Plenair debat : Stemmingen (over alle onderwerpen tot en met 25 oktober 2023)

De vergadering is geweest

26 oktober 2023
13:30 - 14:25 uur
Zaal: Plenaire zaal

Bijlagen

Te behandelen zaken

 1. 1

  Stemming over: motie ingediend bij het tweeminutendebat Personeel Defensie

  Loading data
 2. 2

  Stemmingen over: moties ingediend bij het tweeminutendebat Mbo (basisvaardigheden/positie en medezeggenschap van studenten)

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data
 3. 3

  Stemmingen over: moties ingediend bij het tweeminutendebat Onderwijskwaliteit in het hoger onderwijs

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data
 4. 4

  Stemmingen in verband met: Regels inzake de coördinatie ten aanzien van terrorismebestrijding en de bescherming van de nationale veiligheid ten behoeve van het verhogen van de weerbaarheid tegen dreigingen en risico’s (Wet coördinatie terrorismebestrijding en nationale veiligheid)

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data
 5. 5

  Stemmingen over: moties ingediend bij de Wet coördinatie terrorismebestrijding en nationale veiligheid

  Loading data

  Loading data

  Loading data
 6. 6

  Stemmingen in verband met: Wijziging van enkele belastingwetten en enige andere wetten (Belastingplan 2024) VERVALLEN/ STEMMINGEN BIJ EINDE VERGADERING

 7. 7

  Stemmingen over: moties ingediend bij het pakket Belastingplan 2024

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data
 8. 8

  Stemmingen in verband met: Wijziging van enkele belastingwetten en enige andere wetten (Belastingplan BES eilanden 2024)

  Loading data

  Loading data
 9. 9

  Stemmingen in verband met: Wijziging van enkele belastingwetten en enige andere wetten (Overige fiscale maatregelen 2024)

  Loading data
 10. 10

  Stemmingen in verband met: Wijziging van de Wet inkomstenbelasting 2001 en de Successiewet 1956 in verband met aanpassingen in een aantal fiscale bedrijfsopvolgingsfaciliteiten (Wet aanpassing fiscale bedrijfsopvolgingsfaciliteiten 2024)

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data
 11. 11

  Stemmingen in verband met: Wijziging van de Wet op de vennootschapsbelasting 1969 tot aanpassing van de regeling voor de fiscale beleggingsinstelling (Wet aanpassing fiscale beleggingsinstelling)

  Loading data
 12. 12

  Stemmingen in verband met: Wijziging van de Wet op de vennootschapsbelasting 1969 en enige andere wetten tot aanpassing van de regelingen voor het fonds voor gemene rekening en devrijgestelde beleggingsinstelling (Wet aanpassing fonds voor gemene rekening en vrijgestelde beleggingsinstelling)

  Loading data
 13. 13

  Stemmingen in verband met: Regels ten behoeve van de compensatie voor burgers wegens de selectie van de aangifte inkomstenbelasting en premie volksverzekeringen waarvan niet aannemelijk is dat die selectie heeft plaatsgevonden op fiscale gronden (Wet compensatie wegens selectie aan de poort)

  Loading data
 14. 14

  Stemmingen in verband met: Wijziging van de Wet op de vennootschapsbelasting 1969 en enige andere wetten tot codificatie en aanvulling van het fiscale kwalificatiebeleid inzake buitenlandse rechtsvormen en tot afschaffing van de zelfstandige belastingplicht van de open commanditaire vennootschap (Wet fiscaal kwalificatiebeleid rechtsvormen)

  Loading data

  Loading data
 15. 15

  Stemmingen in verband met: Wijziging van enkele belastingwetten (Wet fiscale Klimaatmaatregelen glastuinbouw)

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data
 16. 16

  Stemmingen in verband met: Wijziging van de Wet waardering onroerende zaken en de Wet op de belasting van personenauto's en motorrijwielen 1992 in verband met het herwaarderen van de proceskostenvergoeding en vergoeding van immateriële schade wegens overschrijding van de redelijke termijn (Wet herwaardering proceskostenvergoedingen WOZ en bpm)

