De Omgevingswet, die naar verwachting in 2021 in werking treedt, is bedoeld om regels voor ruimtelijke ontwikkeling te vereenvoudigen en samen te voegen. Dat geldt ook voor de geluidregels voor infrastructuur, industrieterreinen en geluidgevoelige gebouwen en locaties, die nu vooral zijn vastgelegd in de Wet geluidhinder en de Wet milieubeheer.

We bouwen stap voor stap aan een nieuw stelsel, aldus Ollongren, waarbij een balans gezocht wordt tussen beschermen en ontwikkelen. Belangrijke doelen zijn:

  • inzichtelijk, voorspelbaar en gemakkelijk in het gebruik
  • meer samenhang in beleid, besluitvorming en regelgeving
  • meer afwegingsruimte voor overheden
  • snellere en betere besluitvorming

Gelijkwaardig beschermingsniveau

Het nieuwe stelsel moet gemiddeld ten minste een gelijkwaardige bescherming bieden tegen geluidbelasting door weg- en railverkeer en industrie. Er zijn vragen over hoe dit in de praktijk uitpakt.

De invoering van de Omgevingswet zou beleidsneutraal zijn, zegt Ziengs (VVD). Maar het lijkt er volgens hem toch op dat geluidsnormen aangescherpt worden. Hij waarschuwt voor de gevolgen daarvan voor het bedrijfsleven, en de mogelijkheden voor stadsvernieuwing en woningbouw. Het gelijkwaardige beschermingsniveau betekent niet dat alle normen precies hetzelfde blijven, zegt Van Veldhoven: anders is vereenvoudiging niet mogelijk.

De Omgevingswet zorgt voor een decentralisatie naar lagere overheden, denkt Smeulders (GroenLinks). Wordt het dan niet lastiger om minimumnormen vast te stellen en te handhaven? Gemeenten kunnen in een gelijke situatie anders oordelen, denkt ook Von Martels (CDA), wat kan zorgen voor ongewenste ongelijke behandeling.

Volgens de minister is de decentralisatie door het nieuwe stelsel zeer beperkt. Maar de situatie in Amsterdam kan anders zijn dan die in Appingedam, zegt de staatssecretaris: er is ruimte voor een lokale afweging.

De bescherming van burgers moet overal gelijkwaardig zijn, betoogt Van Eijs (D66). Daarom is het volgens haar belangrijk dat participatie en inspraak goed geregeld zijn. Het is de bedoeling dat mensen eerder en beter worden geïnformeerd, verzekert Ollongren.

Volksgezondheid

Verschillende woordvoerders wijzen op onderzoek van onder andere de Wereldgezondheidsorganisatie naar de effecten van geluid. Een te hoge geluidsbelasting kan bijvoorbeeld leiden tot slaapproblemen, stress, hoge bloeddruk en hart- en vaatziekten.

Zijn de bevindingen van de Wereldgezondheidsorganisatie reden om geluidsnormen aan te scherpen? De gezondheidsschade door geluidsoverlast is groter dan eerder werd gedacht, benadrukt Smeulders (GroenLinks). Ook Van Eijs (D66) en Von Martels (CDA) vragen naar gezondheidsaspecten. De staatssecretaris wil een lopend RIVM-onderzoek hiernaar afwachten.

Waarom zijn er geen striktere geluidsnormen voor windmolens? Van Gerven (SP) wijst erop dat grote windparken en hoge windmolens zorgen voor overlast door laagfrequent geluid. Neem een voorbeeld aan Denemarken, suggereert de SP'er, waar hiervoor strenge normen gelden vanwege de volksgezondheid. In Nederland kijken we naar de totale geluidsbelasting en niet specifiek naar laagfrequent geluid, antwoordt Van Veldhoven.

De Kamer stemt op 2 juli over het wetsvoorstel en de ingediende moties.

Zie ook:

  • Het overzicht van de laatste debatten in het kort
  • De geredigeerde woordelijke verslagen van Kamervergaderingen (het stenogram). Deze zijn maximaal vier uur na het uitspreken beschikbaar.
  • Kijk debatten terug via Debat Gemist