Uitgelicht : Commissiedebat over mestbeleid

De commissie voor Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit spreekt over de plannen voor het mestbeleid op donderdag 4 juli van 13.00 tot 17.00 uur. Hiervoor komt de nieuwe minister, Femke Wiersma, naar de Kamer.

Volg live

Het debat is in de Thorbeckezaal van de Tweede Kamer. Via deze website kunt u live meekijken of meeluisteren. Of kijk via de app en website Debat Direct.

Agenda

U kunt alle stukken doornemen die bij deze vergadering horen. 

Meststoffen in water

Mest afkomstig van dieren in de veehouderij bestaat uit mineralen (fosfaten, stikstof, kalium), maar ook eiwitten, vetzuren en andere bijzondere organische stoffen. Mest wordt gebruikt als voedingsstof voor het land. Mest kan bijvoorbeeld ook worden (co)vergist tot biogas.

Voor een deel gaat de mest in de vorm van fosfaat en nitraat (stikstof) naar het grond- en oppervlaktewater. Nederland moet voldoen aan Europese eisen voor verbetering van de kwaliteit van grond- en oppervlaktewater. Daarvoor zijn onder andere de EU-Nitraatrichtlijn en de EU-Kaderrichtlijn Water opgesteld. In de Nederlandse wetgeving staan allerlei regels over de manier waarop boeren moeten omgaan met dierlijke meststoffen. Het gaat om regels voor het gebruik op het land, bij de opslag, het vervoer en de verdere bewerking. 

Strengere regels

Sinds 2005 mogen Nederlandse boeren met graasdieren van de Europese Unie meer stikstof uit dierlijke mest gebruiken dan de norm die voor andere Europese landen geldt. Deze uitzondering heet derogatie. In de nieuwste derogatiebeschikking staat dat de normen voor dierlijke mest tot 2026 stapsgewijs worden afgebouwd tot de Europese norm van 170 kilogram stikstof per hectare per jaar. Daarnaast zijn bufferstroken langs watergangen verplicht.  Een bufferstrook is een strook grond waarop geen mest, chemische gewasbeschermingsmiddelen of biociden mag worden gebruikt. Ook zijn gebieden aangewezen waar boeren minder mogen bemesten. Dit wordt gedaan om de doelen van de Kaderrichtlijn Water te behalen en de waterkwaliteit te verbeteren.

Plan van aanpak

De strengere Europese regels leiden tot een groter overschot aan mest. Het vorige kabinet heeft maatregelen aangekondigd in een plan van aanpak van de mestmarkt om onder het zogenoemde mestproductieplafond te komen en daarmee te voldoen aan de Europese eisen. De maatregelen zijn onder meer het uitkopen van boeren en minder eiwit in het voer van runderen, zodat ze minder stikstof uitstoten. Daarnaast zal bij overdracht van productierechten nog meer rechten worden ingehouden dan nu de norm is, waardoor een boer minder dieren mag houden.

Terugkijken

Het debat is terug te zien en het woordelijk verslag is te lezen zodra dit klaar is.