Uitgelicht : Milieuhandhaving en -toezicht

De commissie voor Infrastructuur en Waterstaat organiseert op dinsdag 18 mei 2021 van 17.00 tot 18.00 uur een technische briefing over het eindrapport ‘Om de leefomgeving’ van de Adviescommissie vergunningverlening, toezicht en handhaving (VTH). Namens die adviescommissie zullen de heer Van Aartsen (voorzitter), mevrouw Dalm en mevrouw Van Loon een toelichting geven.

Volg live

Het gesprek zal via een videoverbinding plaatsvinden in de Vondelingkamer. Via deze website kunt u live meekijken of meeluisteren. Of kijk via de handige app en website Debat Direct.

Het advies van de commissie

U kunt hier de aanbiedingsbrief van de staatssecretaris en het adviesrapport van de commissie doornemen die bij deze presentatie horen.

Omgevingsdiensten als gangmaker voor het bestuur

“De diensten die in Nederland controleren of bedrijven zich aan de milieuregels houden, functioneren niet goed. Dat leidt tot onnodige milieu-, gezondheids- en economische schade. Die schade is soms onherstelbaar of kan alleen met veel moeite en tegen hoge kosten voor de belastingbetaler hersteld worden”, concludeert de Adviescommissie Vergunningverlening, Toezicht en Handhaving (VTH) in dit rapport over deze omgevingsdiensten. 

Kritiek

Volgens de adviescommissie is van een in 2014 ingevoerde leidraad, de ‘Landelijke Handhavingsstrategie’, die ervoor moet zorgen dat omgevingsdiensten op dezelfde manier controleren, handhaven en toezicht houden is nog weinig terechtgekomen. De aanpak van de omgevingsdiensten verschilt nog vaak. Dat komt door een te groot takenpakket van de diensten, aldus de commissie.

Verder blijkt uit het onderzoek dat de informatie-uitwisseling en de kennisontwikkeling bij de omgevingsdiensten onder de maat is voor het opbouwen van deskundigheid en voldoende specialisatie. Over de gebrekkige informatie-uitwisseling en het ontbreken van een  overzicht van bedrijven die gecontroleerd worden was de Algemene Rekenkamer eerder in 2021 ook al zeer kritisch.

Adviezen

De commissie komt met tien adviezen in haar rapport om het functioneren van de omgevingsdiensten te verbeteren. Zo moeten zij effectiever en slagvaardiger kunnen opereren en moeten ze beter toegerust worden (ook financieel) op de vele opdrachten die zij krijgen. Ook moet hun onafhankelijkheid beter gewaarborgd worden, en is een andere verdeling van rollen, taken en bevoegdheden nodig. Daarnaast adviseert de commissie dat de bewindspersoon meer bevoegdheden op het gebied van toezicht en handhaving moet krijgen en gebruiken.