Energieakkoord moet zorgen voor transitie

13 januari 2015, debat - Het in september 2013 gesloten energieakkoord moet bijdragen aan de transitie naar duurzame energie. De Kamer bespreekt de stand van zaken met de ministers Kamp (Economische Zaken) en Blok (Wonen).

In het energieakkoord hebben overheid, werkgevers, vakbeweging en natuur- en milieuorganisaties afspraken gemaakt over energiebesparing, duurzame energie en klimaatbeleid. Het doel is om te komen tot een betaalbare en schone energievoorziening. Leegte (VVD) en Jan Vos (PvdA) zijn positief. Maar Van Tongeren (GroenLinks), Smaling (SP), Ouwehand (PvdD), Van Veldhoven (D66) en Dik (ChristenUnie) stellen dat er meer moet gebeuren om de (Europese) doelstellingen te halen. De minister wil echter niet morrelen aan het gesloten akkoord, om te voorkomen dat partijen afhaken. De afspraken leiden tot verspilling van belastinggeld en hoge kosten voor huishoudens, vreest Klever (PVV).

Windenergie leidt tot discussie

Om het percentage duurzame energie te verhogen zullen er extra windmolens moeten worden gebouwd. Maar het op deze manier opwekken van energie is duur en leidt tot een welvaartsverlies van 5 tot 6 miljard, zegt Klever. Mulder (CDA) is wel positief over windenergie, maar bij de bouw van molens op land is draagvlak bij omwonenden voor haar een voorwaarde. Ook Smaling, die wijst op de weerstand in het noorden van het land, benadrukt het belang hiervan. Een mogelijke oplossing is om meer windmolens op en langs de Afsluitdijk te bouwen. Kamp wil niet vooruitlopen op een hierover te nemen besluit.

Nut bijstook biomassa betwijfeld

Het in kolencentrales meestoken van hout en andere biomassa kan het gebruik van fossiele energiebronnen beperken. Maar volgens Ouwehand is dit geen duurzame oplossing, omdat voor de productie van de biomassa veel land nodig is. Dik is het daarmee eens: het is een stap terug in de tijd. Er is discussie mogelijk over wat duurzame energie is, erkent Kamp, maar in een Europese richtlijn is vastgelegd dat ook bijstook eronder valt. Als er dan toch hout wordt meegestookt, moet dat in ieder geval wel gecertificeerd zijn, vindt Van Veldhoven. Vos is het daarmee eens, maar in de ogen van Leegte voegt het weinig toe.

Hoop op technologische innovaties

Het opwekken van duurzame energie is nu nog veel duurder dan het verstoken van fossiele bronnen. Verschillende woordvoerders verwachten echter dat dit in de toekomst anders wordt door nieuwe wetenschappelijke ontdekkingen. Laat de markt gewoon zijn werk doen, bepleit Klever. Mulder suggereert om de bestaande subsidieregelingen meer te richten op energie-innovaties. De overheid zou moeten deelnemen in duurzame energieprojecten, zegt Van Tongeren. Een voorbeeld dat verschillende woordvoerders noemen is blue energy: energie opwekken door het mengen van zoet en zout water. Deze technologie moet zich nog wel bewijzen, reageert Kamp, en Nederland is het enige land dat er onderzoek naar doet.

De Kamer stemt 20 januari over de ingediende moties.

Zie ook:

  • Het overzicht van de laatste debatten in het kort
  • De geredigeerde woordelijke verslagen van Kamervergaderingen (het stenogram). Deze zijn maximaal vier uur na het uitspreken beschikbaar.
Naar boven