Uitgelicht : Commissiedebat over waterstof

De commissie Economische Zaken en Klimaat debatteert op woensdag 13 april van 17.00 tot 22.00 uur over de waterstofstrategie van Nederland. Hiervoor komt minister Rob Jetten voor Klimaat en Energie naar de Kamer. In het commissiedebat komen verschillende onderwerpen omtrent waterstof aan bod.

© Rijksoverheid

Volg live

Het overleg is in de Groen van Prinstererzaal van de Tweede Kamer. Via deze website kunt u live meekijken of meeluisteren. Of kijk via de app en website Debat Direct.

Agenda en verslag

U kunt alle stukken doornemen die bij deze vergadering horen. Zodra het woordelijk verslag van het overleg klaar is, kunt u dit via deze link lezen.

Werkplan Nationaal Waterstofprogramma

Waterstof is een gas, een proces genaamd elektrolyse produceert waterstof. In dit proces komen geen broeikasgassen vrij, daardoor is het een belangrijke techniek voor de energietransitie. In het klimaatakkoord staat de ambitie om een grote hoeveelheid waterstof te produceren, en daarom een Nationaal Waterstof Programma te starten. Het doel van dit programma is om alles omtrent het produceren en toepassen van waterstof in Nederland te coördineren. De nadruk ligt hierbij op de gehele keten van waterstof: productie, transport en toepassing.

In het Nationaal Waterstof Programma staan drie punten centraal als het gaat om de waterstofketen. Ten eerste kan waterstof een belangrijke rol spelen voor de industriesector omdat hiervoor vaak hoge temperaturen nodig zijn. Hoge temperaturen worden nu nog met fossiele brandstoffen bereikt, waterstof kan hiervoor een alternatief zijn. Het produceren van waterstof vergt veel stroom, daarom zal er een grote hoeveelheid duurzame elektriciteit nodig zijn, zoals wind op zee. Ten tweede kan waterstof ook een rol gaan spelen in de transport- en mobiliteitssector. Denk bijvoorbeeld aan vrachtwagens die grote afstanden moeten overbruggen en dit niet op stroom kunnen, hiervoor is waterstof een alternatief. Ten derde gaat het programma in op de randvoorwaarden die nodig zijn voor het ontwikkelen van een waterstofketen. Hierbij gaat het om thema’s als beleid, wet- en regelgeving, en veiligheid.

Marktordening en marktontwikkeling

Marktordening en -ontwikkeling gaat over de manier waarop de overheid het functioneren van de waterstofmarkt kan bijsturen. De waterstofmarkt is momenteel nog in ontwikkeling en heeft ook een internationaal karakter. Er wordt gekeken naar de rol van de overheid bij bijvoorbeeld de opslag en transport van waterstof. Op 24 maart vond over dit onderwerp een technische briefing  plaats in de Tweede Kamer.

Ontwikkelingen fit-for-55 pakket waterstof

In het fit-for-55 pakket van de Europese Unie (EU) staan maatregelen die in 2030 moeten zorgen voor 55% minder uitstoot. Op 7 april debatteerde de Tweede kamer over het fit-for-55 pakket. Hierin staan ook maatregelen voor de waterstofketen binnen de EU. De waterstof productie moet in 2030 voor tenminste de helft bestaan uit ‘groene’ waterstof. Groene waterstof wordt opgewekt uit duurzame energiebronnen, zoals de wind en de zon. Het fit-for-55 pakket heeft dus gevolgen voor de Nederlandse waterstofketen en de uitvoering hiervan, de Tweede Kamer zal hierover in gesprek gaan met de minister.