Uitgelicht : Commissiedebat over programma Samen tegen mensenhandel

De commissie voor Justitie en Veiligheid debatteert op donderdag 21 december van 11.15 tot 13.15 uur over het programma Samen tegen mensenhandel. Vanuit het demissionaire kabinet is staatssecretaris Eric van der Burg van Justitie en Veiligheid aanwezig.

Container die buiten staat en geopend wordt door een persoon met een zwarte jas.

Volg live

Het overleg is in de Thorbeckezaal van de Tweede Kamer. Via deze website kunt u live meekijken of meeluisteren. Of kijk via de app en website Debat Direct.

Agenda

U kunt alle stukken doornemen die bij deze vergadering horen. 

Mensenhandel

Mensenhandel is het uitbuiten van mensen, bijvoorbeeld door ze te dwingen tot prostitutie. Ook kan mensenhandel bestaan in de vorm van arbeidsuitbuiting. Mensenhandel heeft vaak grote gevolgen voor de slachtoffers. De overheid bestrijdt mensenhandel op verschillende manieren. Zo krijgen slachtoffers hulp en opvang en krijgen de daders hoge straffen. Bij de aanpak van mensenhandel is extra aandacht voor maatregelen die gericht zijn op minderjarige slachtoffers. In 2018 is het programma Samen tegen mensenhandel gestart. 

Programma Samen tegen mensenhandel

Het programma Samen tegen mensenhandel is gezamenlijk geschreven door verschillende organisaties om zo mensenhandel effectiever te kunnen bestrijden. Dit zijn organisaties als ministeries, het Openbaar Ministerie, de politie en de Immigratie- en Naturalisatiedienst (IND). Het kabinet-Rutte IV heeft in het coalitieakkoord vanaf 2023 structureel 2 miljoen euro vrijgemaakt om het programma Samen tegen mensenhandel voort te zetten. 

Actieplan Samen tegen mensenhandel

Bij de voortzetting van het programma Samen tegen mensenhandel kwam de opdracht om het bestaande programma te herijken, samen met de vele partners, en met elkaar te komen tot een uitvoerbaar Actieplan. Op 18 oktober 2023 is het Actieplan aangeboden aan de Tweede Kamer. Het Actieplan richt zich op het voorkomen van mensenhandel, het beter signaleren en helpen van slachtoffers van mensenhandel en het aanpakken van daders van mensenhandel. 

Er zijn vijf actielijnen:

  1. CreĆ«ren van brede bewustwording: meer mensen moeten bewust worden gemaakt van wat mensenhandel is. 
  2. Vergroten van de meldingsbereidheid: onder meer door het voor slachtoffers duidelijker te maken waar zij terecht kunnen als zij hulp nodig hebben. 
  3. Investeren in en werken aan een betere vaststelling van slachtofferschap en bescherming van slachtoffers: van zorg en opvang tot opsporing en vervolging. 
  4. Verbeteren van de (bovenregionale en regionale) samenwerking: door een meer uniforme wijze van samenwerken. 
  5. Verbetering van de informatiedeling en gegevensverwerking.

Terugkijken

Het debat is terug te zien en het woordelijk verslag is te lezen zodra dat klaar is.