Plenair debat : Wijziging van de Vreemdelingenwet 2000 in verband met de implementatie van richtlijn (EU) 2021/1883 van het Europees Parlement en de Raad van 20 oktober 2021 betreffende de voorwaarden voor toegang en verblijf van onderdanen van derde landen met het oog op een hooggekwalificeerde baan, en tot intrekking van Richtlijn 2009/50/EG van de Raad (PbEU 2021, L 382/1) (36332)

De vergadering moet nog plaatsvinden

Week 37
Zaal: Plenaire zaal

Te behandelen zaken

  1. 1

    Wijziging van de Vreemdelingenwet 2000 in verband met de implementatie van EU-richtlijn 2021-1883 (36332)

    Loading data