Plenair debat : Aanvang middagvergadering: STEMMINGEN (over alle onderwerpen tot en met 5 juli 2023)

De vergadering is geweest

6 juli 2023
14:45 - 15:45 uur
Zaal: Plenaire zaal

Bijlagen

Te behandelen zaken

 1. 1

  Jaarverslag en slotwet Ministerie van Financiën en Nationale Schuld 2022 (36360-IX)

  Loading data

  Loading data
 2. 2

  Brief van de commissie voor de Rijksuitgaven inzake de dechargeverlening voor het door de ministers gevoerde financieel beheer in het jaar 2022

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data
 3. 3

  Brief van het Presidium over het verlenen van eervol ontslag aan de voorzitter van het College van onderzoek integriteit

  Loading data
 4. 4

  Wijziging van Boek 2 van het Burgerlijk wetboek tot implementatie van Richtlijn (EU) 2021/2101 van het Europees Parlement en de Raad van 24 november 2021 tot wijziging van Richtlijn 2013/34/EU wat betreft de openbaarmaking van informatie over de winstbelasting door bepaalde ondernemingen en bijkantoren (Implementatiewet Richtlijn openbaarmaking winstbelasting) (36157)

  Loading data

  Loading data
 5. 5

  Moties ingediend bij het tweeminutendebat Grenseffecten van fiscale regelingen, accijnzen en btw

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data
 6. 6

  Moties ingediend bij het tweeminutendebat Staatsdeelnemingen

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data
 7. 7

  Moties ingediend bij het tweeminutendebat Nationale fiscaliteit

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data
 8. 8

  Moties ingediend bij het tweeminutendebat Mijnbouw/Groningen

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data
 9. 9

  Moties ingediend bij het tweeminutendebat Voedselzekerheid en Water

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data
 10. 10

  Moties ingediend bij het tweeminutendebat Humanitaire hulp

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data
 11. 11

  Aangehouden moties ingediend bij het dertigledendebat over de staat van het hotspotarchief Covid-19

  Loading data

  Loading data
 12. 12

  Aangehouden motie ingediend bij het tweeminutendebat Passend onderwijs

  Loading data
 13. 13

  Moties ingediend bij het tweeminutendebat Internationale Klimaatstrategie

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data
 14. 14

  Wijziging van de begrotingsstaat van het Ministerie voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking (XVII) voor het jaar 2023 (Incidentele suppletoire begroting inzake steun voor Oekraïne) (36337)

  Loading data
 15. 15

  Moties ingediend bij het tweeminutendebat Zorgverzekeringsstelsel

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data
 16. 16

  Moties ingediend bij het tweeminutendebat Prijsonderhandelingen Trodelvy

  Loading data

  Loading data

  Loading data
 17. 17

  Motie ingediend bij het tweeminutendebat NZa-advies structurele bekostiging meer tijd voor de patiënt

  Loading data
 18. 18

  Moties ingediend bij het tweeminutendebat Participatiewet

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data
 19. 19

  Moties ingediend bij het tweeminutendebat Tegemoetkoming aan Surinaamse Nederlanders met een onvolledige AOW-opbouw

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data
 20. 20

  Moties ingediend bij het tweeminutendebat Uitvoering sociale zekerheid

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data
 21. 21

  Moties ingediend bij het tweeminutendebat Sportbeleid

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data
 22. 22

  Moties ingediend bij moties ingediend bij het tweeminutendebat Vormgeving regeling zorgmedewerkers met langdurige postcovid klachten

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data
 23. 23

  Moties ingediend bij het tweeminutendebat Arbeidsmarktbeleid in de zorg

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data
 24. 24

  Moties ingediend bij het tweeminutendebat Doorontwikkeling van bekostiging wijkverpleging op basis van cliëntprofielen volgens het Draagkracht Draaglast model

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data
 25. 25

  Aangehouden motie ingediend bij het tweeminutendebat Uitvoering sociale zekerheid

  Loading data
 26. 26

  Aangehouden motie ingediend bij het debat over de Europese Top van 29 en 30 juni 2023

  Loading data
 27. 27

  Moties ingediend bij het tweeminutendebat Armoede- en schuldenbeleid

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data
 28. 28

  Aangehouden motie ingediend bij het tweeminutendebat Investeringen in Nederlandse Levensbeschouwelijke Universiteiten en beleidsreactie evaluatie financieringswijze ambtsopleidingen aan de Vrije Universiteit

  Loading data
 29. 29

  Aangehouden motie ingediend bij het wetgevingsoverleg over Jaarverslag en Slotwet van het ministerie van OCW voor het jaar 2022 en de Staat van het Onderwijs

  Loading data
 30. 30

  Aangehouden motie ingediend bij het tweeminutendebat Uitvoering onderzoek naar rechtmatig en behoorlijk gebruik van afkomst-en seksegerelateerde indicatoren

  Loading data
 31. 31

  Stemmingen over: moties ingediend bij het tweeminutendebat Drugsbeleid

  Loading data

  Loading data