Initiatiefwet uitzonderen voorrang vergunninghouders, eerste termijn

31 mei 2022, initiatiefwetsvoorstel - Kops (PVV) wil af van de uitzondering in de Huisvestingswet op grond waarvan vergunninghouders voorrang kunnen krijgen bij huisvesting. De Kamer spreekt over zijn initiatiefwetsvoorstel.

Gemeenten hebben de mogelijkheid om asielzoekers met een verblijfsvergunning, oftewel vergunninghouders, voorrang te geven bij het toewijzen van een sociale huurwoning. Kops wil dat hieraan een einde komt, gezien de voortslepende krapte op de woningmarkt, het afgenomen aantal sociale huurwoningen en de toegenomen wachtlijsten.

Steun

Volkshuisvesting en open grenzen gaan niet samen, denkt De Graaf (PVV). Er zou daarom een einde moeten komen aan de voorrang voor vergunninghouders, die hij ziet als "discriminatie van Nederlanders op de woningmarkt".

Jansen (FVD) noemt het initiatief een "sieraad van eenvoud" ten gunste van de Nederlandse bevolking, vooral voor jonge mensen die op zichzelf willen wonen of een gezin willen starten maar die niet aan een eigen woning kunnen komen.

Met het initiatief-Kops wordt een deel van het onrecht op de woningmarkt weggenomen, denkt Goudzwaard (JA21). Maar hij spreekt van "dweilen met de kraan open" zolang het kabinet niet doet aan "instroombeperking".

Het verlenen van voorrang aan statushouders zaait wantrouwen en verdeeldheid in de samenleving, zegt Van der Plas (BBB). Daarom kan zij het initiatief steunen. Maar het kabinet zou vooral een einde moeten maken aan de "stikstofpuinhoop" en meer woningen moeten bouwen.

Het beleid rond de huisvesting van migranten toont aan dat er een enorme kloof is tussen de bestuurders en de mensen in het land, zegt Van Haga (Groep Van Haga). Hij vindt dat het Vluchtelingenverdrag te veel in het voordeel van vluchtelingen wordt geïnterpreteerd.

Kritiek en vragen

Ook als het initiatiefwetsvoorstel wordt aangenomen, moeten gemeenten nog voldoen aan de taakstelling om vergunninghouders te huisvesten, zeggen Geurts (CDA) en Bisschop (SGP). Zij willen niet tornen aan de vrijheid van gemeenten om zelf groepen aan te wijzen die met urgentie gehuisvest moeten worden.

De dwingende voorrangsregeling is mede op initiatief van de VVD al geschrapt in 2017, benadrukt De Groot (VVD). Een verbod op voorrang zou geen echte oplossing bieden. De VVD'er wil dat het kabinet meer werk maakt van flexwoningen en vraagt zich af waarom Kops ook dergelijke tijdelijke huisvesting onder zijn initiatief laat vallen.

Zondebok

Vergunninghouders worden door het initiatief tot zondebok gemaakt voor de problemen op de woningmarkt, aldus Podt (D66). Zij vreest dat de succesvolle integratie van vergunninghouders in het geding komt als zij te lang moeten wachten op een woning.

Het voorstel is gebouwd op valse tegenstellingen en xenofobe retoriek, stelt Simons (BIJ1). De situatie van asielzoekers is volgens haar bovendien anders dan die van reguliere woningzoekenden. Zij moesten vluchten, waardoor zij tot een kwetsbare groep behoren en voor voorrang in aanmerking zouden moeten komen.

Het debat over het initiatiefwetsvoorstel gaat op een later moment verder met de reactie van de initiatiefnemer en minister De Jonge (Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening) op de eerste termijn van de woordvoerders.

Zie ook: