Uitgelicht : Commissiedebat over Schiphol

De commissie voor Infrastructuur en Waterstaat debatteert op woensdag 1 juni van 14.00 tot 17.00 over luchtvaart. Namens het kabinet is minister Mark Harbers van Infrastructuur en Waterstaat aanwezig.

Volg live

Het debat vindt plaats in de Groen van Prinstererzaal. Via deze website kunt u live meekijken of meeluisteren. Of kijk via de handige app en website Debat Direct.

Agenda en verslag

U kunt hier alle stukken doornemen die bij deze vergadering horen. Zodra het woordelijk verslag van deze vergadering klaar is, kunt u dit ook via deze link lezen.

Wachttijden Schiphol

Op luchthaven Schiphol zijn rond de meivakantie lange wachtrijen ontstaan en zijn vluchten geannuleerd. Dit heeft tot grote ergernis bij de passagiers geleid. Oorzaak is een conflict over de arbeidsomstandigheden voor het grondafhandelingspersoneel.

Uitwerking zomeraanpak

Om de aard van de problemen in beeld te krijgen heeft minister Harbers een bezoek aan Schiphol gebracht. Daarbij heeft hij Schiphol opgeroepen al het mogelijke te doen om dergelijke problemen in de zomervakantie te voorkomen. Ook heeft hij Schiphol verzocht hem tijdig te informeren over de uitwerking van de maatregelen die men wil nemen om de drukte in de zomerperiode beheersbaar te houden. De Tweede Kamer zal worden geïnformeerd over de voortgang die Schiphol maakt met de zomeraanpak.

Programma Omgeving Luchthaven Schiphol

Bij een luchthaven als Schiphol spelen verschillende belangen: leefbaarheid, duurzaamheid, veiligheid en de goede verbindingen met de wereld, die onder andere van belang zijn voor het vestigingsklimaat. Belangrijk is het vastleggen van de grenzen voor Schiphol met een aanpassing van het Luchthavenverkeerbesluit (LVB). In de Luchtvaartnota heeft het kabinet aangekondigd het aantal nachtvluchten tussen 23.00 en 7.00 uur stapsgewijs te verminderen. Om al deze opgaven in samenhang met elkaar te bezien, is gekozen voor de opzet van een nieuw Programma Omgeving Luchthaven Schiphol. Binnen het programma Schiphol wordt langs drie sporen gewerkt:

  • een programmatische aanpak geluid;
  • de natuurvergunning (die Schiphol nodig heeft na de vernietiging van het Programma Aanpak Stikstof (PAS) door de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State);
  • de bredere leefomgevingskwaliteit in het gebied rond Schiphol.

Overlast Schiphol

In februari jl. heeft het kabinet besloten om snel eerste stappen te zetten in de verbetering van de leefomgevingskwaliteit van de omwonenden van Schiphol. Toen is besloten om, vooruitlopend op de verdere uitwerking van de zogenaamde programmatische aanpak geluid, alvast een gevelisolatieprogramma aan te bieden aan eigenaren van de woningen waar de geluidbelasting het hoogst is. Eigenaren daarvan worden met voorrang benaderd.

Hinderreductie

Daarnaast is door Schiphol en de luchtverkeersleiding Nederland LVNL een uitvoeringsplan hinderreductie opgesteld. Daarin staan concrete en zichtbare maatregelen voor de omgeving die aansluiten bij hoe de hinder door de omgeving wordt beleefd. Daarbij wordt niet uitgegaan van vermindering van het aantal vliegbewegingen. Dit uitvoeringsplan is besproken met de Omgevingsraad Schiphol.