  Loading data

  Loading data
 17. 17

  Stemmingen in verband met: Wijziging van de Wet inkomstenbelasting 2001 met betrekking tot de bijzondere regels voor ambtshalve verminderingen (Wet tijdelijke regeling herzien aangifteinkomstenbelasting)

  Loading data
 18. 18

  Stemmingen in verband met: Verlaging van de eigen bijdrage in de huurtoeslag voor de jaren 2024 en verder (Wet verlaging eigen bijdrage huurtoeslag)

  Loading data
 19. 19

  Stemmingen in verband met: Wijziging van de Algemene nabestaandenwet en de Participatiewet in verband met het in 2024 niet afbouwen van de dubbele algemene heffingskorting in het referentieminimumloon

  Loading data
 20. 20

  Stemmingen in verband met: Wijziging van de Wet op het kindgebonden budget tot intensivering van het kindgebonden budget in verband met koopkrachtondersteuning

  Loading data

  Loading data
 21. 21

  Stemmingen in verband met: Wijziging van de Wet belastingen op milieugrondslag (Wet fiscale klimaatmaatregelen industrie en elektriciteit)

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data
 22. 22

  Stemmingen in verband met: Wijziging van enkele belastingwetten en enige andere wetten (Fiscale verzamelwet 2024)

  Loading data
 23. 23

  Stemmingen in verband met: Invoering van een minimumbelasting en wijziging van de Algemene wet inzake rijksbelastingen en de Invorderingswet 1990 in verband met de implementatie van Richtlijn (EU) 2022/2523 van de Raad van 14 december 2022 tot waarborging van een mondiaal minimumniveau van belastingheffing voor groepen van multinationale ondernemingen en omvangrijke binnenlandse groepen in de Unie (PbEU 2022, L 328/1) (Wet minimumbelasting 2024)

  Loading data
 24. 24

  Stemmingen over: moties ingediend bij het tweeminutendebat Rapport 'Schaduwdansen' over grensoverschrijdend gedrag in de danssector

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data
 25. 25

  Stemmingen over: moties ingediend bij het tweeminutendebat Aanscherpingen particulier en thuisonderwijs

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data
 26. 26

  Stemmingen over: moties ingediend bij het tweeminutendebat Onderwijs en Zorg (CD 31/5)

  Loading data

  Loading data

  Loading data
 27. 27

  Stemming over: aangehouden motie ingediend bij het tweeminutendebat Arbeidsmarktbeleid in de zorg

  Loading data
 28. 28

  Stemmingen over: moties ingediend bij het tweeminutendebat Ontwerpbesluit houdende wijziging van het Alcoholbesluit in verband met de aanwijzing van categorieën van personen en horecabedrijven

  Loading data

  Loading data
 29. 29

  Stemmingen over: moties ingediend bij het tweeminutendebat Zwangerschap en geboorte

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data
 30. 30

  Stemmingen over: moties ingediend bij het tweeminutendebat Integraal Zorgakkoord

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data
 31. 31

  Stemmingen over: moties ingediend bij het tweeminutendebat Medische ethiek/orgaandonatie

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data
 32. 32

  Stemmingen over: moties ingediend bij het tweeminutendebat Definitieve besluit concentratie interventies bij aangeboren hartafwijkingen

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data
 33. 33

  Stemmingen over: moties ingediend bij het tweeminutendebat Goed bestuur en toezicht binnen de zorg (VERVALLEN)

 34. 34

  Stemmingen over: moties ingediend bij het tweeminutendebat Digitale ontwikkelingen in de zorg (VERVALLEN)

 35. 35

  Stemmingen over: moties ingediend bij het tweeminutendebat Ziekenhuiszorg (VERVALLEN)

 36. 36

  Wijziging van de Gemeentewet, de Provinciewet, de Waterschapswet en de Wet openbare lichamen Bonaire, Sint Eustatius en Saba in verband met de participatieverordening en het uitdaagrecht van inwoners en maatschappelijke partijen (Wet versterking participatie op decentraal niveau) 36210

