Uitgelicht : Maritieme zaken

De commissie voor Infrastructuur en Waterstaat vergadert op donderdag 28 november 2019 van 10.00 tot 13.00 uur over maritieme zaken. Namens het kabinet is minister Van Nieuwenhuizen van Infrastructuur en Waterstaat aanwezig.

zeevaart013-1920.jpg

Volg live

Het overleg over maritieme zaken is in de Klompézaal. Via deze website kunt u live meekijken of meeluisteren. Of kijk via de app en website Debat Direct.

Agenda en verslag

U kunt hier alle stukken doornemen die bij deze vergadering horen. Zodra het woordelijk verslag van deze vergadering klaar is, kunt u dit ook via deze link lezen.

Green Deal Zeevaart

In juni 2019 is tussen de rijksoverheid, de provinciale overheden, brancheorganisaties uit de scheepvaart, zeehavens, verladers, banken en kennisinstellingen de ‘Green Deal Zeevaart’ gesloten. In de Green Deal zijn milieudoelstellingen voor zowel de zee- als de binnenvaart opgenomen. Het gaat daarbij om het terugdringen van de uitstoot van CO2- en schadelijke luchtemissies (zwaveloxiden, stikstofoxiden en fijnstof).

Voor de binnenvaart hebben partijen afgesproken om in 2024 de CO2-uitstoot met minimaal 20 procent te reduceren. Voor schadelijke luchtemissies is een reductiedoel van 10 procent afgesproken. In 2050 moet de binnenvaart zo goed als emissievrij en klimaat-neutraal zijn.

Voor de zeevaart is afgesproken om de gemiddelde CO2-uitstoot per vervoersprestatie in 2024 verminderd te hebben met 20% en om in 2050 een absolute CO2-reductie van 70% te halen. Dit is ambitieuzer dan wat begin 2018 in internationaal verband is afgesproken.

Schadeafhandeling Msc Zoe

Op 1 januari 2019 sloegen tijdens een storm op de Noordzee honderden containers overboord van het containerschip Zoe. Een deel daarvan spoelde aan op de stranden van de Waddeneilanden. De schade die daarvan het gevolg is, moet nog afgehandeld worden.  Rijkswaterstaat heeft aangeboden die zaak te coördineren en heeft daarvoor een schadeloket ingericht. Op basis van de ingediende claims is de schade geschat op 3,35 miljoen euro. 700.000 euro daarvan is inmiddels door de rederij vergoed. De verdere afhandeling verloopt moeizaam.

Kort geleden heeft de Onderzoeksraad voor Veiligheid (OVV) een tussentijdse waarschuwing gegeven naar aanleiding van haar onderzoek naar de overboord geslagen containers van de MSC Zoe. De zuidelijke route langs de Wadden blijkt ondiep. Bij bepaalde weersomstandigheden lopen schepen met afmetingen vergelijkbaar met die van de MSC Zoe het risico van contact of bijna-contact met de zeebodem. De minister zal in internationaal verband bekijken of de scheepvaartroute en de daaraan verbonden voorschriften gewijzigd kunnen worden.

Technische eisen aan binnenvaartschepen

Binnenvaartschippers die met hun schepen alleen binnen Nederlandse landsgrenzen varen, hebben gevraagd of zij van de strikte Europese technische eisen mogen afwijken. De minister heeft dit onderzocht. Het blijkt dat de regelingen waarop de technische eisen zijn gebaseerd, geen mogelijkheden bieden voor vrijstelling. Alleen wanneer de toepassing van de technische eisen in de praktijk moeilijk uitvoerbaar is, of tegen onevenredig hoge kosten, mag de minister afwijkingen toestaan (de hardheidsclausule). Dat moet per individueel vaartuig bepaald worden en is volgens de schippers nogal omslachtig. De minister zoekt met de branchevereniging naar concrete voorbeelden om te bekijken of die procedure verbeterd of verduidelijkt kan worden.

Verder zijn er mogelijkheden om van technische eisen af te wijken wanneer schepen uitsluitend op bepaalde waterwegen varen. Die vaarwegen staan in de bijlage bij de brief van de minister opgesomd. De vrijwaring van die technische eisen moeten op het certificaat van het vaartuig staan. Andere mogelijkheden om af te wijken van de technische eisen zijn er volgens de minister niet.