Uitgelicht : Sociale veiligheid in het onderwijs

De vaste commissie voor Onderwijs, Cultuur en Wetenschap houdt op woensdag 22 januari 2020 van 10:15 tot 13.15 uur een algemeen overleg met de ministers Van Engelshoven en Slob over de Sociale Veiligheid in het onderwijs.

Volg live

Het algemeen overleg vindt plaats in de Groen van Prinstererzaal. Via deze website kunt u live meekijken of meeluisteren.

Agenda

U kunt de stukken doornemen die bij deze vergadering horen. Zodra het woordelijk verslag van het overleg klaar is, kunt u dit via deze link lezen. Recentelijk heeft de commissie de minister verzocht om ook het onderwerp digitale veiligheid onderdeel van het debat te laten zijn.

Leren van incidenten

In de Kamer is onder andere op 27 maart 2019 en 2 april 2019 uitgebreid gesproken over de veiligheid van het onderwijspersoneel en over een aantal specifieke incidenten. Elk incident is er één te veel, maar tegelijkertijd is het zo dat incidenten tussen leerlingen en onderwijspersoneel nooit helemaal voorkomen kunnen worden. Het is daarom belangrijk dat instellingen en scholen weten hoe ze moeten reageren en dat zij leren van ieder incident.

Incidenten met filmpjes

Het onbeperkt delen van beelden waarop iemand duidelijk te herkennen is mag niet. Je mag ook geen beelden delen die een bedreiging kunnen zijn of die beledigend zijn voor de persoon in kwestie. Scholen moeten hun leerlingen mediawijsheid bijbrengen. Dat wil zeggen dat ze leerlingen moeten leren wat je wel en niet mag doen met filmpjes en dergelijke.

Monitoren

Het ministerie van OCW laat elke twee of drie jaar een monitoronderzoek doen om een goed beeld te krijgen hoe het zit met de sociale veiligheid op scholen. Er wordt ook gekeken naar de ervaren veiligheid van lhbt-leerlingen en leraren. Er komt een apart onderzoek waar beter kan worden gekeken naar de transgenderjongeren.

De laatste jaren wordt er minder meegedaan door scholen aan het monitoren. Daardoor worden de resultaten minder goed. Er wordt dan ook onderzocht hoe het in de toekomst beter kan.

Lhbti-acceptatie

In lerarenopleidingen is acceptatie van seksuele en genderdiversiteit opgenomen in het lesprogramma. Er wordt nu gesproken met de universiteiten en hogescholen over wat die kunnen doen op dit gebied.

Veiligheid vraagt blijvende aandacht

Veiligheid is belangrijk. Een veilige werkomgeving draagt bij tot een betere onderwijskwaliteit. Alleen als je je veilig voelt kun je leren én kun je goed je werk doen. Scholen en instellingen moeten meer aandacht moeten besteden aan de aspecten waar zij als werkgever verantwoordelijk voor zijn. Zo zullen scholen moeten bepalen waar grenzen liggen en wanneer ze aangifte doen van incidenten en leerlingen/personeel moeten ondersteunen bij het doen van aangifte.

De ministers zullen het onderwerp dan ook nadrukkelijk agenderen voor bestuurlijk overleg met de raden. De evaluatie van de Wet sociale veiligheid staat gepland voor het tweede kwartaal van 2020.

Intimidatie en wangedrag in de wetenschap

De afgelopen tijd zijn er mede naar aanleiding van de #metoo-beweging steeds meer gevallen van intimidatie en wangedrag bekend geworden in de wetenschap. Ook hier moeten maatregelen worden genomen, omdat het van groot belang is dat universiteiten een veilige en inclusieve werkomgeving vormen.

De belangrijkste maatregel is een pilot met de ombudsfunctie. Verschillende universiteiten hebben een ombudspersoon aangesteld. In de loop van dit jaar komt er een eindevaluatie.De universiteiten nemen verder nog een reeks andere maatregelen om intimidatie en wangedrag tegen te gaan.

In de toekomst moet door verdere stappen - zoals het opnemen van de ombudsfunctie in de cao, een nationaal actieplan voor meer diversiteit in de wetenschap en een onderzoek naar de aanpak en preventie van intimidatie - een cultuur ontstaan die intimidatie voorkomt.