Uitgelicht : Woondeals

De vaste commissie voor Binnenlandse Zaken vergadert op woensdag 29 januari 2020 van 15.00 tot 17.00 uur over de zogeheten woondeals. Namens het kabinet is de minister voor Milieu en Wonen, Stientje van Veldhoven-van der Meer, aanwezig.

Volg live

Het overleg over de Woondeals is in de Suze Groenewegzaal. Via deze website kunt u live meekijken of meeluisteren.

Agenda

U kunt de stukken doornemen die bij deze vergadering horen. Zodra het woordelijk verslag van de vergadering klaar is, kunt u dit verslag ook via deze link lezen.

Aandacht voor woningbouw in regeerakkoord van het derde kabinet-Rutte

Over woningbouw nam kabinet Rutte-III de volgende passage op in het regeerakkoord (oktober 2017):

'Het kabinet zal in overleg met medeoverheden, woningcorporaties en andere stakeholders afspraken maken over het aanjagen van de woningbouwproductie. Dat het aanbod van woningen traag reageert op de aantrekkende vraag, is deels inherent aan het bouwproces, maar deels ook het gevolg van onnodig belemmerend overheidsbeleid. In de afspraken willen we belemmeringen zoveel mogelijk wegnemen. Daarnaast moet regionaal maatwerk mogelijk zijn, zowel in grote steden als regio’s met demografische krimp en leegstand.'Woondeals

De in het regeerakkoord genoemde afspraken hebben in de eerste helft van 2019 geleid tot de zogeheten woondeals, regionale afspraken die vooral moeten helpen de krapte op de woningmarkt terug te dringen. Door intensievere samenwerking tussen provinciale en lokale overheden, bedrijfsleven en de Rijksoverheid moet de woningbouwproductie versneld worden.

Naast aandacht voor woningbouw gaat het in de woondeals ook om een samenhangende gebiedsontwikkeling, een bredere verstedelijkingsstrategie en het verbeteren van de leefbaarheid in specifieke wijken.

Vijf concrete voorbeelden

Tot nu toe zijn er door minister Ollongren vijf woondeals gesloten met grote stedelijke regio’s: Groningen, het Stedelijk Gebied Eindhoven, de Zuidelijke Randstad (Den Haag, Rotterdam, Leiden etc.), Regio Utrecht en de Metropoolregio Amsterdam. De nationale overheid ondersteunt de deals met kennis, aanpassingen in wet- en regelgeving en geld.

In het algemeen overleg zullen de Tweede Kamerleden met de minister de voortgang en resultaten van de woondeals bespreken.