Beschrijving van de casus die de tijdelijke commissie ICT onderzoekt

De onderzochte projecten vangen aan vanaf eventuele haalbaarheidsstudies voorafgaand aan de startdatum van het ICT-project tot en met eventuele evaluaties/reviews/audits na de implementatie ervan. De casus zijn hieronder nader omschreven, inclusief het daarbij horende tijdpad.

1. Modernisering Gemeentelijke Basisadministraties (mGBA)

Het programma Modernisering GBA moderniseert het GBA-stelsel, realiseert de (ICT-voorzieningen voor) de Basisregistratie Personen (BRP), draagt zorg voor de migratie van het oude naar het nieuwe stelsel en ondersteunt de implementatie bij gemeenten en afnemers. Op termijn vervangt de BRP de huidige gemeentelijke basisadministraties (GBA). Het doel van de BRP is om kwalitatief hoogwaardige persoonsgegevens bij te houden en te verstrekken aan overheidsorganisaties en aangewezen instellingen en personen.

Tijdpad
Start: 1/1/2001
Beoogde einddatum: 2013, waarna afnemers en gemeenten drie jaar de tijd hebben om aan te sluiten.

2. EPD

Het landelijk Elektronisch Patiënten Dossier (EPD) is een virtueel dossier dat het uitwisselen van medische gegevens op landelijke schaal op een veilige en betrouwbare manier mogelijk moest maken. Het landelijke project startte met twee onderdelen, het elektronisch medicatiedossier (EMD) en het waarneemdossier huisartsen (WDH). In 2011 heeft de Eerste Kamer de wet op het EPD verworpen en de minister van VWS verzocht de betrokkenheid te beëindigen. Momenteel wordt een nieuw systeem ontwikkeld waarmee zorgverleners informatie kunnen uitwisselen over patiënten en medicijngebruik, de zogeheten zorginfrastructuur. Ook Inschrijvers die betrokken zijn bij de huidige ontwikkeling van deze zorginfrastructuur worden van deze aanbesteding uitgesloten.

Tijdpad landelijk EPD
S
tart: 1/1/2006
Gestopt: april 2011

3. Tunnels A73

De aanleg van de Roertunnel en de Swalmentunnel in de Rijksweg 73 ( “de ruggengraat van Limburg”) ging gepaard met vertragingen en kostenoverschrijdingen. De tunnels zijn in februari 2008 beperkt opengegaan, omdat de technische installaties nog niet gereed waren. De oplevering, besturing en de koppeling van de 50 tunneltechnische installaties bleken veel complexer dan vooraf gedacht. Veiligheidssystemen konden niet conform eisen functioneren. Pas vanaf december 2009 konden de tunnels volledig worden opengesteld.

Tijdpad
Start: 1995
Gereed: eind 2009

4. C2000

C2000 is een digitaal communicatiesysteem voor hulpverleningsdiensten, waarvan de hulpverleningsdiensten van politie, brandweer, ambulancediensten, bepaalde onderdelen van het ministerie van Defensie zoals de Koninklijke Marechaussee en de aan hun gelieerde organisaties gebruik maken. Met C2000 kunnen hulpverleners met de meldkamer en met elkaar communiceren bij het dagelijks werk en grootschalige incidenten en rampen. Met C2000 heeft voor 95% een landelijke dekking (buitenshuis).

Tijdpad
Start: juli 1995 (haalbaarheidsstudie)
Beoogde einddatum: eind 2013

5. OV-chipkaart

De OV-chipkaart is een elektronische betaalpas voor het openbaar vervoer. Reizigers kunnen door het opladen van het saldo op hun kaart (of downloaden van een reisproduct zoals een abonnement) in- en uitchecken bij een kaartlezer op trein- en metrostations reizen via trein, bus en tram. De vervoersbedrijven NS, RET, het Amsterdamse GVF, de Haagse HTM en streekvervoerder Connexxion (verenigd in TransLink Systems) hebben in eerste instantie hiervoor het initiatief genomen. Trans Link Systems is in 2001 opgericht en in 2012 is de landelijke invoering voltooid. Uiteindelijk zal de OV-chipkaart alle openbaar vervoersbewijzen moeten gaan vervangen.

Tijdpad
S
tart: 2001
Gereed: 2012

6. RDW: casus RDW “van mainframe naar Winframe”

De RDW voert wettelijke taken uit die voortkomen uit beleid en regelgeving van het ministerie van Infrastructuur en Milieu. De RDW voert deze taken, op het gebied van toelating van voertuigen en onderdelen daarvan, toezicht en handhaving, registratie, informatieverstrekking en documentafgifte, uit in nauwe samenwerking met diverse partners in de mobiliteitsketen. ICT is een cruciale schakel in de dienstverlening van de RDW. In 2011 is een groot en langlopend ICT-project met succes en zonder storingen in de dienstverlening afgerond. Dit betreft de migratie van het interne ICT-platform van mainframe naar Winframe.

Tijdpad
Start: 1/11/2002
Gereed: 31/12/2011

7. UWV: casus Werk.nl

Het doel van Werk.nl is dat het klantcontact via de face-to-face dienstverlening van het UWV vervangen wordt door e-diensten. De website Werk.nl van het UWV ondersteunt werkzoekenden bij het zoeken naar werk. De belangrijkste diensten die via de website Werk.nl worden aangeboden zijn het aanvragen van een WW- of bijstandsuitkering, het inschrijven als werkzoekende, vacatures zoeken en het opzetten van de Werkmap, een persoonlijke pagina op Werk.nl.

Tijdpad
Start: najaar 2001
Gereed: werk.nl is een lopend ICT-project

Naar boven