  Loading data

  Loading data
 37. 37

  Stemming over: motie ingediend bij de Wijziging van de Gemeentewet, de Provinciewet, de Waterschapswet en de Wet openbare lichamen Bonaire, Sint Eustatius en Saba

  Loading data
 38. 38

  Stemming over: aangehouden motie ingediend bij het tweeminutendebat Zorgverzekeringsstelsel

  Loading data
 39. 39

  Stemmingen over: aangehouden moties ingediend bij de vaststelling van de begrotingsstaten van Koninkrijksrelaties (IV) en het BES-fonds (H) voor het jaar 2024

  Loading data

  Loading data
 40. 40

  Voorstel van de leden Omtzigt, Eerdmans en Dassen tot wijziging van het Reglement van Orde in verband met het invoeren van termijnen voor de opdrachten van (in)formateur(s) 35980

  Loading data
 41. 41

  Stemming over: aangehouden motie ingediend bij het tweeminutendebat Ontwerpbesluit houdende inrichtingen- en activiteiten, milieueffectrapportage en de kwaliteit van toezicht en handhaving, ter bescherming van het fysieke leefomgeving op Bonaire, Sint Eustatius en Saba

  Loading data
 42. 42

  Stemmingen over: aangehouden moties ingediend bij Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie (XIII) voor het jaar 2013

  Loading data

  Loading data
 43. 43

  Stemming over: aangehouden motie ingediend bij het tweeminutendebat Gewasbeschermingsmiddelen

  Loading data
 44. 44

  Brief van de vaste commissie voor Binnenlandse Zaken over een voordracht ter vervulling van een vacature voor een plaatsvervangend (technisch) lid in de Toetsingscommissie Inzet Bevoegdheden (TIB)

  Loading data
 45. 45

  Stemming over: aangehouden motie ingediend bij het debat over de Europese top van 26 en 27 oktober 2023

  Loading data
 46. 46

  Stemming over: aangehouden motie ingediend bij het tweeminutendebat Arbeidsmarktbeleid in de zorg d.d. 5 juli 2023

  Loading data
 47. 47

  Stemming over: aangehouden motie ingediend bij het tweeminutendebat Landbouw- en Visserijraad 23-24 oktober

  Loading data
 48. 48

  Stemming over: aangehouden motie ingediend bij het tweeminutendebat Verduurzaming luchtvaart

  Loading data

  Loading data
 49. 49

  Stemming over: aangehouden motie ingediend bij het tweeminutendebat Luchtvaart

  Loading data
 50. 50

  Stemming over: aangehouden motie ingediend bij het tweeminutendebat China

  Loading data
 51. 51

  Stemming over: aangehouden motie ingediend bij Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (XVI) voor het jaar 2023

  Loading data
 52. 52

  Stemming over: aangehouden motie ingediend bij Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Economische Zaken en Klimaat (XIII) voor het jaar 2024

  Loading data
 53. 53

  Stemming over: aangehouden motie ingediend bij de Tijdelijke wet Klimaatfonds

  Loading data
 54. 54

  Stemming over: aangehouden motie ingediend bij het tweeminutendebat Nationale Grondstoffenstrategie

  Loading data
 55. 55

  Stemming over: aangehouden motie ingediend bij het tweeminutendebat Leefomgeving

  Loading data
 56. 56

  Brief van de Commissie voor de Inlichtingen- en Veiligheidsdiensten over een voorstel voor benoeming van een lid

  Loading data
 57. 57

  Stemming over: aangehouden motie ingediend bij de Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (XV) voor het jaar 2024

  Loading data
 58. 58

  Stemming over: aangehouden motie ingediend bij het tweeminutendebat MIRT

  Loading data
 59. 59

  Stemming over: aangehouden motie ingediend bij het tweeminutendebat Circulaire economie

  Loading data
 60. 60

  Stemming over: aangehouden motie ingediend bij het tweeminutendebat Vreemdelingen-en asielbeleid

  Loading data