Strafbaarstelling gebruik persoonsgegevens voor intimiderende doeleinden

2 februari 2023, wetsvoorstel - Het gebruik van persoonsgegevens om iemand te intimideren wordt strafbaar. De Kamer debatteert met minister Yesilgöz (Justitie en Veiligheid) over het wetsvoorstel waarmee doxing moet worden aangepakt.

Hulpverleners, journalisten, wetenschappers en politici. Deze maar ook andere groepen worden steeds vaker het slachtoffer van doxing. Dat is het openbaar maken van persoonlijke en gevoelige informatie om iemand te intimideren. Het gaat bijvoorbeeld om adres, telefoonnummer, paspoort, werkgever, gegevens van familie of foto's van kinderen. Dit raakt aan onze fundamentele vrijheden en het functioneren van de democratische rechtsstaat, zegt Yesilgöz.

De aanleiding voor het wetsvoorstel is een motie van onder anderen Michon (VVD). Deze werd ingediend op 27 mei 2021 bij de behandeling van het wetsvoorstel over versterking van de strafrechtelijke aanpak van ondermijnende criminaliteit.

Strafmaat

Michon (VVD) is blij dat doxing nu strafbaar wordt. Maar de maximale straf die de minister in de wet wil opnemen, een jaar gevangenisstraf, vindt ze te laag. Daarom stelt ze voor om die te verhogen naar twee jaar. Ook Helder (PVV) pleit voor een hogere strafmaat, ook omdat het maximum voor opruiing vijf jaar is.

Doxing zou zwaarder bestraft moeten worden als die gericht is tegen mensen met een publieke taak, vinden Van der Staaij (SGP) en Kuik (CDA). Bij doxing tegen bijvoorbeeld politieke ambtsdragers, rechterlijke ambtenaren, advocaten, journalisten en politieambtenaren, zou dan een strafverzwaring van een derde moeten gelden.

In verhouding tot de strafmaxima voor andere misdrijven, zoals bedreiging, is een maximumstraf van een jaar passend, zegt de minister. Ze kan zich wel voorstellen dat er in ernstige gevallen behoefte is aan een hogere straf. In een verhoging naar twee jaar kan ze zich daarom vinden, maar als daar nog een strafverzwaringsgrond boven op komt, is het maximum niet meer proportioneel.

Ernstig

Doxing wordt strafbaar als er sprake is van ernstige overlast of hinder. Michon (VVD) wil dat doxing in alle gevallen strafbaar is, en stelt daarom voor om "ernstig" uit de wet te schrappen. Sneller (D66) heeft daar begrip voor, maar leidt dat niet tot veel meer zaken?

De drempel voor strafrechtelijke aansprakelijkheid zou te laag worden als "ernstig" wordt geschrapt, zegt Yesilgöz. Dit zou kunnen betekenen dat er meer meldingen komen, die extra werk opleveren voor de politie.

Campagne en meldpunt

Het is goed dat doxing strafbaar wordt, maar het is nog beter om het tegen te gaan, betoogt Mutluer (PvdA), ook om te voorkomen dat de strafrechtketen overbelast raakt. Daarom pleit ze voor een publiekscampagne, waarin ook gewezen kan worden op het in te richten meldpunt.

De bedoeling is om een laagdrempelig meldpunt op te richten, zegt Yesilgöz, waar onrechtmatige online content, zoals doxing, gemeld kan worden. De verwachting is dat dit medio 2024 volledig operationeel is. De suggestie voor een brede campagne neemt de minister niet over. Ze ziet meer in gerichte voorlichting, zoals via Mijn Cyberrijbewijs.

De Kamer stemt op 7 februari over het wetsvoorstel en de tijdens het debat ingediende moties .

Zie ook: