Uitgelicht : Gesprek met de Deltacommissaris

De commissie voor Infrastructuur en Waterstaat spreekt op donderdag 7 oktober 2021 met de Deltacommissaris, Peter Glas. Onderwerp is het door hem en minister Visser op 21 september gepresenteerde Deltaprogramma 2022.

Volg live

Het gesprek vindt plaats in de Suze Groenewegzaal. Via deze website kunt u live meekijken of meeluisteren. Of kijk via de handige app en website Debat Direct.

De Deltacommissaris

De Deltacommissaris is de onafhankelijke regeringscommissaris die is aangesteld om de coördinatie van het Deltaprogramma water te verzorgen. De functie van Deltacommissaris is vastgelegd in de Deltawet 2011, een wijziging van de Waterwet. De Deltacommissaris geeft leiding aan het nemen van maatregelen die, mede met het oog op klimaatverandering, moeten zorgen voor bescherming tegen hoogwater. Daarnaast moet hij de zoetwatervoorziening veiligstellen. Daarbij zorgt hij ervoor dat besluiten op het juiste moment worden genomen, en ziet erop toe dat ze ook uitgevoerd worden. Hij is echter niet politiek eindverantwoordelijk. Dat is de coördinerend bewindspersoon, de minister van Infrastructuur en Waterstaat, Barbara Visser.

Het Deltaprogramma

In de Waterwet is vastgelegd dat de Deltacommissaris ieder jaar een voorstel voor het Deltaprogramma uitbrengt. Dat doet hij in samenspraak met de ministeries, provincies, waterschappen, gemeenten, maatschappelijke organisaties en het bedrijfsleven. In dat programma staan de maatregelen die nodig zijn om Nederland in 2050 weerbaar te hebben tegen het hoogwater vanuit zee en de grote rivieren, maar ook tegen extreme weersomstandigheden. Op Prinsjesdag biedt de minister van Infrastructuur en Waterstaat het Deltaprogramma van dat jaar vervolgens aan de Tweede Kamer aan. Daarmee is het onderdeel van de begrotingsbehandeling.

Rivierafvoeren

In hun aanbiedingsbrieven bij het Deltaprogramma 2022 pleiten de Deltacommissaris en de minister voor een kennisprogramma grensoverschrijdende rivierafvoeren. Het gaat dan om de internationale afvoerverdeling bij zowel hoogwater als bij laagwater. De extreme wateroverlast in de zomer in Limburg bewees dat dit hard nodig is.

Beheer en extra maatregelen

Verder bepleit de Deltacommissaris dat de komende vier jaar 800 miljoen euro extra nodig is voor het wegwerken van het tekort op het budget voor beheer en onderhoud van de waterwerken in Nederland. Daarnaast is er structureel 100 miljoen euro per jaar extra in het Deltafonds nodig voor het uitvoeren van alle noodzakelijke maatregelen. Het tekort op beheer en onderhoud mag wat de Deltacommissaris betreft niet ten koste gaan van nieuwe watermaatregelen om Nederland voor te bereiden op de verandering van het klimaat.