Uitgelicht : Weidevogels

De commissie voor Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit houdt op donderdag 11 februari van 14.00 tot 16.00 uur een overleg over de initiatiefnota 'Weidse blik op de weidevogels' van het lid Von Martels over een aanpak van het beheer van weidevogels. Demissionair minister Carola Schouten van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit komt daarvoor naar de Kamer.

Live volgen

Het overleg vindt plaats in de Thorbeckezaal van de Tweede Kamer. Via deze website kunt u live meekijken of meeluisteren. Of kijk via de app en website Debat Direct.

Agenda en verslag

U kunt alle stukken doornemen die bij deze vergadering over de initiatiefnota horen. Zodra het woordelijk verslag van het overleg klaar is, kunt u dit ook via deze link lezen.

De grutto en andere weidevogels

Er broeden nergens zoveel weidevogels als in Nederland. Daarom is het extra belangrijk dat Nederland deze vogels beschermt. Maar er is een behoorlijke achteruitgang van de weidevogelpopulatie in Nederland. Sinds de jaren zestig van de vorige eeuw daalt het aantal weidevogels al. Voor de Nationale Vogel, de grutto, was 2020 is het slechtste jaar ooit. Meer dan 85 procent van de Europese gruttopopulatie broedt in de weidegebieden van Nederland. Maar nog geen één op de tien broedparen dat een nest had, wist z'n jongen te behouden. Ook met andere weidevogels, zoals de veldleeuwerik, kievit, tureluur, wulp, slobeend en scholekster, gaat het niet goed.

Maatregelen

Er is minder ruimte voor de ontwikkeling van de weidevogels door intensiever grondgebruik van de boeren en een verlaagde grondwaterstand. Veel boeren willen hun land wel weidevogelvriendelijk inrichten, maar hebben het geld niet om dat te realiseren. Daarnaast neemt het totale oppervlak aan grasland af, en neemt het aantal roofdieren (predatoren) toe dat vooral de kuikens van de weidevogels opeet. Predatoren zijn onder andere vossen, steenmarters, kraaien en roofvogels.

Om de stand van de weidevogels te verbeteren, zullen de volgende maatregelen genomen moeten worden:

• Zorgen voor (meer aaneengesloten) kruidenrijk grasland zodat er voldoende voedsel te vinden is. Dat houdt in dat er later en minder kort gemaaid wordt en minder mest op het land komt. Daarnaast het gedeeltelijk onder water zetten van het grasland in het voorjaar. Dat zorgt voor meer voedsel, maar ook dat kleine roofdieren minder goed bij de nesten kunnen komen.

• Ondersteuning door middel van geld en kennis aan de eigenaren van het boerenlandschap. Het voorstel is om extra budget vrij te maken voor het Agrarisch Natuur en Landschapsbeheer (ANLb). Daarnaast kan de provincie financieel bijdragen, en kan de boer weidevogelvriendelijke zuivel verkopen.

• Predatorenbeheer versterken, bijvoorbeeld door verruiming van de regels om op steenmarters en vossen te jagen.

Het combineren van bovenstaande maatregelen zal het meeste effect hebben. De landelijke overheid zal hier een belangrijke rol in moeten spelen.