Uitgelicht : Wonen, werken en recreëren

De commissie voor Binnenlandse zaken overlegt op 24 september 2020 van 13.00 tot 16.00 uur over de Nationale Omgevingsvisie, de NOVI. Hiervoor komt minister Ollongren van Binnenlandse Zaken naar de Kamer.

Volg live

Het overleg is in de Thorbecke-zaal van de Tweede Kamer. Via deze website kunt u live meekijken of meeluisteren. Of kijk via de app en website Debat Direct.

Agenda en verslag

U kunt alle stukken doornemen die bij deze vergadering horen. Zodra het woordelijk verslag van het overleg klaar is, kunt u dit ook via deze link lezen.

Leefomgeving in de toekomst

Klimaatverandering, energietransitie, circulaire economie, bereikbaarheid en woningbouw zullen Nederland flink veranderen. Om deze grote vraagstukken aan te pakken, is samenwerking tussen provincies, gemeenten, waterschappen en maatschappelijke instellingen nodig. Het Rijk stuurt deze aanpak. Daarvoor is de Nationale Omgevingsvisie (NOVI) opgesteld. Daarin staat bijvoorbeeld dat we in 2050 in een land willen wonen dat gezond en klimaatbestendig is, met schone lucht, schoon water en een schone bodem en veel ruimte voor groen en water. En waar het goed wonen, werken en recreëren is. De NOVI is op 11 september 2020 naar de Tweede Kamer gestuurd.

Naar een eenvoudiger omgevingsbeleid: de Omgevingswet

De Nationale Omgevingsvisie en de bijbehorende Uitvoeringsagenda starten in 2021 en vallen onder de Omgevingswet als deze in werking treedt.

Er zijn de afgelopen jaren steeds meer wetten en regels op het gebied van de inrichting van Nederland gekomen. Omdat de overheid van mening is dat dit te ingewikkeld en onoverzichtelijk werd, is de Omgevingswet gemaakt. Alle wetten voor de leefomgeving zijn gebundeld in deze ene wet. De Omgevingswet treedt op 1 januari 2022 in werking.

Uitvoering van de Nationale Omgevingsvisie (NOVI)

In de Uitvoeringsagenda staat hoe het Rijk, samen met alle betrokken overheden en andere partijen de doelen voor een goede leefomgeving wil bereiken. Daarvoor zijn programma’s opgesteld, bijvoorbeeld: Programma Energiehoofdstructuur, Programma Gezonde Leefomgeving en het Nationaal Programma Landelijk Gebied.

Een voorbeeld is gezondheid. De ideale leefomgeving zet mensen aan tot bewegen (sporten, fietsen, wandelen), spelen, ontspannen en het ontmoeten van anderen. Meer (stedelijk) groen, waterspeelplaatsen, fiets- en wandelpaden, zitbankjes, groene schoolpleinen en rookvrije gebieden zijn daarvoor nodig.

De regionale aanpakken worden beschreven in Omgevingsagenda's en regionale verstedelijkingsstrategieën. Elke vier jaar wordt bekeken wat de ontwikkelingen zijn, wat de voortgang van de uitvoering is en of aanpassingen in beleid en aanpak noodzakelijk zijn.

Alle plannen moeten rekening houden met de natuur, gezondheid, milieu en duurzaamheid.