast, milieu en dierenwelzijn. Verduurzaming van de veehouderij is onontkoombaar, stellen Van Dekken (PvdA) en Schouw (D66). Laten we die handschoen gezamenlijk oppakken, zegt SGP'er Dijkgraaf.

Zorgen over negatieve effecten intensieve veehouderij
Stank en andere overlast voor omwonenden. Vervuiling van het milieu. Risico's voor de volksgezondheid door antibioticagebruik. Problemen met dierenwelzijn. Veel woordvoerders wijzen op negatieve gevolgen die intensieve veehouderij kan hebben. Er is bovendien geen draagvlak meer onder de bevolking, zegt Thieme: 70% is tegen intensivering. Van Gerven wil een nieuw vergunningensysteem om het aantal dieren te kunnen beperken. Bedrijven die willen uitbreiden, zo bepleit Klaver (GroenLinks), zouden moeten aantonen dat dit geen negatieve gevolgen heeft voor de natuur en de volksgezondheid.

Decentrale overheden krijgen misschien grotere rol
Staatssecretaris Dijksma (Economische Zaken) is bezig met een wetsvoorstel over dieraantallen en volksgezondheid. Op basis hiervan zouden decentrale overheden mogelijk gaan beslissen over de uitbreiding van veehouderijbedrijven. Die kunnen een goede afweging maken op basis van de lokale omstandigheden, verwacht Van Dekken. Maar zo wordt het welzijn van mens en dier over de schutting gegooid bij de gemeenten en provincies, stelt Thieme. Die zijn volgens Van Gerven, Dik (ChristenUnie) en Klaver vaak onvoldoende in staat om hun besluiten goed te onderbouwen. Graus (PVV) vreest dat dat dit leidt tot grote verschillen tussen regio's en onzekerheid voor burgers en boeren.

Boeren moeten een boterham kunnen verdienen
Welke gevolgen heeft het beperken van de intensieve veehouderij voor de boeren? Geurts (CDA) vreest het einde van veel gezinsbedrijven, doordat ze te weinig ruimte krijgen om uit te breiden en te ondernemen. Kleine familiebedrijven worden juist kapot geconcurreerd door grote "varkens- en kippenfabrieken", betoogt Thieme. Graus vindt dat er daarom een nieuw verdienmodel moet komen, waarbij er meer geld gaat naar de boeren en minder naar de retailers. De oplossing ligt volgens Dik in regionalisering van de landbouwproductie: geen import uit of export naar verre landen. In dat verband spreekt Schouw zich uit voor stimulering van de teelt van eiwithoudende gewassen.

Het debat gaat op een later moment verder met het antwoord van staatssecretaris Dijksma.

ZIE OOK:

  • Het overzicht van de laatste debatten in het kort
  • De geredigeerde woordelijke verslagen van Kamervergaderingen (het stenogram). Deze zijn maximaal vier uur na het uitspreken beschikbaar.