Uitgelicht : Handhaving en toezicht

De commissie voor Infrastructuur en Waterstaat debatteert op dinsdag 7 september 2021 van 16.30 tot 19.30 uur over (milieu)handhaving en -toezicht. Namens het kabinet zijn minister Visser en staatssecretaris Van Weyenberg van Infrastructuur en Waterstaat aanwezig.

Oosterscheldekering

Volg live

Het debat vindt plaats in de Groen van Prinstererzaal. Via deze website kunt u live meekijken of meeluisteren. Of kijk via de handige app en website Debat Direct.

Agenda en verslag

U kunt hier alle stukken doornemen die bij deze vergadering horen. Zodra het woordelijk verslag van deze vergadering klaar is, kunt u dit ook via deze link lezen.

Milieutoezicht en -handhaving: het VTH-stelsel

Voor een veilige en gezonde leefomgeving is het belangrijk dat het milieu niet door vervuiling wordt aangetast. Om milieuschade en kosten voor het verwijderen van die schade te voorkomen is goede vergunningverlening, toezicht en handhaving nodig (het zogenaamde stelsel van vergunningverlening, toezicht en handhaving ofwel het VTH-stelsel). Het huidige VTH-stelstel is vanaf 2013 opgebouwd en in 2016 wettelijk vastgelegd in de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo). Uit verschillende evaluaties blijkt dat dit stelsel in de praktijk niet goed functioneert.

 

Adviescommissie Vergunningverlening, Toezicht en Handhaving (VTH)

Om vergunningverlening, toezicht en handhaving te verbeteren heeft een adviescommissie VTH, op verzoek van toenmalig staatssecretaris Van Veldhoven, zich erover gebogen. De bevindingen van de commissie staan in het rapport ‘Om de leefomgeving’. In mei 2021 heeft de adviescommissie haar rapport en de aanbevelingen toegelicht aan de leden van de vaste Kamercommissie. Nu spreekt de Kamercommissie met de staatssecretaris en minister over de uitkomsten en de adviezen.

Inspectie leefomgeving en transport (ILT)

De Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT) is de toezichthoudende instantie van het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat. Zij handhaaft, net als andere handhavende instanties (bijvoorbeeld de omgevingsdiensten) op verschillende manieren de naleving van wet- en regelgeving. Dit doet zij door middel van toezicht, opsporing en dienstverlening. Zo inspecteert de ILT grote bedrijven, houdt ze toezicht op milieuveiligheid van stoffen en producten en op het transport via water, weg, spoor en lucht.