Plenair debat : Stemmingen

De vergadering is geweest

23 april 2024
15:00 - 16:00 uur
Zaal: Plenaire zaal

Bijlagen

Te behandelen zaken

 1. 1

  Wijziging van de Omgevingswet, de Gaswet en de Warmtewet in verband met gemeentelijke instrumenten voor de warmtetransitie in de gebouwde omgeving (Wet gemeentelijke instrumenten warmtetransitie)

  Loading data
 2. 2

  Moties ingediend bij het notaoverleg over de Toekomstverkenning vervolgonderwijs

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data
 3. 3

  Moties ingediend bij het wetgevingsoverleg over de Energiewet

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data
 4. 4

  Regels ten behoeve van de kinderopvang op Bonaire, Sint Eustatius en Saba (Wet kinderopvang BES)

  Loading data

  Loading data
 5. 5

  Motie ingediend bij de Wet kinderopvang BES

  Loading data
 6. 6

  Moties ingediend bij het tweeminutendebat Bestuurlijke organisatie en democratie

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data
 7. 7

  Moties ingediend bij het tweeminutendebat EU-voorstellen inzake het Pakket ter verdediging van de democratie

  Loading data

  Loading data
 8. 8

  Moties ingediend bij het tweeminutendebat Woningbouwopgave en koopsector

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data
 9. 9

  Wijziging van de Vreemdelingenwet 2000 in verband met verlenging van de beslistermijnen in asiel- en nareiszaken

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data
 10. 10

  Moties ingediend bij de Wijziging van de Vreemdelingenwet 2000

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data
 11. 11

  Verdere behandeling van aanhangige stukken (36408)

  Loading data

  Loading data
 12. 12

  Stukken onder 36408

  Loading data

  Loading data
 13. 13

  Wijziging van de Wet publieke gezondheid vanwege de invoering van een vergunningplicht en een meldplicht ter zake van het verrichten van handelingen met poliovirus en enkele andere wijzigingen (36334)

  Loading data

  Loading data
 14. 14

  Brief van de vaste commissie voor Justitie en Veiligheid over het opmaken van een voordracht van drie kandidaten ter vervulling van een vacature van raadsheer bij de strafkamer van de Hoge Raad

  Loading data
 15. 15

  Brief van de vaste commissie voor Justitie en Veiligheid over het opmaken van een voordracht van drie kandidaten ter vervulling van een vacature van raadsheer bij de belastingkamer van de Hoge Raad

  Loading data
 16. 16

  Brief van de vaste commissie voor Justitie en Veiligheid over het opmaken van een voordracht van drie kandidaten ter vervulling van een vacature van raadsheer bij de strafkamer van de Hoge Raad

  Loading data
 17. 17

  Regels over het bemannen van zeeschepen (Wet bemanning zeeschepen)

  Loading data

  Loading data
 18. 18

  Wijziging van de Waterschapswet, de Waterwet en de Algemene wet bestuursrecht in verband met het versterken van de toepassing van het profijtbeginsel bij de watersysteemheffing, het geven van ruimte aan nieuwe ontwikkelingen en het oplossen van enkele knelpunten (36412)

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data
 19. 19

  Moties ingediend bij de Wijziging van de Waterschapswet, de Waterwet en de Algemene wet bestuursrecht

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data
 20. 20

  Moties ingediend bij het tweeminutendebat Klimaat en Energie

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data
 21. 21

  Moties ingediend bij het tweeminutendebat Periodieke voortgang onderwijshuisvesting najaar 2023

  Loading data

  Loading data

  Loading data
 22. 22

  Motie ingediend bij het tweeminutendebat Voorhang subsidieregeling Ontwikkelkracht 2024-2025

  Loading data
 23. 23

  Wijziging van de Wet op het primair onderwijs, de Wet primair onderwijs BES, de Wet voortgezet onderwijs 2020, de Wet op de expertisecentra en de Wet medezeggenschap op scholen in verband met het versterken van de positie van leerlingen die extra ondersteuning behoeven en hun ouders (Wet versterking positie ouders en leerlingen in het passend onderwijs) (36443)

  Loading data

  Loading data

  Loading data
 24. 24

  Moties ingediend bij Wijziging van de Wet op het primair onderwijs, de Wet primair onderwijs BES, de Wet voortgezet onderwijs 2020, de Wet op de expertisecentra en de Wet medezeggenschap op scholen

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data
 25. 25

  Moties ingediend bij het dertigledendebat over de gevolgen van private equity in de zorg

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data
 26. 26

  Motie ingediend bij het tweeminutendebat Personen- en familierecht

  Loading data

  Loading data
 27. 27

  Motie ingediend bij het tweeminutendebat Armoede- en schuldenbeleid

  Loading data
 28. 28

  Motie ingediend bij het tweeminutendebat Raad Buitenlandse Zaken d.d. 22 april 2024

  Loading data
 29. 29

  Aangehouden motie ingediend bij het dertigledendebat over een extra belasting voor extreem rijken

  Loading data
 30. 30

  Aangehouden motie ingediend bij de Wet gemeentelijke instrumenten warmtetransitie

  Loading data